جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

شماره 11830/ ت 7 ه 25/1/1369

سازمان برنامه وبودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 19/1/1369 بنا به پیشنهاد شماره 20616 مورخ 6/1/1369 معاونت اجرائی رئیس جمهور و باستناد اصل یکصدوسیو هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آئین نامه نحوه مصرف اعتبارات موضوع جزء 6 بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1369 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- اعتبارات ردیف 503002 موضوع جزء 6 بند الف تبصرعه 6 قانون بودجه سال 1369 کل کشور مطابق این آئین نامه به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل ،زلزله ، خشکسالی و آتش سوزی خسارت دیده و یا می بیند و همچین در مواردی که برای پیشگیری از وقوع این امور لازم است ، هزینه می گردد.
ماده 2- معاون اجرائی رئیس جمهور موظف است اعتبارات موضوع جز 6 بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1369 کل کشور را به تفکیک سهم اعتباری هر استان در زمینه های سیل ،زلزله ، خشکسالی ،طوفان ،اتش سوزی ، پیشروی آب دریا وسایر حوادث طبیعی و غیر مترقبه به هیات دولت پیشنهاد نماید. اعتبارات مزبور با تصویب دولت و پس از طرح و تصویب در کمیته برنامه ریزی هر استان ، به طرحهای مشخص اختصاص یافته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه استان در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط و مورد نظر کمیته برنامه ریزی قرار می گیرد.
ماده 3- 50% سهم اعتباری هر استان موضوع ماده 2 این آئین نامه به استناد ردیف 65 جدول موضوع تبصره 15 قانون بودجه سال 1369 کل کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستندو آئین نامه اجرائی آن هزینه می گردد.
ماده 4- نظارت بر حسن اجرای عملیات عمرانی وپیشرفت فیزیکی اعتبارت هر استان موضوع ماده 2 این آئین نامه بر عهده معاون اجرائی رئیس جمهور است که با همکاری استانداران وسازمان برنامه وبودجه استانهای ذیربط اهمال می گردد و استانداران گزارشهای ماهانه خود را برای معاون اجرائی رئیس جمهور ارسال خواهند داشت .
ماده 5- سازمان برنامه وبودجه ووزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد اعتبارات موضوع این آئین نامه را براساس اطلاعات دریافتی از سازمان برنامه بودجه استانها و استانداران تنظیم و هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای دیوان محاسبات ،برنامه وبودجه و شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات موضوع این آئین نامه را به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسانند.
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13455
تاریخ تصویب :
1369/01/19
تاریخ ابلاغ :
1370/02/30
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :