جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

شماره 138906 /ت 511 ه 22/12/1369

نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور بازسازی مناطق جنگ زده
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/12/1369 بنا به پیشنهاد مشترک نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور بازسازی مناطق جنگزده و سازمان برنامه و بودجه ( موضوع نامه شماره 145024 مورخ 8/12/1369) و به استناد تبصره 31 قانون بودجه سال 1370 کل کشور آئین نامه اجرائی تبصره مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- اجازه داده میشود مبلغ دویست وهفتاد میلیارد (270000000000) ریال اعتبار عمرانی موضوع ردیف 503041 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1370 کل کشور جهت بازسازی ونوسازی ابنیه و تاسیسات وماشین آلات و تجهیزاتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده اند و جبران خسارات وارد شده به اشخاص ناشی از موارد فوق و همچنین جبران خسارات زراعی و دامی و ایجاد تاسیسات و ابنیه ای که برای فراهم نمودن مقدمات اجرای طرحهای فوق الذکر لازم می باشد و نیز تکمیل طرحها وپروژه های نیمه تمام مربوط به بازسازی ، در چار چوب ضوابط این آئین نامه و در قالب طرحها و برنامه هائی که بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی یا ستاد بازسازی استان به تصویب نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور بازسازی مناطق جنگزده می رسد پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه براساس تخصیص اعتبار حسب مورد هزینه گردد.
خسارات وارد شده بر اثر جنگ تحمیلی در مناطق جنگزده ، از محل اعتبار موضوع این ماده قابل جبران است .
تبصره 1- اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364 و در چارچوب ضوابط این آئین نامه هزینه می گردد.
ماده 2- مراحل تصویب طرحها ،مبادله موافقتنامه ها وتخصیص اعتبارات موضوع این آئین نامه به شرح زیر انجام میشود:
1- طرح ها وبرنامه هائی که از طرف دستگاههای اجرائی ملی واستانی و یا مسئول ستاد بازسازی استان به ستاد مرکزی بازسازی ونوسازی مناطق جنگزده ارسال گردیده اند حداکثر ظرف 15 روز توسط نمایندگان تام الاختیار نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور بازسازی مناطق جنگزده ورئیس سازمان برنامه وبودجه بررسی وتصویب می گردد وبوسیله نماینده ویژه رئیس جمهور به دستگاههای اجرائی ذیربط وسازمان برنامه وبودجه جهت مبادله موافقتنامه ابلاغ خواهد شد.
تبصره – سازمان برنامه وبودجه موظف است پس از ابلاغ طرحها وبرنامه های مصوب موضوع این بند بلافاصله 25% اعتبار مربوط را تخصیص دهد.
2 – سازمان برنامه وبودجه پس از دریافت ابلاغ موضوع بند 1 این ماده حداکثر ظرف 5 روز مراتب را به سازمان برنامه وبودجه استانهای جنگزده مربوط ابلاغ می نماید.
3- دستگاههای اجرائی پس ازدریافت ابلاغ موضوع بند 1 این ماده حداکثر ظرف یک هفته موافقتنامه لازم را تنظیم و به سازمان برنامه وبودجه مرکز یا استان ( حسب مورد ) ارسال می نمایند. سازمان برنامه وبودجه حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از دریافت موافقتنامه ها نسبت به مبادله وابلاغ آنها اقدام می نماید ،رونوشت کلیه موافقتنامه ها از سوی سازمان برنامه وبودجه برای ستاد مرکزی بازسازی ونوسازی مناطق جنگزده ارسال خواهدشد.
1- در صورتی که براساس اعلام ذیحساب دستگاه اجرائی یا بررسی ستاد مرکزی ونوسازی مناطق جنگزده امکان جذب تمام اعتبار تخصیصی ، توسط آن دستگاه نباشد با تفاهم نمایندگان تام الاختیار نماینده ویژه رئیس جمهور ورئیس سازمان برنامه وبودجه وبراساس ابلاغ نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور بازسازی مناطق جنگزده اعتبار جذب نشده به سایر طرحها وپروژه هائی که اعتبارات مربوط را جذب کرده اند تخصیص می یابد و دستگاههای اجرائی مربوط نسبت به اصلاح مموافقتنامه به میزان اعتبار کاهش یا افزایش یافته ، حسب مورد از طریق سازمان برنامه وبودجه اقدام خواهند کرد.
ماده 3- ذیحساب مربوط مجاز است عنداللزوم وبراساس درخواست دستگاه ذیربط جهت تهیه وتامین مصالح ساختمانی ،تجهیزات وماشین آلات طرح ها وپروژه های موضوع این آئین نامه وجوه مورد نیاز را ( که در موافقتنامه مربوط نیز درج گردیده است ) به حساب کارخانه ها یا شرکتهای دولتی طرف قرارداد واریز نماید.
تبصره – در مورد خرید از شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت صرفا به تشخیص ومسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط تا صددرصد مبلغ مورد نیاز خرید مصالح ،ماشین آلات وتجهیزات طرحها وپروژه ها بصورت پیش پرداخت از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .
ماده 4- ضوابط تشخیص تاسیسات وابنیه ای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای بازسازی مناطق جنگزده لازم است ،از قبیل طرحهای زیر بنائی وتاسیسات شهری وواحدهای کوچک صنفی وصنعتی وهمچنین ضوابط پرداخت خسارات وارد شده به اشخاص ( موضوع ماده یک این آئین نامه ) توسط نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور بازسازی مناطق جنگزده تهیه وابلاغ می گردد واین ضوابط برای کلیه دستگاههای مجری طرح ها وپروژه های نوسازی وبازسازی مناطق جنگزده لازم الاجراست .
ماده 5- وجوه لازم برای پرداخت هزینه های طرحها و پروژه های موضوع این آئین نامه در حدود اعتبارات تخصیص یافته وبارعایت مقررات این آئین نامه براساس درخواست وجه ذیحساب ،مربوط توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه ذیربط ( که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران به همین منظور افتتاح شده یا میشود )واریز خواهدشد.
تبصره 1- در مورد دستگاههای اجرائی فاقد ذیحساب .وظیفه ذیحساب در مورد اعتبارات ملی توسط مسئول امور مالی دستگاه ودر مورد اعتبارات استانی توسط مسئول امور مالی واحد استانی دستگاه مربوط ( که از طریق آن دستگاه برای انجام عملیات مالی موضوع این آئین نامه به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی می شود ) با رعایت مقررات این آئین نامه انجام خواهدشد.
تبصره 2- سهم اعتباری هر یک از دستگاههای اجرائی فاقد ذیحساب توسط مسئول امور مالی آن دستگاه از نمایندگی خزانه در استان درخواست و به حساب بانکی موضوع این ماده واریز می گردد. وجوه پرداختی از این بابت در پایان سال براساس درخواستهای مسئول امور مالی وگواهیهای بانکی مبنی بر واریز وجوه ، از حساب دریافتی نمایندگی خزانه کسر و به حساب دریافتی دستگاه فاقد ذیحساب منظور خواهدشد.
ماده 6- دستگاههای اجرائی ملی واستانی (مجری طرحهای موضوع این آئین نامه ) موظفند گزارش پیشرفت کار وهزینه عملیات انجام شده را (در مورد وجوه دریافتی ) بصورت ماهیانه تهیه و پس از تایید ذیحساب مربوط برای نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور بازسازی مناطق جنگزده و سازمان برنامه وبودجه ارسال دارند.
ماده 7- مسئولیت تشخیص ،تعهد ،تسجیل وصدور حواله برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط یا مقام مجاز از طرف او ومسئولیت تامین اعتبار وپرداخت بر عهده ذیحساب یا مسئول امور مالی دستگاه (حسب مورد) میباشد.
ماده 8- نصاب ونحوه انجام معاملات اعتبارات موضوع این آئین نامه با رعایت ضوابط مقرر در بند (د)قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364 به شرح زیر تعیین می شود :
1- معاملات جزئی ـ معاملاتی است که مبلغ ان از یک میلیون ریال تجاوز نمی کند و با مسئولیت مامور خرید انجام می شود.
2- معاملات متوسط – معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال باشد و با تایید مامور خرید یا واحد تدارکاتی دستگاه ذیربط (حسب مورد) و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط یا مقام مجاز از طرف او انجام می شود.
3- معاملات عمده – معاملاتی است که مبلغ آن از پنج میلیون ریال بیشتر باشد و با تایید ومسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط یا مقام مجاز از طرف او انجام شود.
تبصره – به منظور تحقق اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرائی حتی المقدور معاملات خود را با نیروهای مسلح ووزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام دهند.
ماده 9- در مواردی که به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های مربوط به بازسازی ونوسازی مناطق جنگزده واگذاری تنخواه گردان ضرورت داشته باشد ذیحساب یا مسئول امور مالی هر دستگاه می تواند مبلغی حداکثر تا 25% اعتبار مربوط را به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او به عنوان تنخواه گردان به حساب واحد تدارکاتی دستگاه اجرائی ذیربط واریز نماید. پرداختهای بعدی در قبال ارائه سند هزینه ،مجاز خواهد بود.
ماده 10- دستگاههای اجرائی مجازند به تشخیص ودستور بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او مبلغی متناسب با نوع ومیزان قرارداد و حداکثر به میزان 25% مبلغ قرارداد را به صورت پیش پرداخت در مقابل ضمانت بانکی و یا تضمین مناسب دیگر به تشخیص ومسئولین بالاترین مقام دستگاه اجرائی در اختیار طرف قرارداد بگذارند.
ماده 11- اسناد هزینه های انجام شده با رعایت بند (و) قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستندمصوب 1364 ومقررات این آئین نامه پس از تنظیم و گواهی مسئولین مربوط ،با امضای مشترک بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب یا مسئول امور مالی دستگاه و به شرط دارا بودن مدارک لازم به شرح زیر ، قابل احتساب به هزینه قطعی هستند .
1- تنظیم قرارداد یا گرفتن فاکتور الزامی است مگر در موارد اضطراری که نیاز به تامین کالا از قبل قابل پیش بینی نباشد و خرید به اندازه رفع اضطرار صورت گیرد و دولت وموسسات وابسته به دولت وشهرداریها وبانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحا مداخله یا مباشرت نداشته باشند. تشخیص موارد اضطراری و تعیین میزان آن به عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط یا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود.
2- در مورد خریدهای داخلی ،فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید با رعایت مفاد بند 1 و قبض انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
3- در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک ودر موارد جزئی صورتحساب فروشنده ، مدارک ترخیص کالا از گمرک و قبض انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
4- در مورد پرداخت حقوق و دستمزد ومزایا و یا هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع .
5- در مورد کارهائی که به پیمانکار محول میشود قرارداد مربوط و تایید تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او .
تبصره – مسئول امور مالی وزارت جهادسازندگی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می تواند در صورت لزوم اختیار امضای اسناد هزینه های موضوع این ماده را که از محل اعتبارات طرحهای ملی در استانها انجام میشود کلا یا جزئا به مسئول امور مالی استان مربوط تفویض نمایند.
ماده 12- خرید خودرو و ماشین آلات با رعایت صرفه و صلاح دولت صرفا برای انجام طرحهای بازسازی ونوسازی مناطق جنگزده متناسب با حجم عملیات اجرائی طرح ، مجاز می باشد.
تبصره – در مورد خرید خودروی سواری لازم است ضرورت آن به تایید کمیسیون موضوع ماده 2 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی برسد.
ماده 13- آن قسمت از اموال وتاسیساتی که به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای امر بازسازی ونوسازی ابنیه وتاسیسات موضوع تبصره 31 قانون بودجه سال 1370 کل کشور خریداری یا ایجاد میشوند اموال دولتی محسوب می گردند.
ماده 14- دستگاههای مجری طرح ها وپروژههای بازسازی ونوسازی مناطق جنگزده مکلفند حساب اعتبار موضوع این آئین نامه را نگهداری و در مواردی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام میشود به دیوان محاسبات کشورو وزارت امور اقتصادی ودارایئ ارائه نمایند. دیوان محاسبات کشور حساب مذکور و اسناد مربوط را رسیدگی خواهد کرد.
ماده 15- تعهدات پرداخت نشده سنوات گذشته طرح های بازسازی ونوسازی دستگاههای اجرائی ملی یا استانی که با رعایت مقررات درچارچوب اعتبارات مصوب بودجه سال مربوط به وجود آمده باشد پس از اعلام نظر سازمان برنامه وبودجه وتصویب نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور بازسازی مناطق جنگزده حسب مورد از محل اعتبار موضوع این آئین نامه قابل پرداخت است .
ماده 16- هزینه های جاری ، پرسنلی وستادی بازسازی ونوسازی مناطق جنگزده کشور و مناطق جنگزده پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه از محل اعتبار موضوع این آئین نامه قابل پرداخت است .
ماده 17- گزارش عملکرد اعتبار موضوع این آئین نامه هر سه ماه یکبار توسط دستگاههای استفاده کننده از طریق سازمان برنامه وبودجه به کمیسیون برنامه وبودجه وشوراها وامور داخلی مجلس شورای اسلامی ونماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور بازسازی مناطق جنگزده ارائه میشود.
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13419
تاریخ تصویب :
1369/12/08
تاریخ ابلاغ :
1370/01/14
دستگاه اجرایی :
ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده كشور
موضوع :