جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 20114/ت 498 ه 15/12/1369

وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/12/1369 بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و به استناد تبصره 3 ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص حل مشکل اراضی بایر ( مصوب 25/5/1367)آئین نامه اجرائی مصوبه مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- اصطلاحات بکار رفته در این آئین نامه به شرح زیر تعریف می گردند ؛
1- ماده واحده – مصوبه مورخ 25/5/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص حل مشکل اراضی بایر در این آئین نامه اختصارا ماده واحده نامیده می شود.
2- اراضی بایر ـ زمینهائی است که سابقه احیا دارند ولی به دلیل اعراض مالک بیشتر از 5 سال متوالی بدون دلیل موجه بلا کشت مانده یا بماند.
3- اراضی اعراضی ـ زمینهائی در تملک اشخاص است که بلا استفاده گذاشته شده اند .احراز اعراضی بودن اراضی توسط دادگاه و از طریق تحقیق و بررسی محل یا اقرار کتبی مالک انجام میشود.
4- ضوابط کشاورزی – مجموعه مقررات ،اصول وضوابط فنی و عرفی است که ضرورت رعایت آنها در کشت اراضی از طرف وزارت کشاورزی اعلام می گردد.
5- کمیسیون تشخیص – کمیسیونی است مرکب از سه نفر کارشناس ( دو نفر به معرفی مدیر کل کشاورزی و یک نفر به معرفی هیات هفت نفره واگذاری زمین )که در هر استان تشکیل می گردد و پس از بازدید از ملک و عند اللزوم کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص بایر بودن اراضی اعلام رای می نماید.
6- کمیسیون ارزیابی – کمیسیونی است مرکب از سه نفر کارشناس ( دو نفر از کارشناسان یا ارزیابان اداره کل کشاورزی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی به معرفی مدیران کل مربوط و یک نفر کارشناس رسمی یا خبره محلی به معرفی دادستان محل ) که در هر استان تشکیل می گردد و در مورد بهای عادلانه اراضی موضوع این آئین نامه اعلام رای می نماید.
ماده 2- تشخیص اراضی بایر خارج از محدوده قانونی شهرها با رعایت ماده واحده و این آئین نامه بر عهده کمیسیون تشخیص می باشد و به یکی از طرق زیر توسط اداراه کل کشاورزی استان مربوط اعلام می گردد. رای کمیسیون تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالح خواهد بود.
1- ابلاغ کتبی به مالکان اراضی درصورت دسترسی به آنان
2- آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و محلی ( در صورت وجود ) در دو نوبت به فاصله یک ماه
3- الصاق اطلاعیه در محل وقوع ملک
ماده 3- در مورد اراضی بایر موضوع این آئین نامه که به تشخیص دادگاه به عنوان اراضی اعراضی شناخته میشوند در صورتی که مالکان ظرف یک ماه پس از ابلاغ وزارت کشاورزی یا پس از نشر دومین آگهی در روزنامه جهت انتقال سند مالکیت حاضر نشوند مدیر کل کشاورزی استان به قائم مقامی مالک اسناد انتقال مالکیت این گونه اراضی را امضا خواهد نمود.
ماده 4- در مورد اراضی بایر موضوع این آئین نامه که به عنوان اراضی اعراضی شناخته نمی شوند مالکان اراضی از تاریخ ابلاغ وزارت کشاورزی یا از تاریخ نشر دومین آگهی در روزنامه یکسال فرصت خواهند داشت تا شخصا به یکی از طرق مندرج در ماده واحده در خصوص کشت زمین طبق ضوابط کشاورزی که همه ساله قبل از فصل کشت اعلام میشود اقدام نمایند یا برای این منظور زمین را از طریق فروش اجاره یا مزارعه به دیگری واگذار نمایند.
تبصره 1- مالکان یا متصرفین قانونی اراضی موضوع این ماده که مدعی داشتن عذر موجه برای کشت زمین هستند موظفند مستندات ومدارک مربوط را به اداره کل کشاورزی استان مربوط ارائه نمایند تا در صورت تایید اداره کل کشاورزی مهلت تعیین شده تا یکسال دیگر تمدید شود.
تبصره 2- انتخا ب هر یک از شقوق فروش ،اجاره یا مزارعه برای واگذاری اراضی موضوع این ماده به منظور کشت اراضی با مالک است و نسخه ای از اسناد یا قراردادهای منعقده در پرونده مربوط ( دراداره کل کشاورزی ) ضبط می گردد.
ماده 5- در صورتی که ظرف مهلت موضوع ماده 4 این آئین نامه کشت اراضی طبق ضوابط کشاورزی انجام نشود هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین در مورد فروش اراضی برای کشت ، اقدام خواهند نمود. وزارت کشاورزی موظف است در مورد کشت اراضی فروخته شده ،نظارت نماید.
ماده 6- کلیه اراضی بایر موضوع ماده 3 که در اختیار دولت قرار گرفته اند و همچنین اراضی موضوع ماده 5 این آئین نامه براساس بهای عادلانه ای که توسط کمیسیون ارزیابی تعیین می گردد توسط هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین با رعایت اولویتهای زیر فروخته خواهند شد:
1- زارعین ساکن در محل که بدون زمین هستند و یا کمتر از عرف محل زمین دارند.
2- داوطلبان اشتغال به کار کشاورزی غیر ساکن در محل در صورت سپردن تعهد سکونت در محل و اشتغال به کار کشاورزی
3- فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی
تبصره – کمیسیون ارزیابی موظف است بهای عادلانه اراضی موضوع این ماده را براساس عرف محل ، قیمت زمین در زمان تصویب ماده واحده ، تعرفه قیمت گذاری دولتی و نظر کارشناس یا فرد خبره محلی و با توجه به موقعیت ، حاصلخیزی و مرغوبیت اراضی .ارزش زراعت غالب ، تناوب زراعی ، منابع آب و امثالهم تعیین نماید.
ماده 7- وجوه حاصل از فروش اراضی موضوع ماده 6 این آئین نامه توسط وزارت کشاورزی دریافت و به شرح زیر به حسابهای مربوط واریز می گردد:
1- وجوه حاصل از فروش اراضی موضوع ماده 3 این آئین نامه به حسابی که توسط خزانه تعیین می گردد واریز و به درآمد عمومی کشور منظور میشود.
2- وجوه حاصل از فروش اراضی موضوع ماده 5 این آئین نامه به حساب صندوق سازمان ثبت اسناد واملاک کشور واریز می گردد تا پس از پرداخت بدهیهای قانونی و شرعی مالک به سازمانها ، نهادها ودستگاههای دولتی وتامین هزینه مربوط به دفتر اسنادرسمی ، مابقی به مالک پرداخت شود.
ماده 8- نظارت بر حسن اجرای ماده واحده و این آئین نامه با وزارت کشاورزی است و کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری شهربانی و کمیته های انقلاب اسلامی مکلفند در اجرای ماده واحده واین آئین نامه با وزارت کشاورزی و هیاتهای هفت نفره واگذاری زمین همکاری نمایند.
تبصره – وزارت کشاورزی می تواند در صورت لزوم اشخاصی را که بهر طریق مانع اجرای ماده واحده واین آئین نامه میشوند جهت تعقیب وتعیین کیفر به مراجع قضائی صالح معرفی نماید.
ماده 9- کلیه نهادها وسازمانهای دولتی موظفند در اجرای ماده واحده واین آئین نامه با وزارت کشاورزی همکاری نمایند واطلاعات وامکانات مورد نیاز را حسب تقاضای وزارت کشاورزی در حداقل زمان ممکن در اختیار آن وزارت قرار دهند.
ماده 10- سازمان برنامه وبودجه کلیه اعتبارات لازم جهت اجرای ماده واحده واین آئین نامه را همه ساله در بودجه وزارت کشاورزی پیش بینی می نماید.
ماده 11- چنانچه ماموران اجرای ماده واحده و این آئین نامه مرتکب جرم وتخلفی شوند مطابق قوانین مربوط با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 12- از تاریخ ابلاغ این آئین نامه هر گونه بخشنامه ودستورالعمل ومقررات مغایر با آن لغو و بلا اثر می باشد.
ماده 13- ستاد مرکزی واگذاری زمین موظف است دستور العملهای لازم برای اجرای این آئین نامه را با نظر وزارت کشاورزی تهیه و به مورد اجرا گذارد.
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13412
تاریخ تصویب :
1369/12/01
تاریخ ابلاغ :
1369/12/28
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :