جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

شماره 138734/ت 510 ه 22/10/1369

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/12/1369 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان برنامه وبودجه وبه استناد تبصره 1 قانون متمم قانون بودجه سال 1369 کل کشور تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی تبصره 1 قانون متمم قانون بودجه سال 1369 کل کشور موضوع تصویبنامه های شماره 131898/ت 432ه مورخ 6/11/1369 وشماره 136792 /ت 490 ه مورخ 9/12/1369 در موارد زیر اصلاح می گردد:
1- ماده 10 آئین نامه به شرح زیر تغییر می یابد:
(( ماده 10 – بانکهای عامل موظفند حسب مورد تسهیلات اعتباری طرحهای مصوب را متناسب با پیشرفت امور طرح در اختیار متقاضیان قرار دهند. مدت بازپرداخت تسهیلات اعتبارات دریافتی با احتساب طول دوره اجرای طرح نباید بیش از 10 سال برای طرحهای تولیدی و 7 سال برای سایر طرحها باشد))
2- بند 1 ماده 13 آئین نامه حذف و عبارت زیر به عنوان بند 1 جایگزین می گردد:
(( 1- سفته به امضای متقاضی ))
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13417
تاریخ تصویب :
1369/12/15
تاریخ ابلاغ :
1370/10/10
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :