جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

شماره 12968/ت 60/ه 31/2/1369

سازمان ثبت احوال کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/1/1369 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه وبودجه وبه استناد تبصره 34 قانون بودجه سال 1369 کل کشور تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی قسمتهای الف و ب بند 7 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور به شرح زیر برای اجرا در سال 1369 تنفیذ می گردد.

ماده 1- اجازه داده میشود معادل نوددرصد (90%) درآمد ناشی از اجرای ماده 35 اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب 1363 که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود حداکثر تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بشرح زیر در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد:
1- طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور بشماره ردیف 10906212
2- پروژههای تعویض شناسنامه های قدیم و اصلاح سیستم ثبت وقایع حیاتی بشماره ردیف 105501
ماده 2- منابع اصلی مورد نیازطرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور ردیف 10906212 بشرح زیر می باشد:
1- خرید د احداث ساختمان و زمینهای مناسب در مراکز استان و شهرستان و بخش در سراسر کشور
2- تکمیل ساختمان مرکزی کامپیوتر و احداث ساختمان پشتیبانی مرکز کامپیوتر در تهران و همچنین احداث ساختمان کامپیوتر در مراکز استانها .
3- تهیه دستگاههای جانبی برق ، تهویه ، هواساز ، سیستمهای پیام رسانی ساختمانهای مراکز کامپیوتر
4- خرید لوازم و تجهیزات کامپیوتری ، اداری ، فنی و داده آمائی مورد نیاز ( مصرفی و غیر مصرفی )
5- نیروی انسانی ( کارشناس فنی کامپیوتر ،برنامه نویس ، پانچیست ، مهندس تاسیسات ،مهندس سخت و نرم افزار ،متصدی اتاق کامپیوتر سیستم آنالیست ) به تعداد 30 نفر با توجه به بند الف تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور .
6- پرداخت اضافه کار ساعتی ، حق ماموریت پرسنل و مامورین اجرای طرح اصلاح سیستم
7- خدمات قراردادی و هزینه های مطالعاتی و تحقیاتی
8- پرداخت هزینه های تربیت نیروی انسانی در سطح کاردانی و کاترشناسی امور سجلی و کامپیوتر
9- استفاده از خدمات قراردادی 50 نفر برای خدمات پشتیبانی
10- تامین تسهیلات ارزی مورد نیاز براساس موافقتنامه
11- خرید خودرو و تجهیزات لازم ببرای نگهداری آن
12- سایر موارد مندرج در موافقتنامه .
ماده 3- منابع اصلی مورد نیاز پروژه های تعویض شناسنامه های قدیم و اصلاح سیستم ثبت وقایع حیاتی به شماره ردیف 105501 بشرح زیر می باشد :
1- تهیه و اجازه ساختمان و ایجاد محلهای جدید در واحدهای کنونی جهت گسترش فضای مناسب ادارات ثبت احوال
2- نیروی انسانی مورد نیاز
3- تیهه کلیه تجهیزات و لوازم ( مصرفی و غیر مصرفی )
4- چاپ شناسنامه و اسناد سجلی و سایر اوراق مربوطه
5- پرداخت حقوق ومزایای پرسنل شاغل در پروژه
6- پرداخت اضافه کار ساعتی ، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت پرسنل ومامورین اجرای پروژه
7- خرید کاغذ واتر مارک مخصوص شناسنامه و کاغذ مخصوص استعلام
8- پرداخت هزینه برگزاری آموزش دوره های میان مدت و کوتاه مدت و گردهمائی سمینارها .
9- تامین تسهیلات ارزی مورد نیاز براساس موافقتنامه
10- سایر موارد مندرج در موافقتنامه
ماده 4- باستثنای مبلغ (75000000) ریال موضوع ردیف 7 جدول ب تبصره 15 قانون بودجه سال 1369 کل کشور اعتبارات ردیف 105501 تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود.
ماده 5- سازمان ثبت احوال کشور مجاز است کسری اعتبارات جاری دستگلاههای اجرائی محلی خود را که در این رابطه فعالیت می نمایند عند اللزوم از محل اعتبار ردیف 105501 ترمیم نماید.
ماده 6- وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد هزینه ها و عملیات این آئین نامه را به استناد قسمت اخیر ردیف 30 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368 کل کشور که بر اساس تبصره 34 قانون بودجه سال 1369 کل کشور برای سال 1369 تنفیذ شده است هر چهار ماه یکبار به سازمان برنامه وبودجه ارسال دارد تا جهت اطلاع کمیسیونهای برنامه وبودجه و دیوان محاسبات و سایر کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
معاون اول رئیس جمهورحسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13455
تاریخ تصویب :
1369/01/15
تاریخ ابلاغ :
1370/02/30
دستگاه اجرایی :
سازمان ثبت احوال كشور
موضوع :