جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

شماره 137640/ت 499 ه 15/12/1369

سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 12/12/1369 بنا به پیشنهاد شماره 15696-4/18503 –1- مورخ 4/12/1369 سازمان برنامه وبودجه تصویب نمود:
بخشهای جغرافیائی شهرستانهای مناطق جنگ زده به شرح جدول شماره 3 پیوست تصویبنامه شماره 44052 /ت 250 مورخ 14/4/1368 مشمول تمامی مزایای مربوط به بخشهای محروم کشور موضوع تصویبنامه مزبور می باشند.
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13411
تاریخ تصویب :
1369/12/12
تاریخ ابلاغ :
1369/12/27
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :