جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

شماره 7756ت /33ک 16/3/1369

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت در جلسه مورخ 7/3/1369 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران در جلسه مورخ 15/1/69 و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی ،سازمان برنامه وبودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه نحوه ایجاد تعهدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مفاد قانون برنامه اول توسعه اقصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه 1368 و 1369 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- باستناد (( قانون تشکیل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران مصوب 1354 )) تنظیم ،انجام امور و نظارت بر اقدامات مربوط به استفاده از منابع خارجی و تسهیلات اعتباری دراز مدت مورد نیاز اجرای طرحهای موضوع بند 15 تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 ، بند 12 تبصره 29 قانون بودجه سال 1369 و بندهای (ه – د – ز- ح – ط ) تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلام ایران تحت نظارن شورایعالی سرمایه گذاری توسط ساازمان مذکور انجام میشود. به منظور تسهیل و تسریع کار ،اختیارات شورای مزبور با تصویب آن شورا در این مورد ، به کمیته ای مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارائی ، رئیس سازمان برنامه وبودجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بنام (( کمیته تامین ارز طرحها )) نامیده می شود محول می گردد.
تبصره- در جلساتی که طرحهای دستگاهها مطرح می شود از وزیر ذیربط دعوت به عمل می آید:
ماده 2- وظایف و. اختیارات این کمیته مشتمل بر موارد ذیل می باشد :
1- تعیین و انتخا ب منابع مالی مناسب خارجی جهت اجرای طرحهای عمرانی وتولیدی بر اساس این آئین نامه .
2- بررسی قراردادهای منعقده توسط دستگاههای اجرائی و مجریان طرحهائی که از طریق استفاده از منابع خارجی تامین مالی می شود از نظر انطباق شرایط مالی آنها با قانون ومنایع در دسترس یا مورد نیاز.
3- ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط لازم با وزارتخانه ها و سازمانها وموسسات کشور از جهت استفاده مطلوب از منابع مالی موجود یا مورد نیاز.
ماده 3- جلسا ت (( کمیته تامین ارز طرحها )) در سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تشکیل خواهد شد و سازمان مزبور به عنوان دبیرخانه کمیته ، انجام وظیفه خواهد کرد.
ماده 4- دستگاههای اجرائی و مجریان طرحها مکلفند قراردادهای مربوطه را براساس قیمت نقدی و با رعایت مصالح و منافع کشور مذاکره و با کمیته مذکور در این آئین نامه هماهنگ نمایند.
تبصره – در مواردی که (( کمیته تامین ارز طرحها )) ضروری بداند مذاکرات فنی و مالی بطور همزمان و با حضور نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ووزارت امور اقتصادی و دارائی انجام خواهد شد.
ماده 5- وزارتخانه های ذیربط مکلفند یک نسخه از قراردادهای تنظیمی یا مدارک گشایش اعتبار با پروفرما را همراه مدارک و اطلاعات ذیل طبق فرم شماره یک ضمیمه به دبیر خانه ((کمیته تامین ارز طرحها )) ارسال نمایند.
1- تاییدیه وزارتخانه ذیربط مینی بر این که قراردادهای ارسالی مربوط به طرحی است که مشمول یکی از بندهای تبصره های مذکور در ماده یک این آئین نامه می باشد.
2- تاییدیه وزارتخانه ذیربط مبنی بر این که مبلغ قرارداد با احتساب هزینه های مربوطه به اضافه مبلغ قراردادهای قبلی و بعدی همان طرح از سقف ارزی مقرر برای طرح مورد نظر مصوب کمیته تخصیص ارز ، تجاوز نمی نماید.
3- تعهد کتبی وزیر ذیربط مبنی براین که طرح بر طبق زمانبندیهای مقرر در قرارداد به اجرا در خواهد آمد و در تاریخ پیش بینی شده در قرارداد به اتمام رسیده و راه اندازی خواهد شد . این تعهد مبنای اتمام و راه اندازی طرح در زمان مشخص ، برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره – دستگاهها ستادی و (( کمیته تامین ارز طرحها)) موظفند همکاری لازم را برای ایفا تعهداتی که بر عهده دارند ،به موقع انجام دهند.
4- تعهد و تضمین سازمان برنامه وبودجه در مورد طرحهای دولتی که از منابع عمومی بودجه کشور استفاده می نمایند طبق فرم قراردادهای فنی و اقتصادی مبنی بر این که ریال مورد نیاز طرح برای بازپرداخت اصل و هزینه تسهیلات مالی در سر رسید سالهای بعد در بودجه سالانه دستگاه مربوط پیش بینی و تامین خواهد شد و بنا به درخواست بانک ایرانی گشاینده اعتبار یا تعهد کننده از طریق دستگاه مربوط ،به بانک پرداخت خواهد شد . در مورد طرحهای غیر دولتی نحوه ارائه این تعهد و تضمین بین بانک و مشتری توافق خواهد شد.
5- گواهی موجودی سهیمه ارزی ( مطابق فرم شماره 2 ضمیمه )صادره توسط دبیرخانه بودجه و تخصیص ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر این که مبلغ موضوع قرارداد در حسابهای سهیمه طرحها و دستگاهها منظور گردیده و از سقف سهمیه مقرر تجاوز نمی نماید به انضمام تاییدیه اداره نظارت ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر تطبیق قرارداد مربوط با مقررات ارزی کشور.
تبصره – کمیته تخصیص ارز سهیمه ارزی هر طرح مشمول بندهای تبصره های مذکور در ماده یک این آئین نامه را در سقف کل یسهمیه ارزی هر وزارتخانه و با رعایت هزینه تسهیلات اعتباری ، تعیین و به دبیر خانه بودجه و تخصیص ارز اعلام خواهد نمود.
ماده 6- (( کمیته تامین ارز طرحها )) پس از رسیدگی به قرارداد و مدارک مربوطه نسبت به قبول طرح از نظر تطبیق با این آئین نامه و استفاده آن ازمنبع مناسب تصمیم گیری نموده و جهت انجام مذاکرات نهائی و تصویب قرارداد مالی و تعییین یکی از بانکهای داخلی به عنوان بانک عامل ،به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارجاع می نماید.
تبصره – مسئولیت تنظیم قرارداد مالی با منابع مالی خارجی و هماهنگی داخلی با بانکهای عامل بعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .
ماده 7- پس از تصویب قرارداد مالی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستگاه اجرائی ذیربط یا مجری طرح نسبت به گشایش اعتبار اسنادی یا صدور ضمانتنامه یا ایجاد هر نوع تعهد دیگر از طریق بانک عامل ایرانی اقدام خواهد نمود. ایت اعتبار اسنادی یا ضمانتنامه ، منبع خارجی را مجاز به پرداخت نقدی مبلغ قرارداد به فروشنده ودریافت اصل و هزینه های متعلقه در سر رسید از بانک ایرانی خواهد نمود.
ماده 8- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است راسا یا توسط یکی از بانکهای کشور برای تسهیل و تسریع اجرای این آئین نامه و بندها و تبصره های موضوع قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بودجه سالهای 1368 و 1369 کل کشور اقدامات ذیل را بعمل آورد:
1- امضای قرارداد استفاده از منابع ارزی خارجی در سقف مقرر و با رعایت این آئین نامه .
2- گشایش اعتبار اسنادی وصدور ضمانتنامه یا سفته یا برات ارزی برای اجرای قراردادها ی موضوع این آئین نامه در ازا تضمین سازمان برنامه وبودجه (برای دستگاههای دولتی ) ووثیقه مطمئن (برای بخش خصوصی ) به منظور حصول اطمینان از وصول معادل ریالی اعتبارات .ضمانتنامه ها .سفته ها ، بروات و هزینه های متعلقه در سر رسید پرداخت به بانک یا منابع خارجی .
3- صدور ضمانتنامه یا تاییدیه برای اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های صادره بانکها در صورت نیاز.
تبصره – بخشنامه و دستور العمل های لازم برای اجرای این موارد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت دو هفته از زمان تصویب این آیئننامه به بانکهای کشور ابلاغ می گردد.
ماده 9- مرجع رسیدگی به مسائل ومشکلات مربوط به اجرای این آئین نامه ، (( کمیته تامین ارز طرحها )) می باشد که بر حسب ضرورت تشکیل جلسه خواهد داد.
تبصره – نحوه اداره جلسات و تصمیم گیری در (( کمیته تامین ارز طرحها )) طبق دستور العمل داخلی کمیته خواهد بود که توسط سازمان سرمایه گذاری تهیه و به اتفاق آرا توسط اعضای آن به تصویب خواهد رسید.
این تصویبنامه در تاریخ 9/3/1369 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13457
تاریخ تصویب :
1369/03/07
تاریخ ابلاغ :
1370/03/01
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :