×

شرکت در جعل اسناد دولتی ، گذرنامه وگواهی نامه

شرکت در جعل اسناد دولتی ، گذرنامه وگواهی نامه

شرکت-در-جعل-اسناد-دولتی-،-گذرنامه-وگواهی-نامه
شماره فرجامی :1/23628 تاریخ رسیدگی : 29/2/71 شماره دادنامه : 108/2 فرجامخواهان آقایان ... 1، ... 2، ... 3، ... 4 فرجامخواسته دادنامه شماره 19561/9/70 صادره از شعبه 133دادگاه کیفری یک تهران مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... عضو معاون

خلاصه جریان پرونده :

بر اساس محتویات پرونده وکیفرخواست شماره 19428/3/70 دادسرای عمومی تهران آقایان 1 (الف ) فرزند ... ،41ساله 2 (ب ) فرزند ... 37 ساله 3 (ج ) فرزند ... ،21ساله 4 (د) فرزند ... ،41ساله به اتهام شرکت در جعل اسناد دولتی (گذرنامه و گواهینامه ) واستفاده از اسناد مجعوله تحت تعقیب قرار گرفته اند و توجها" به تحقیقات معموله و شکایت و توضیحات (ه) و اظهارات متهمین در مراحل مختلف تحقیق بزهکاری آنان را محرز اعلام و طبق مواد 21و26و28 قانون تعزیرات درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است و شعبه 133 دادگاه کیفری یک ... باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 19561/9/70 اجمالا" چنین رای داده است : محتویات پرونده حاکی است که (د) که اهل عراق بوده به (ب ) مراجعه کرده و تقاضای گذرنامه ایرانی نموده است و عکسهای (ب ) ومادرش را همراه یک گذرنامه در اختیار (الف ) مدعی است که آن را در اختیار فردی به نام (و) و قرار داده و پس از الحاق عکس وممهور نمودن گذرنامه های هر دو نفر آنها را به ... مسترد نموده است که (د) و مادرش با گذرنامه های مجعول به خارج کشور رفته و مادرش در خارج مانده ولی خودش مراجعه نموده است 0 متهمین ردیف اول و چهارم در کلیه مراحل تحقیق اقرار نموده که مرتکب بزه شده اندوبه نظر دادگاه اتهام ردیف چهارم عبارت است از استفاده ازسند مجعول و اتهام متهمین ردیف اول و دوم عبارت است از شرکت در جعل اوراق و متهم ردیف سوم که در مراحل تحقیق اقرار نموده که مبلغ هفت هزار تومان از فردی به نام ... گرفته و یک گواهینامه به وی داده است ودر بازجویی اولیه اظهارنموده که عکس ... را به فردی به نام داده است و از او گواهینامه گرفته و در بازجویی مورخ 27/11/69 اظهار داشته گواهینامه را خودم درست کردم و به ... داده و ... هیچ دخالتی نداشته است 0 در جلسه دادگاه مجددا" ابراز داشته که گواهینامه ... را درست کرده در نتیجه مجرمیتش در رابطه با جعل محرز است و (د) در بازجویی مورخ 12/11/69 ابراز داشته که حدود هفت ماه پیش گذرنامه را از شخصی به نام ... گرفته وقوع بزه بعداز تصویب قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور بوده است لذا هر یک از متهمین ردیفهای اول ودوم و چهارم طبق بند1 ماده 15 قانون مزبور ( ظاهرا" منظور بند الف ماده 1 قانون مذکور است زیرا این قانون به تاریخ 14/7/67 تصویب و مشتمل بر دو ماده و دو تبصره است ) به تحمل 15 ماه حبس محکوم و متهم ردیف سوم (ج ) طبق ماده 26 قانون تعزیرات به تحمل شش ماه حبس محکوم می گردد0 پس از ابلاغ دادنامه متهمین نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده اند که لوایح اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود و دادگاه تجدیدنظرخواهی را نپذیرفته و ایراد را واردندانسته است وپرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بردادنامه شماره 19561/9/70 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
از ناحیه معترض ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض دادنامه صادره گردد به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت تشریفات قانونی و ضوابط آیین دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد0
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ... عضومعاون ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376

66

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 108

تاریخ تصویب : 1371/02/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.