جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره 7214/ت 285 ه 2/8/1369

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/7/1369 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و براساس مفاد ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:
کلیه قراردادها و موافقتنامه های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلا براساس ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 وتبصره آن به تصویب قانونگذار یا هیات وزیران رسیده است بنا به دلایل مشروحه زیر ادامه یابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی گزارش گردد.
1- عدم لغو این قراردادها وموافقتنامه ها از سوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع از نظر عرف بین المللی
2- مطرح بودن شرط عمل متقابل در کلیه این قراردادها و موافقتنامه ها .
3- امکان فراهم شدن زمینه استفاده آتی از برخی موافقتنامه هایی که در حال حاضر به دلیل مناسبات سیاسی قابل استفاده نیستند.
4- نقش این قراردادها در توسعه فعالیتهای تجاری و حمل ونقل دریایی و هوایی بین ایران وکشورهای مقابل .
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
13457
تاریخ تصویب :
1369/07/15
تاریخ ابلاغ :
1370/03/01
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :