جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

شماره 200/29893 30/11/1369

به کلیه سازمانهای آب منطقه ای وسازمان آب وبرق خوزستان
باستناد قسمت اخیر بند اول اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی دیلا آئین نامه نحوه اجرای آب بهای زراعی" href="/tags/66250/قانون-تثبیت-آب-بهای-زراعی/" class="link">قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب 14/6/1369 بشرح زیر جهت اجرا ابلاغ میگردد:
توضیح آن که این آئین نامه صرفا برای آبهای سطحی است و در مواردی که زارعین بصورت تلفیقی علاوه بر استفاده از آبهای سطحی ازآبهای زیر زمینی نیز استفاده می کنند سطح زیر کشت هر کدام بطور متوسط تعیین وآب بهای هر قسمت طبق ضوابط مربوطه محاسبه ودریافت می گردد.
ماده 1- تحویل آب به کشاورزان باید به صورت حجمی و به میزان نیاز آبی معقول هر کشت در منطقه انجام پذیرد.
ماده 2- تحویل آب به شرکتهای کشت وصنعت وماهی سراها باید بصورت حجمی و با تعیین دیماند انجام پذیرد.
ماده 3- آب بهای کشاورزی طبق قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی مصوب مجلس شورای اسلامی بر مبنای درصدهای متوسط محصول برداشت شده و با توجه به هدف حمایت از محصولات استراتژیک ونیل به متوسط درآمدهای مقرره در قانون تعیین میشود.
تبصره 1- آب بها ی کشتهای مختلف در هر سال با توجه به قانون و رعایت متوسط درآمدهای مقرره توسط هیات مدیره هر سازمان تعیین و در سطح سازمان به مورد اجرا گذارده میشود.
تبصره 2- در مواردی که از آبهای زیر زمینی و یا ازآبهای سطحی بطریقه پمپاژ توسط سازمان در تنظیم آب شبکه ها استفاده میشود ،برای دریافت آب بها باید هزینه های پمپاژ جداگانه محاسبه ودریافت گردد.
ماده 4- در اجرای قانون ،شبکه مدرن به شبکه ای اطلاق میشود که حداقل شامل شبکه های یک و دو باشد. شبکه نیمه مدرن و یا تلفیقی به شبکه ای اطلاق میشود که یکی از دو خصوصیت زیر را دارا باشد:
الف – دارای سد و یا بند انحرافی باشد.
ب – دارای دهنه آبگیر و یا کانال اصلی انتقال آب باشد.
شبکه سنتی به شبکه ای اطلاق می شود که فاقد مشخصات فوق باشد.
ماده 5- سازمانهای آب منطقه ای و سازمان اب و برق خوزستان براساس درصدهای تعیین شده به عنوان آب بهای هر محصول هر ساله نرخ هر متر مکعب آب را برای مصارف مختلف در همان سال محاسبه و ملاک دریافت آب بها قرار می دهند.
ماده 6- نیاز آبی هر محصول در هر منطقه ( مصرف معقول ) از طرف هیتنهای 3 نفره موضوع ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مشخص خواهد شد ، در صورت عدم تشکیل این هیتها نیاز آبی معقول هر کشت از مراجع ذیصلاح و ترجیحا مراکز تحقیقات کشاورزی اخذ می گردد.
ماده 7- مصرف آب اضافه بر نیاز واقعی کشت ( مصرف معقول )مشمول دریافت آب بهای بیشتر خواهد بود.
تبصره – این اضافه دریافت با توجه به شرایط خاص منطقه و با احتساب حداقل 5/1 برابر آب بهای عادی دریافت خواهدشد.
ماده 8- در صورتی که مشترک بدون عقد قرارداد و یا مغایر با قرارداد منعقده اقدام به کشت محصول باآب غیر مجاز نماید ، سازمان مجاز خواهد بود علاوه بر دریافت آب بها و جرائم لازم از طریق قانونی متخلف را تحت پیگرد قرار دهد .بدیهی است تجدید قرارداد تحویل آب به مشترک نسبت به مازاد برداشت آب از حد قرارداد منعقده پس از وصول آب بها و جرائم مربوطه می باشد.
تبصره – آب بهای مشترک در چنین حالتی با توجه به تبصره ذیل ماده 7 تعیین ودریافت خواهدشد.
ماده 9- میزان متوسط برداشت محصول از هر هکتار با تصویب هیات مدیره سازمان با توجه به آمار منتشره وزارت کشاورزی و یا بررسیهای محلی تعیین می گردد.
ماده 10- قیمت واحد محصول در مورد محصولاتی که دارای قیمت تثبیتی مصوب شورای اقتصاد نیستند ، قیمت متوسط مورد عمل در پای مزرعه خواهد بود.
توصیح اینکه در مورد محصولاتی که دارای قیمت تضمینی می باشند ( نظیر چغندر قند – پنبه – ذرت- برنج – جو – سیب زمینی و پیاز و جبوبات ) نیز ملاک محاسبه قیمت متوسط قیمت فروش در پای مزرعه است لیکن در مورد محصولاتی نظیر چغندر قند و گندم که دارای نرخ تثبیتی مصوب شورای اقتصاد میباشند ، ملاک قیمتهای مصوب خواهد بود.
ماده 11- در صورتی که مشترک بهر دلیل و عنوان در مهلت مقرر نسبت به پرداخت آب بهای مصرفی خود اقدام ننماید سازمان مجاز خواهد بود مشترک را به عنوان بد حساب جهت وصول مطالبات خود طبق ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب از طریق مراجع قانونی تحت پیگرد قراردهد. بدیهی است تجدید قرارداد یا تحویل مجدد آب منوط به ارائه برگ تسویه حساب خواهد بود.
این دستور العمل شامل 11 ماده و 4 تبصره میباشد و از تاریخ تصویب قانون 14/6/69 قابل اجراست .
وزیر نیرو – بیژن زنگنه

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13417
تاریخ تصویب :
1369/11/30
تاریخ ابلاغ :
1370/10/10
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :