جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


شماره 151204 /ت 515 ه 22/12/1369

شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/12/1369 بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (موضوع نامه شماره 11/18779 مورخ 20/11/1369 وزارت راه وترابری ) و به استناد بند 8 ماده 10 قانون اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص ) مصوب 1366 آئین نامه استخدامی شرکت مزبور را به شرح زیر تصویب نمود.

فصل اول – کلیات
ماده 1- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در این آئین نامه اختصارا شرکت نامیده می شود.
ماده 2- در این آئین نامه اصطلاحات زیر به شرح مذکور تعریف میگردند:
1- استخدام : عبارت است از پذیرفته شدن شخص به خدمت شرکت طبق ضوابط این آئین نامه .
2- مستخدم : شخصی است که براساس ضوابط این آئین نامه برای مدت محدود یا نامحدود در شرکت استخدام میشود.
3- خدمت: عبارت است از مجموعه وظایف کارها ومسئولیتهایی که مستخدم به موجب احکام ابلاغها ودستورات مراجع ذیربط شرکت عهده دار میشود.
4- حکم رسمی :عبارت است از دستورکتبی مقامات صلاحیت دار شرکت که درچارچوب وظایف واختیارات محول شده به آنها ودر حدود قوانین ومقررات این آئین نامه صادر می گردد.
5- شغل : عبارت است از مجموعه وظایف ومسئولیتهای مرتبط ومستمر ومشخص که از طرف شرکت بعنوان کار واحد شناخته شده است
6- پست سازمانی ثابت : عبارت است از محلی در سازمان شرکت که بطور مستمر وبرای یک شغل وارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده است اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.
7- پست موقت سازمانی : عبارت ازمحلی است در سازمان شرکت که برای انجام کار غیر مستمر و برایارجاع به مستخدمین غیر رسمی بطور موقت در نظر گرفته میشود.
8- طبقه شغلی :مجموعه ای از مشاغل ودرجاتی از مشاغل است که از لحاظ وظایف ومسئولیتها همسنخ وهمسطح می باشند.
9- انتصاب : عبارت است از تخصیص یک پست سازمانی بدون متصدی اعم از ثابت یا موقت به مستخدم، اعم ازآن که با تغییر طبقه شغلی همراه باشد یا نباشد.
ماده 3- کلیه شرکتهایی که به موجب قانون واساسنامه شرکت بطور وابسته به شرکت ایجاد می گردند می تواتند چنانچه در اساسنامه آنها قید گردد مشمول مقررات این آئین نامه باشند.
ماده 4- شرکت کلیه فعالیتهای قابل واگذاری به سایر بخشها را با رعایت صرفه اقتصادی واجتماعی و حسب مقررات مالی شرکت واگذار می نماید و در این صورت هیچ گونه مسئولیت وتعهدی در قبال کارکنان پیمانکاران ومشاوران و طرفهای قرارداد با شرکت ندارد.
ماده 5- افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا می شوند تابع مقررات قانون کار خواهند بود.
ماده 6- تخصیص پست ثابت سازمانی به مستخدم رسمی منوط به تحقق شرایط ذیل است :
1- وجود پست سازمانی بدون متصدی
2- دارا بودن شرایط احراز طبقه شغلی مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت که پست مزبور درآن تخصیص یافته است .
ماده 7- به منظور نظارت بر اجرای مقررات این آئین نامه شورای اجرائی مرکب از معاونان مدیر عامل در امور اداری ومالی نیروی انسانی وآموزش و طرح و بررسیها و دو نفر از متخصصان وصاحب نظران به انتخاب مدیر عامل تشکیل می گردد. وظایف شورای اجرائی به شرح زیر است :
1- تهیه وتدوین دستورالعملهای اجرائی مواد این آئین نامه و ارائه آن به هیات مدیره شرکت جهت تصویب .
2- تعیین نحوه تخصیص پستهای ثابت سازمانی به طبغات شغلی واجرای آن .
3- نظارت بر اجرای تطبیق وضع مستخدمین شرکت به ضوابط این آئین نامه .
4- تشخیص تجربیات ، تحصیلات ودوره های آموزشی موثر و غیر موثر از لحاظ شرایط احراز پستهای سازمانی .
5- ارائه پیشنهاد مورد اصلاح این آئین نامه ودستور العملهای مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل ،به مدیر عامل شرکت جهت طی مراحل تصویب مراجع ذیربط .
6- نظارت بر اجرای مقررات این آئین نامه
7- اظهار نظر واتخاذ تصمیم در مورد نحوه اجرا وشمول مقررات این آئین نامه .
فصل دوم – ورود به خدمت
ماده 8- استخدام در شرکت به دو صورت زیر امکان پذیر است :
1- استخدام رسمی که به موجب حکم رسمی و برای تصدی یکی از پستهای ثابت سازمانی بدون متصدی انجام می پذیرد.مستخدمین رسمی شرکت مشمول مقررات این آئین نامه می باشند.
2- استخدام غیر رسمی که به موجب قرارداد وبرای مدت معین وکار مشخص وتصدی یکی از پستهای موقت سازمانی بدون متصدی انجام می پذیرد.مستخدمین غیر رسمی مشمول مقررات استخدام پیمانی یا مقررات خاصی که به تصویب هیات مدیره شرکت می رسد ، می باشند.
ماده 9- برای تصدی پستهای ثابت سازمانی بدون متصدی ، شرکت در صورت نیاز ابتدا از طریق انتقال مستخدمین رسمی سایر دستگاههای دولتی یا دعوت به کار مستخدمین آماده به خدمت واجد شرایط استفاده و در غیر این صورت نسبت به استخدام مستخدمین جدید حسب مقررات این آئین نامه اقدام خواهد شد.
ماده 10- استخدام رسمی افراد در شرکت از طریق امتحان یا مسابقه انجام میشود ،
ماده 11- برای استخدام رسمی افراد در شرکت شرایط زیر لازم است :
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2- داشتن حداقل 18 سال تمام وحداکثر 40 سال سن وبرای مشاغل تخصصی به تشخیص هیات مدیره ،حداکثر سن 45 سال خواهد بود.
3- اعتقاد به یکی از ادیان رسمی مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
4- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر .
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
6- داشتن صحت مزاج وتوانائی انجام کاری که برای آن استخدام می شود.
7- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم در صورت مشمول بودن .
8- دارا بودن سایر شرایط مورد نیاز برای تصدی مشاغل مربوط که توسط شرکت تعیین میشود.
تبصره – استخدام اتباع بیگانه تابع قوانین ومقررات عمومی کشور خواهد بود.
ماده 12- افرادی که برای استخدام رسمی در شرکت انتخا ب میشوند در آغاز خدمت یک دوره آزمایشی را که حداقل 6 ماه وحداکثر دو سال خواهد بود طی خواهند کرد و در صورت تایید صلاحیت آنان در پایان دوره آزمایشی حکم قطعی استخدام آنان صادر خواهد شد .مستخدمین آزمایشی در طول خدمت آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می شوند.
تبصره 1- چنانچه در طول خدمت آزمایشی مستخدم برای ادامه خدمت صالح تشخیص داده نشود از خدمت در شرکت بر کنار می شود وحقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده وی ، پرداخت می گردد.
تبصره 2- مستخدمین رسمی مستعفی شرکت که مجددا استخدام رسمی شرکت در می آیند حسب تشخیص شرکت از طی دوره خدمت آزمایشی معاف خواهند بود.
ماده 13- استخدام افراد برای پستهای موقت سازمانی وآن تعداد از پستهای ثابت سازمانی مه مستخدم رسمی برای تصدی انها وجود نداشته باشد براساس مقررات استخدام پیمانی یا مقررات خاص موضوع بند 2 ماده 8 این آئین نامه که به تصویب هیات مدیره شرکت می رسد انجام می گیرد.
فصل سوم – آموزش و ارزشیابی
ماده 14- به منظور افزایش معلومات ومهارتها وکارآئی کارکنان ،شرکت موظف است نظام آموزش کارکنان شامل دوره های کارآموزی وآموزشهای توجیهی بدو خدمت وحیت خدمت ،دوره های آموزشی بلند مدت همطراز با تحصیلات عالی دانشگاهی ،تحصیلات دوره آموزش عمومی واعزام به بورسهای داخلی وخارج پس از کسب مجوزه های لازم و با رعایت مقررات مربوط .را تهیه و اجرا نماید.
ماده 15- شرکت می تواند در مقابل پرداخت هزینه دوره های کارآموزی وآموزشی واعزام به بورس از مستخدم بطور رسمی ومحضری تا 3 برابر مدت دوره تعهد انجام خدمت اخذ نماید . چنانچه مستخدم نتواند دوره را با موفقیت به انجام برساند و یا ازعهده انجام تمام مدت خدمت تعهد شده برنیاید،هزینه های ناشی از اجرای دوره و یا مدت باقیمانده از تعهد خدمت به نسبت هزینه صرف شده توسط شرکت از مستخدم اخذ می گردد.
ماده 16- به منظور سنجش کارآئی وشایستگی مستخدمین وارزیابی عملکرد آنان نظام ارزشیابی کارکنان توسط شرکت برای دوره های ارزشیابی یکساله تهیه ،تدوین واجرا می گردد تا براساس نتایج آن نسبت به تشویق کارکنان (از قبیل اعطای ترفیع – افزایش حقوق – ارتقا شغلی – اعزام به بورس وماموریتهای آموزشی وپاداش و بکارگیری در مشاغل مدیریتی ) و یا تنبیه آنان (از قبیل تنزیل شغلی ، عددم محاسبه تمام و یا قسمتی از سنوات خدمت در دوره ارزشیابی )اقدام نماید.
فصل چهارم – طبقه بندی مشاغل وحقوق ومزایا
ماده 17- حقوق مبنا مستخدمین رسمی مشمول این آئین نامه به شرح زیر محاسبه میشود :
(امتیازات شغل وشاغل ) ×(ضریب ریالی )= حقوق مبنا
تبصره 1- جمع امتیازات شغل وشاغل حداقل 400 امتیاز و حداکثر 2500 امتیاز خواهد بود.
تبصره 2- ضریب ریالی با توجه به عوامل موثر در معیشت ومیزان تورم وبطور هماهنگ با ضریب موضوع ماده 33 قانون استخدامی کشوری با تصویب هیات مدیره تعیین می گردد.
تبصره 3- عوامل تعیین کننده امتیازات شغلی وشاغل موضوع این ماده بشرح زیر میباشد:
1- عامل شغل که شامل عناصر پیچیدگی وظایف ،حساسیت شغل ،مسئولیتهای مالی و اداری وفنی وسایر عوامل تشکیل دهنده شغل بوده و در 20 رده طبقه بندی شده و تا 1700 امتیاز برای آن تعیین می گردد.
2- عامل تحصیلات که تا 500 امتیاز برای آن منظور می گردد.
3- عامل دوره های آموزشی مورد تایید شرکت که تا 300 امتیاز برای آن منظور می گردد.
4- عامل خدمت ویژه که عبارت است از ارائه خدمات ویژه ودریافت تشویقات کتبی مدیران وسنوات خدمت در جبهه ونقاط محروم و سایر عوامل مشابه وامتیاز آن حداکثر تا 500 تعیین می گردد.
ماده 18- امتیاز سرپرستی که براساس تصویب هیات مدیره به کلیه مدیران شرکت تعلق می گیرد و در صورت برکناری از مدیریت امتیاز مزبور حذف میشود ،حداکثر معادل 500 خواهد بود.
ماده 19- به ازای هر سال خدمت در شرکت وکسب تجربه جدید براساس ارزشیابی عملکرد مستخدم حداکثر تا 6% حقوق مبنای عامل شغل به حقوق مستخدم اضافه می گردد.
ماده 20- انتصاب و تغییر پست سازمانی مستخدم بنا به پیشنهاد سرپرست واحد مربوط وتصویب بالاترین مقام اجرائی انجام میشود.
تبصره – انتصاب و تغییر پست مدیران کل و معاونین آنها بنا به پیشنهاد معاون ذیربط و تصویب هیات مدیره انجام میشود.
ماده 21- انتصاب مستخدم به پست سازمانی که بیش از دو طبقه شغلی مستخدم بالاتر باشد ،ممنوع است .
تبصره – مستخدمینی که به لحاظ اخذ مدرک تحصیلی یا تخصصی حائز شرایط پستهای سازمانی طبقات بالاتر می شوند مشمول محدودیت این ماده نمی باشند.
ماده 22- در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم می توان پستی حداکثر تا دو طبقه پایین تر از طبقه پست مورد تصدی به وی ارجاع نمود و در صورت عدم رضایت ، مستخدم آماده به خدمت میشود.
تبصره – تنزل طبقه شغلی مستخدم در دوران خدمت وی بیش از دو طبقه مجاز نیست .
ماده 23- جایگزینی تجربه موثر بجای سطح تحصیلی پیش بینی شده در طرح طبقه بندی مشاغل شرکت تا دو مقطع تحصیلی بالاتر مجاز می باشد .
ماده 24- ایام اشتغال ،مرخصی استحقاقی ،ماموریت ،خدمت وظیفه ،غیبت موجه و حداکثر چهار ماه از ایام مرخصی استعلاجی سالانه از لحاظ عامل تجربه جز خدمت محسوب می گردد.
تبصره – احتساب مدت ماموریت آموزشی جز خدمت از لحاظ عامل تجربه منوط به اعلام رضایت از پیشرفت تحصیلی مستخدم توسط مرکز آموزش ذیزربط است .
ماده 25- فوق العاده های اضافه کار ساعتی ونوبت کاری وماموریت خارج از کشور و خارج از مرکز و شرایط محیط کار وماموریت روزانه و کسر صندوق و تضمین و همچنین حق تدریس و تحقیق و تالیف و ترجمه ومشاوره و کارشناسی وحضور در جلسه و هزینه های سفر و حمل اثاثیه ونقل مکان وحق تاهل ،اولاد ،ایاب و ذهاب ،کمکهای غیر نقدی بطور هماهنگ با مقررات و آئین نامه های قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن توسط هیات مدیره تعیین می گردد.
تبصره – در صورتی که اضافه کار در روز تعطیل و یا شب انجام شده باشد بر مبنای یک صدم حققو ماهیانه محاسبه می گردد.
ماده 26- در صورت تعیین استاندارد برای بعضی مشاغل ،به کار اضافه بر استاندارد فوق العاده کارانه تعلق می گیرد.
تبصره – هر گونه پرداخت فوق العاده اضافع کار ساعتی به مستخدمین این قبیل مشاغل ممنوع است .
ماده 27- برای هر ساعت کار در ایام تعطیلات رسمی معادل یک صدم حقوق ماهانه به عنوان فوق العاده اشتغال در ایام تعطیل پرداخت می گردد.
تبصره – فوق العاده اشتغال در ایام تعطیل به کارکنانی که از فوق العاده نوبت کاری یا کیلومتراژ یا اضافه کار و ماموریت استفاده می کنند تعلق نمی گیرد.
ماده28- به ماموران قطارها ووسایل نقلیه ریلی در قبال انجام وظایف محوله در امور سیر و حرکت فوق العاده کیلومتراژ پرداخت می گردد.
تبصره – پرداخت فوق العاده های ماموریت روزانه واضافه کار ساعتی در روزهایی که فوق العاده کیلومتراژ به مستخدمین تعلق می گیرد ،ممنوع است .
ماده 29-عیدی کارمندان شرکت در پایان هر سال براساس تصویبنامه هیات وزیران و در صورت وجوه اعتبار تا یکماه حقوق به نسبت ماههای کارکرد مستخدم در سال مربوط ، به وی پرداخت می گردد.
ماده 30- به منظوز تشویق و قدر شناسی از خدمات کارمندان ، شرکت می تواند در سال تا یکما ه حقوق مستخدم را به عنوان پاداش به وی پرداخت نماید.
تبصره – شرکت می تواند به مستخدمینی که بازنشسته یا از کار افتاده می شوند تا دو ماه پاداش حسن انجام خدمت پرداخت نماید .
ماده 31- به مستخدمینی که منشا خدمات برجسته در جهت صرفه جویی اصولی و جلوگیری از ضرر و زیان و باعث پیشرفت سریع کار و یا افزایش تولید یا درآمد باشند ، تا دو ماه حقوق در سال به عنوان پاداش ویژه قابل پرداخت است .
تبصره – به مستخدمیتنی که کارهای ارزنده و شایسته ای که منشا اثرات وسیع در سیستمهای فنی و اداری و مالی شرکت است انجام دهند حسب مورد با تایید و تصویب هیات مدیره تا دو برابر آخرین حقوق طبقه شغلی قابل اعطا است . مبلغ پاداش موضوع این تبصره توسط هیات مدیره با رعایت سقف مذکور تعیین می گردد.
ماده 32- کمکهای غیر نقدی براساس تبصره 56 قانون بودجه سال 1363 کل کشور و آئین نامه اجرائی آن و تغییرات بعدی قابل پرداخت خواهد بود.
فصل پنجم – مرخصی ماموریت و انتقال
ماده 33- ماموریت یا انتقال مستخدمین رسمی شرکت به وزارتخانه ها ، موسسات وشرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین ماموریت یا انتقال مستخدمین رسمی یا ثابت یا عناوین مشابه دستگاههای فوق به شرکت ، با رعایت مقررات مربوط بلا مانع است .
ماده 34- مستخدمین رسمی شرکت که در یکی از رشته های تحصیلی دانشگاهی مورد نیاز شرکت ، ادامه تحصیل می دهند با تایید مدیر عامل از ماموریت تحصیلی تا سی ماه استفاده خواهند نمود.
تبصره – تغییر پست سازمانی مستخدم مامور به تحصیل بلا مانع است .
ماده 35- به ازای هر سال خدمت مستخدمین 30 روز مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق و فوق العاده های خارج ار مرکز و خارج از کشور و شرایط محیط کار و تضمین و نوبت کاری به آنان اعطا می گردد
تبصره – روزهای تعطیل که در طول مدت مرخصی استحقاقی واقع است جزء مدت مرخصی محاسبه می گردد.
ماده 36- استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم وموافقت مدیر واحد مربوط می باشد و در صورت عدم موافقت مدیر ، با توافق کارمند نسبت به اعطای مرخصی درخواستی در مدت 6 ماه بعد ،اقدام خواهد شد . چنانچه بنا به ضرورت مستخدم در حال مرخصی استحقاقی بکار دعوت شود مانده مرخصی استفاده نشده وی ذخیره خواهد شد.
ماده 37- موافقت با مرخصی استحقاقی ذخیره شده در زمان بازنشستگی الزامی است و در صورت عدم استفاده حقوق و فوق العاده های مربوط در مدت مزبور به مستخدم اعطا می گردد.
ماده 38- عدم حضور مستخدم در محل خدمت تا 3 روز در موارد زیر موجه می باشد وبا تایید مراتب توسط مدیر واحد مربوط حسب مورد بهعنوان مرخصی استعلاجی و یا استحقاقی مستخدم محسوب خواهد شد.
1- بیماری مستخدم
2- بیماری و کسالت شدید وابستگان درجه اول مستخد م
3- فوت وابستگان سببی و نسبی تا طبقه سوم
4- صاحب اولاد شدن مستخدم
5- احضار مستخدم به مراجع قضائی برای ادای توضیحات و تحقیقات
ماده 39- اعطای مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مندرج در ماده 34 علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه در موارد زیر انجام خواهد شد :
1- اولین ازدواج دائم به مدت 4 رو ز
2- صاحب اولاد شدن تا سومین فرزند به مدت 2 روز
3- فوت بستگان درجه یک برا یهر مورد 2 روز
4- ادای فریضه حج تمتع که نصف مدت مورد نیاز از محل مرخصی استحقاقی ذخیره شده و یا آینده مستخدم و نصف دیگر توسط شرکت اعطا خواهد شد.
ماده 40- حداکثر 15 روز از مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدم در هر سال ذخیره می شود و مستخدم می تواند در هر سال تا چهارماه از مرخصی استحقاقی ذخیره شده خود استفاده نماید.
ماده 41- مستخدم در حال مرخصی استحقاقی می تواند درخواست تمدید مرخصی نماید و چنانچه عدم تایید تمدید مرخصی توسط مدیر مربوط به وی ابلاغ گردد ضروری است به محض خاتمه مدت مرخصی اسحقاقی اعطائی در محل خدمت خود حاضر باشد.
تبصره – حفظ پست سازمانی مستخدم در حال استفاده از مرخصی استحقاقی الزامی می باشد مگر در مورد مستخدمینی که پایان مرخصی استحقاقی آنها منتهی به بازنشستگی می گردد.
ماده 42- چنانچه مستخدم در ندت استفاده از مرخصی استحقاقی بیمار شود مدت بیماری به عنوان مرخصی استعلاجی محسوب میشود و معادل آن به ذخیره مرخصی استحقاقی مستخدم اضافه م یگردد.
ماده 43- تعطیلات فصلی یابین دو ترم تحصیلی مستخدم مامور به تحصیل و بورس تا میزان یکماه در سال به عنوان مرخصی استحقاقی استفاده شده وی منظور می گردد.
ماده 44- به دوران مرخصی بدون حقوق ،آمادگی خدمت ،تعلیق ،غیبت غیر موجه ،برکناری از خدمت ،انفصال ،خدمت وظیفه عمومی و مرخصی استعلاجی مازاد بر چهارماه در هر سال مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد.
ماده 45- در صورت ابتلای مستخدمین به بیماریهائی که مانع از انجام خدمت آنان باشد مرخصی استعلاجی اعطا می گردد. مستخدم به محض ابتلای به بیماری به فوریت واحد مربوط را مطلع وگواهی پزشک معالج را برای تایید توسط پزشک معتمد شرکت به واحد مزبور تسلیم مینماید.
تبصره – برای مدت بیماری تا سه روز تایید پزشک معتمد شرکت ضروری نمی باشد و مدیریت واحد می تواند اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 46- مرخصی استعلاجی" href="/tags/54873/مدت-مرخصی-استعلاجی/" class="link">مدت مرخصی استعلاجی در طول سال حداکثر 4 ماه خواهد بود و در این مدت حقوق وفوق العاده های متعلقه به مستخدم پرداخت می گردد. در صورت صعب العلاج بودن بیماری که مرخصی استعلاجی آن در سال بیش از 4 ماه باشد در مدت مازاد بر چهارماه فقط حقوق مستخدم بوی پرداخت می گردد و سایر فوق العاده های متعلقه بوی پرداخت نخواهدشد و حفظ پست سازمانی وی نیز اجباری نیست .
ماده 47- به مستخدمین زن برای زایمان بار اول سه ماه برای زایمانهای بعدی دو ماه معذوریت داده میشو.د. تشخیص تاریخ شروع معذوریت با پزشک معالج می باشد .
ماده 48- مستخدم می تواند با موافقت شرکت از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید حداکثر مدت مجاز برای مرخصی بدون حقوق در طول خدمت 3 سال می باشد.
تبصره 1- حفظ پست سازمانی مستخدم در ایام مرخصی بدون حقوق الزامی نیست .
تبصره 2- مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی ،اضافه حقوق سنواتی و سوابق تجربی محسوب نخواهد شد . در صورت استفاده مستخدم از مرخصی بدون حقوق برای ادامه تحصیلات عالی و اخذ مدرک تحصیلی در رشته تخصصی مورد نیاز شرکت ،با پرداخت کسور مربوط مدت مزبور جزء سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی ووظیفه منظور خواهد شد و در این صورت مرخصی بدون حقوق تا دو سال دیگر قابل افزایش می باشد.
تبصره 3- استفاده از مرخصی بدون حقوق منوط به پایان دوره آزمایشی واستفاده از ذخیره مرخصی استحقاقی براساس مقررات این آئین نامه خواهد بود.
تبصره 4- اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی که در طول خدمت آزمایشی با ارائه مدرک به تشخیص شرکت نیاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق داشته باشند حداکثر تا دو ماه متوالی با رعایت مقررات انکان پذیر می باشد.
فصل ششم – رفاه وحفظ حقوق استخدامی
ماده 49- به منظور تشویق کارکنان به پس انداز وآینده نگری ، صندوق پس انداز کارکنان در شرکت تاسیس و طبق دستور العملی که به تصویب هیات مدیره می رسد اداره خواهد شد. هر ماه تا 6% از حقوق مستخدمین به عنوان سهم مستخدم کسر و بعلاوه مبلغی به عنوان سهم شرکت ،به صندوق مزبور واریز می گردد. جمع سهم مستخدم وسهم شرکت در هر حال از 10% حقوق مستخدم بیشتر نخواهد شد.
تبصره – از محل وجوه صندوق وکمکهای شرکت به کارمندان وام پرداخت می گردد.
ماده 50- شرکت مکلف است خدمات درمانی کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته ووظیفه بگیر وفرزندان وهمسران و نیز وراث قانونی آنان را تا زمانی که از حقوق وظیفه استفاده می نمایند تامین نماید.
تبصره 1- شرکت موظف است در مورد کارکنانی که بر اثر حوادث ناشی از کار و یا به سبب انجام وظیفه نیاز به درمان پیدا می کنند ضمن فراهم نمودن امکانات بستری شدن ،هزینه های مربوط را تامین نماید .
تبصره 2- مستخدمین می توانند از قانون تامین خدمات درمانی مصوب 27/12/1351 وآئین نامه های مربوط استفاده نمایند.
ماده 51- شرکت موظف است کلیه کارکنان خود را در برابر بیماریها ،نقص عضو وفوت ناشی از کار وحوادث بیمه نماید.
ماده 52- شرکت شرایط مساعد بهداشتی وایمنی و ایجاد محیط مناسب کار را برای مستخدمین فراهم می اورد و به متصدیان مشاغلی که ماهیت کار آنان ایجاب نماید ، لباس کار ووسائل ایمنی می دهد.
ماده 53- کارکنان شرکت وخانواده درجه یک آنها از بلیط قطار رایگان سالیانه استفاده می نمایند.
ماده 54- به منظور تقویت جسم و روح کارکنان شرکت مجاز است در مورد ایجاد وتوسعه ورزشگاهها و باشگاهها وپلاژها اقدام نماید.
تبصره – شرکت به منظور استفاده مامورین خود و خانواده آنها در موارد ضروری نسبت به ایجاد خوابگاهها ،اسایشگاهها ،مهمانسراها و زائر سراها اقدام خواهد نمود.
ماده 55- شرکت نسبت به تامین غذای آن عده از کارمندانی که ساعات رسمی کارشان ایجاب نماید در محل کار غذا صرف کنند .بنحوی اقدام می نماید که تا 25% بهای آن را مستخدم پرداخت نماید.
ماده 56- شرکت می تواند به منظور نگهداری فرزندان کمتر از هفت سال مستخدمین در ساعات اداری ، اقدام به تاسیس مهد کودک نماید.
ماده 57- مستخدمین زن می توانند با توافق شرکت طبق قانون خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 10/9/1362 و قانون نحوه اجرای آن ، از خدمت نیمه وقت استفاده نماید.
ماده 58- مستخدم رسمی می تواند با یکماه اعلام قبلی از خدمت در شرکت استعفا نماید . استعفا از تاریخی تحقق می یابد که شرکت به موجب حکم رسمی با آن موافقت نموده باشد.
تبصره – استخدام مجدد مستخدم مستعفی بلا مانع است و شرکت می تواند این گونه مستخدمین را از برخی آزمایشها وطی دوره آزمایشی معاف نماید . در صورت پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم مربوط به مدت خدمت فبلی ، سابقه مزبور از لحاظ ببازنشستگی محسوب می گردد/
ماده 59- کسور بازنشستگی سهم مستخدم وپس انداز وحقوق مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده حسب مقررات این آئین نامه به مستخدمین اخراجی ،انفصال دائم ،مستعفی و بازخرید شده ،پرداخت می گردد.
ماده 60- پرداخت حق تاهل ،حق اولاد ،حق ایاب و ذهاب وحق مسکن براساس دستور العملی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره می رسد .
فصل هفتم – تکالیف عمومی مستخدمین
ماده 61- مستخدمین شرکت موظفند ضمن حضور در ساعات مقرر اداری در محل خدمت وظایف محول شده را انجام دهند.
ماده 62- مستخدم در چارچوب مقررات شرکت موظف به اطاعت ازاوامر واحکام روسای مافوق خود می باشد و چنانچه حکم یا امر مافوق را برخلاف مقررات تشخیص دهد ،مغایرت مزبور را به مقام مافوق کتبا اطلاع می دهد و بعد از آن در صورت تاکید مدیر ، مستخدم دستور صادره را اجرا می کند.
ماده 63- انجام هر گونه عملی توسط مستخدم که موجب ایجاد وقفه در امور شرکت شود ممنوع است .
ماده 64- قبول انتصاب و نشانهای دول بیگانه از طرف مستخدم شرکت ممنوع است مگر با اجازه دولت .
ماده 65- رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین وتعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب 25/12/1365 و آئین نامه مربوط خواهد بود.
تبصره – در مورد سوانح و حوادث راه آهن و یا غفلتهای ناشی از عمل فنی ،با رعایت مقررات عمومی طبق دستور العملی که به تصویب هیات مدیره می رسد رسیدگی خواهد شد.
ماده 66- مجموع ساعت کار در هفته طبق مقررات عمومی کشور می باشد وتوزیع و نحوه حضور در ساعات مقرر کار هفتگی توسط مدیر عامل شرکت تعیین خواهد شد.
فصل هشتم – پایان خدمت وسایر مقررات
ماده 67- حقوق بازنشستگی ووظیفه از کار افتادگی وکسورات قانونی وسایر مقررات مربوط به امور بازنشستگی ووظیفه طبق فصل بازنشستگی استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری وسایر قوانین ومقررات بعدی در این زمینه ، می باشد.
ماده 68- برکناری مستخدم رسمی از پست ثابت سازمانی فقط براساس مواد این آئین نامه امکان پذیر است .
ماده 69- در صورتی که بعلت انحلال بعضی از واحدهای شرکت وحذف پستهای سازمانی بوجود یکی یا تعدادی از مستخدمین رسمی احتیاج نباشد مستخدم یا مستخدمین مزبور بحال آماده به خدمت در می آند.
تبصره – حداکثر مدت آماده به خدمت یکسال خواهد بود و در صورتی که مستخدم در خلال این مدت به یکی از پستهای سازمانی شرکت منصوب نشود و یا به موسسات دولتی دیگر منتقل نگردد ،پس از اتمام یکسال با مستخدم آماده به خدمت براساس قوانین ومقررات عمومی در این مورد رفتار خواهد شد.
ماده 70- به مستخدمین آماده به خدمت تا 6 ماه اول دوسوم حقوق و تفاوت تطبیق و پس از آن یک سوم حقوق و تفاوت تطبیق پرداخت می گردد.
تبصره – در دوران آمادگی به خدمت بر مبنای تمام حقوق از مستخدم کسور بازنشستگی کسر و سوابق مزبور برای محاسبه بازنشستگی قابل قبول خواهد بود.
ماده 71- استفاده از مستخدمین آماده به خدمت در پستهائیکه جدید ا ایجاد میشود و یا پستهائی که بدون متصدی هستند با رعایت شرایط احراز و خصوصیاتت مندرج در مشاغل وپست سازمانی ،انجام می گیرد. چنانچه تا یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم رسمی انتصاب مستخدم آماده به خدمت به پست مزبور ،در محل خدمت خود حاضر نشود آمادگی خدمت نامبرده ادامه می یابد.
ماده 72- وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصرا یکی از حالات زیر می باشد:
1- اشتغال وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می کند.
2- مرخصی وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده می کند.
3- معذوریت وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی استفاده می کند.
4- آمادگی به خدمت وضع مستخدمی است که مطابق مقررات این آئین نامه تصدی پستی سازمانی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع پست سازمانی است .
5- ماموریت وضع مستخدمی است که بطور موقت مامور انجام وظیفه ای غیر از وظیفه اصلی در ارتباط با فعالیتهای شرکت گردیده است و با طبق مقررات این آئین نامه موقتا در سایر دستگاههای دولتی مشغول کار شده است .
6- خدمت وظیفه وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به انجام خدمت وظیفه عمومی یا خدمت دوره احتیاط مشغول است .
7- خدمت آزمایشی وضع مستخدمی است که به استخدام شرکت درآمده است و در حال گذراندن دوره آزمایشی برابر مقررات اینن آئین نامه می باشد.
8- بازنشستگی وضع مستخدمی است که طبق مقررات این آئین نامه به موجب حکم رسمی از حقوق بازنشستگی استفاده می کند.
9- از کار افتادگی وضع مستخدمی است که قادر به کارکردن نمیباشد و از حقوق وظیفه مربوط استفاده می کند.
10- تعلیق وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار بعلت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضائی یا بعلت تصمیم هیات رسیدگی به تخلفات اداری از ادامه خدمت ممنوع می شود.
11- انفصال موقت وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا دادگاه کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است
12- انفصال دائم وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا دادگاه کیفری اصالتا یا تبعا برای همیشه از خدمت شرکت محروم است .
13- استعفا وضع مستخدمی است که طبق مفاد این آئین نامه از خدمت شرکت مستعفی شده است .
14- غیبت موجه وضع مستخدمی است که به تشخیص شرکت براثر حادثه یا واقعه ای قادر به حضور در محل خدمت نباشد ، اعم از این که اراده او در وقوع آن حادثه یا واقعه دخالت داشته یا نداشته باشد.
15- اخراج وضع مستخدمی است که به موجب رای قطعی هیات رسیدگی به تخلفات اداری اخراج م یگردد.
ماده 73- در صورتی که مستخدم رسمی برای انجام خدمت وظیفه عمومی احضار شود مدت خدمت مزبور جزء سابقه خدمت او محسوب میشود.
تبصره – مستخدمی که برای انجام خدمت وظیفه عمومی احضار می شود مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت وظیفه ، آمادگی خود را برای خدمت در شرکت اعلام دارد و شرکت مکلف است مستخدمین مذکور را به خدمت بگمارد و در صورتی که پست سازمانی مناسب برای ارجاع به آنان موجود نباشد این گونه مستخدمین بحال آماده بخدمت در خواهند آمد.
ماده 74- مستخدم رسمی که به حالت تعلیق درآمده است پس از احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعلیق جز سابقه خدمت او محسوب می گردد و حقوق مدت تعلیق به وی پرداخت خواهدشد.
چنانچه برای مستخدم رسمی که از حالت تعلیق خارج می شود پست سازمانی موجود نباشد بصورت آماده به خدمت درخواهد آمد.
ماده75- مستخدم رسمی که به موجب حکم قطعی هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا دادگاه کیفری اصالتا یاتبعا به انفصال موقت محکوم می شود بعد از اتمام مدت انفصال ،به خدمت گمارده میشود . چنانچه پست سازمانی برای این گونه مستخدمین موجود نباشد بحال آماده به خدمت در می آیند. مدت انفصال موقت جزء سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.
ماده 76- در صورتی که مستخدم رسمی استحقاق مرخصی داشته باشد وفوت شود تمام حقوق و فوق العاده های مربوط به مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده 77- در مواردی که حکمی در این آئین نامه پیش بینی نشده باشد طبق مقررات استخدامی شرکتهای دولتی رفتار خواهدشد.
تبصره – انطباق مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با شرایط وضوابط این آئین نامه ودستورالعملهای آن ، به تصویب هیات مدیره می رسد.
ماده 78- کلیه مزایای پیش بینی شده برای جانبازان و رزمندگان و آزادگان و خانواده معظم شهدا و سایر اقشاری که بنحوی براساس قوانین ومقررات عمومی مزایای ویژه به آنان تعلق گرفته و یا می گیرد با تصویب هیات مدیره و انطباق با رویه های اداری و استخدامی شرکت اعمال خواهد گردید.
فصل نهم – تطبیق
ماده 79- شرکت مکلف است کلیه مستخدمین رسمی راه آهن را که طبق تبصره یک ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران واساسنامه آن مصوب سال 1366 به شرکت منتقل شده اند ،با مقررات این آئین نامه تبطبیق وضع دهند.
ماده80- در صورتی که مبلغ حقوق مستخدم رسمی پس از تطبیق وضع استخدامی او با مقررات این آئین نامه از مجموع مبلغ حقوق ، حق تاهل و مدد معاش اولاد وی که طبق قانون مستحق دریافت آن است کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهد کرد و 50% هر گونه ترفیع سنوات آتی مستخدم از تفاوت تطبیق مزبور تا زمان استهلاک کامل کسر خواهد شد.
ماده 81- در صورتیکه که پس از تصویب سازمان تفصیلی شرکت و ارجاع پستهای ثابت سازمانی به مستخدمین تعدادی از مستخدمین رسمی متصدی پستی نباشند اماده به خدمت محسوب شده و با آنها طبق مقررات این آئین نامه رفتار می گردد.
ماده82- کلیه دستور العملهای مربوط به این آئین نامه توسط شرکت تهیه و به تصویب هیات مدیره شرکت خواهد رسید .
تبصره – تا زمانی که دستور العملهای مربوط به این آئین نامه به تصویب هیات مدیره نرسیده است مقررات جاری موجود معتبر و لازم الاجرا خواهند بود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حیببی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13418
تاریخ تصویب :
1369/12/01
تاریخ ابلاغ :
1370/01/11
دستگاه اجرایی :
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
موضوع :