جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

شماره 94742 /ت 522 ه 26/12/1369

سازمان امور اداری واستخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 19/12/1369 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و با عنایت به قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب 1367 تصویب نمود:
دستگاههای موضوع تصویبنامه شماره 5024/ت 253 مورخ 11/4/67 می توانند به تشخیص خود کارکنان مشمول تصویبنامه مزبور را با رعایت ضوابط مقرر در آن نزد کلیه شرکتهای بیمه ، بیمه حادثه و فوت بهر علت نمایند
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13419
تاریخ تصویب :
1369/12/19
تاریخ ابلاغ :
1370/01/14
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :