جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

شماره 155190/ت 509 ه 22/12/1369

وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی – سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/12/1369 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان برنامه وبودجه وبه استناد بند (ه)تبصره 10 قانون بودجه سال 1370 کل کشور آئین نامه اجرائی نحوه مصرف 20%از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی موضوع بند (ه)تبصره 10 قانون بودجه سال 1370 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده 1- سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها مکلفند اعتبار موضوع این آئین نامه را پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای عمرانی با سازمان برنامه وبودجه استان مربوط ، هزینه نمایند.
ماده 2- اعتبار موضوع این آئین نامه به شرح زیر به مصرف خواهد رسید:
1- 50% برای تکمیل و تعمیر مراکز بهداشتی ودرمانی روستائی وخانه های بهداشت
2- 25% برای تکمیل و تعمیر مراکز بهداشتی ودرمانی شهری
3- 25% برای احداث تکمیل وتعمیر دستگاه زباله سوز وسیستم تصفیه فاضلاب و همچنین بهداشت محیط وبهسازی بیمارستانهای غیر آموزشی .
ماده 3- احداث مراکز جدید بهداشتی و درمانی شهری وروستائی وخانه های بهداشت با استفاده از اعتبارات موضوع این آئین نامه ممنوع است .
ماده 4- سهم هر استان از اعتبار موضوع این آئین نامه با هماهنگی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان برنامه وبودجه تعیین خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
 

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13417
تاریخ تصویب :
1369-12-15
تاریخ ابلاغ :
1370-10-10
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :