جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

شماره 22912/ت 19 ه 9/2/1369

دفتر امور مناطق محروم کشور – رئیس جمهور
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/2/1369 بنا به پیشنهاد ریاست محترم جمهوری و. به استناد تبصره 37 قانون بودجه سال 1369 کل کشور آئین نامه اجرائی تبصره 37 قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- اعتبار موضوع تبصره 37 قانون بودجه سال 1369 کل کشور جمعا به مبلغ چهل وپنج میلیارد (45000000000) ریال از محل سر جمع اعتبارات عمرانی استانی کل کشور برای اجرای پروژه های محرومیت زدائی در بخشهای جغرافیایی که بر اساس بررسیهای سازمان برنامه وبودجه و با تصویب هیات وزیران قبلا محروم شناخته شده اند ، به تفکیک سهم اعتبار محرومیت زدائی هر استان بشرح جدول پیوست و در زمینه های تعیین شده (آموزش و پرورش .بهداشت و آبرسانی ؤبرق رسانی ،راه مناسب روستایی ) به مصرف خواهد رسید.
تبصره – این اعتبار علاوه بر اعتباراتی خواهد بود که از محل مانده اعتبار فصول مختلف عمرانی استانی به اجرای طرحها و پروژه های مختلف وتکمیلی در بخشهای محروم اختصاص می یابد.
ماده 2- سهم اعتبار هر بخش محروم از اعتبارات موضوع این آئین نامه براساس ضریب محرومیت همان بخش محروم در زمینه های مربوط ظرف مدت 15 روز از ابلاغ این آئین نامه در کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان بر حسب برنامه ،طرح و پروژه به تصویب می رسد . با عنایت به اهداف تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور ، کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان ترتیبی اتخاذ می نمایند که توزیع اعتبارات محرومیت زدائی به نحوی صورت گیرد تا در انتهای برنامه ، اهداف مذکور در جهت رفع محرومیت از بخشهای محروم محقق گردد.
تبصره – اعضا کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که دبیر خانه آن در استانداری و جلسات آن به ریاست استاندار حداقل هر دو هفته یکبار به منظور تسریع در انجام امور مناطق محروم استان و همچنین نظارت بر پیشرفت اجرائی اعتبارات موضوع این آئین نامه تشکیل می گردد، بشرح زیر تعیین می شوند :
1- استاندار ( رئیس کمیسیون ) 2- رئیس سازمان برنامه وبودجه استان 3 – مدیر کل آموزش و پرورش استان 4- رئیس سازمان جهاد سازندگی استان 5- مدیر کل راه وترابری استان 6- مسئول بهداشت محیط استان 7- مدیر عامل شرکت برق منطقه ای در استان و همچنین نمایندگان مجلس مربوط به بخشهای محروم استان به عنوان ناظر در جلسات دعوت می شوند. کمیسیون می تواند از سایر مسئولین حسب مورد دعوت بعمل آورد .جلسات کمیسیون مزبور با حضور حداقل 5 نفر از اعضا اصلی رسمیت یافته و تصمیمات با 4 رای موافق اتخاذ و با امضا استاندار ابلاغ می گردد.
ماده 3- دستگاه اجرائی مصرف کننده اعتبارات موضوع این آئین نامه توسط کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان تعیین و لازم است حداکثر 10 روز پس از تصویب کمیسیون مذکور موافقتنامه طرحها و پروژههای مصوب بین سازمان برنامه وبودجه استان ودستگاه اجرائی تعیین شده ، مبادله گردیده و عملیات اجرائی آغاز گرد.
تبصره 1- اعتبارات موضوع این آئینننامه به استناد مفاد تبصره 37 و همچنین بند (ه) تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور تماما تخصیص یافته تلقی گردیده و از نظر مقررات نحوه هزینه براساس مفاد بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1369 کل کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی وسایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و در چارچوب ضوابط این آئین نامه هزینه می گردد.
تبصره 2- دفتر امور مناطق محروم کشور رئیس جمهور موظف است به منظور حسن اجرای طرحها و پروژه ها در بخشهای محروم کشور ، نظارت نماید.
ماده 4- استانداران و دستگاههای اجرائی طرحهای محرومیت زدائی مکلفند منظما گزارش تصمیمات جلسات کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و همچنین گزارش عملکرد فیزیکی و اعتبارات موضوع این آئین نامه را به همراه گزارش سهم اعتبار بخشهای محروم محل از محل مانده اعتبارات عمرانی استانی و موافقتنامه ای مبادله شده را به اطلاع سازمان برنامه وبودجه ودفتر امور مناطق محروم کشور برسانند.
ماده 5- با توجه به محدودیت اعتبار پروژه های موضوع این آئین نامه هزینه های غیر ضرور و خرید هر گونه اتومبیل و ماشین آلات سنگین از محل این اعتبارت ممنوع بوده و تهیه اتومبیل و ماشین آلات سنگین از محل سایر امکانات و اعتبارات به منظور کمک به توسعه واحیا مناطق محروم تامین می گردد.
ماده 6- هر گونه کاهش اعتبار طرحها و پروژههای بخشهای محروم موضوع این آئین نامه به منظور افزایش اعتبار بخشهای غیر محروم به استناد بند (د) تبصره 18 قانونبودجه سال 1369 کل کشور ممنوع می باشد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
13457
تاریخ تصویب :
1369/02/05
تاریخ ابلاغ :
1370/03/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :