جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

شماره 139820/ت 530 ه 28/12/1369

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/12/1369 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه وبودجه ،به منظور تامین اجرای مفاد تبصره 38 قانون بودجه سال 1370 کل کشور و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آئین نامه موضوع تصویبنامه شماره 85104/ت 338 ه مورخ 5/9/1369 به عنوان آئین نامه اجرائی تبصره 38 قانون بودجه سال 1370 کل کشور ،برای اجرا در سال 1370 تنفیذ می گردد.
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13424
تاریخ تصویب :
1369/12/15
تاریخ ابلاغ :
1370/01/21
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :