جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 399820 تاریخ رسیدگی : 23/12/71 دادنامه 922/20 تجدیدنظرخواهی محکوم علیه به نام آقای (الف ) تجدیدنظر خواسته دادنامه شماره 19616/10/71 صادره ازشعبه دوم دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه 20 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار0

خلاصه جریان پرونده :

آقای (الف ) فرزند ... به اتهام کلاهبرداری و جعل اسناد دولتی و (ب ) فرزند ... به اتهام شروع به کلاهبرداری تحت تعقیب کیفری واقع و با صدور کیفرخواست که از جمله به اقرار متهمین و غیره استناد شده پرونده در دادگاه کیفری یک ... موردرسیدگی قرارگرفته است 0 در جلسه 19/10/71 که با حضوردونفرشاکیهای خصوصی و متهمان انجام شده (الف ) در قبال کیفرخواست می گوید اسناد راجعل نکردم (چ ) کرد ولی کلاهبرداری را قبول دارم 0 متهم ردیف دوم اظهار داشته خودم پشیمان شدم قولنامه را دادم ، (ب ) موضوع راشرح داده که (ج ) قولنامه را داد دست من گفت برو درب منزل ... ( احد از شاکیها) (د) اظهار داشته گذشت کردم 0 دادگاه از (الف ) به عنوان معاونت در جعل تفهیم اتهام کرده جواب داده قبول دارم ، در آخرین دفاع نیز اظهار داشته قبول دارد0 دادگاه با اعلام ختم دادرسی راجع به اتهام (الف ) با ذکر دلایل ، جرم ا نتسابی رامحرزدانسته بر طبق ماده 1 تشدید مجازات ... و تبصره آن به تحمل دوسال ، راجع به استرداد وجوه دریافتی و جزای نقدی با توجه به گذشت شاکی خصوصی دادگاه را مواجه با تکلیف ندانسته ، همچنین به استناد شق دوم همان ماده او را به انفصال ابد از خدمات دولیت محکوم کرده ( توضیح اینکه دادگاه در اظهار نظر بعدی مورخه 27/10/71 به لحاظ اینکه معلوم شده متهم شغل دولتی نداشته محکومیت به انفصال را حذف نموده است ) و راجع به اتهام متهم به جعل آن را معاونت در جعل دانسته به استناد ماده 42 قانون مجازات اسلامی و25 تعزیرات و با رعایت ماده 22 مجازات اسلامی به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی حکم محکومیت صادر کرده و نسبت به اتهام متهم دیگر حکم برائت صادر کرده است 0 محکوم علیه طی لایحه بدون تاریخ که درحاشیه دستور رسیدگی به تاریخ 22/1/71 امضاء شده تقدیم کرده اجمالا" اینکه در فراز یک آن می گوید 1 متهم اصلی در واقع (ج ) است که به خط (ه) قولنامه جعلی را تنظیم کرده علاوه بر آن کارت شناسایی جعلی را هم به نام (و) با مشخصات (ج ) تهیه و جعل نموده منتهی از عکس من استفاده کرده است ، (ه) و دو برادرش حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشند2 (ج ) قبل از اینکه به نام من اقدام نماید بوسیله آقای (ب ) نامبرده در دادگاه شهادت داده 3 کلا" بابت فروش زمین معادل 130 هزار تومان را (ج ) به اینجانب داده و330 تومان بقیه را شخصا" پرداخت نموده حالانمی داند چطور تبرئه شده ... طراح و کارگران و عامل اصلی تشکیل باند کلاهبرداری او بوده ،جای تعجب است که نامی از او نیست 4 اضافه کرده مطالب نه برای برائت از اتهامات انتسابی ام می باشد بلکه برای روشن شدن حقیقت است که افراد مثل من در دام افراد شیادی چون (ج ) بیافیتم که اکنون هم معترف به گناه خود بوده درحالی که من در محضر دادگاه توبه کرده ام و با اشاره به سوابق خدمتی اش در سنگر مساجد و جبهه های حق علیه باطل اشاره کرده تقاضای تجدید نظر کرده است 0 رئیس دادگاه صادرکننده حکم طی نظریه 27/10/71در نظریه خود باقیمانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده است 0 هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تائید حکم معترض عنه مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
با توجه به مجموع اوراق پرونده و مفاد حکم صادره و دلایل استندیه در آن و توجه به مطالب معنونه از جانب معترض دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال است تایید می شود0

رئیس ... مستشار ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376

66
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
922
تاریخ تصویب :
1371/12/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :