جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره فرجامی :3/23856 تاریخ رسیدگی :8/7/71 شماره رای : 383/2 فرجامخواه متهم آقای (الف ) فرجامخواسته دادنامه شماره 21228289/5/71 صادره از شعبه 132 دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوانعالی کشور هیات شعبه آقایان ... و ... عضومعاون 0

خلاصه جریان پرونده :

بنا به حکایت محتویات پرونده و کیفرخواست شماره 31587/3/71 دادسرای عمومی ... آقای (الف ) فرزند ... ،52 ساله به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و توجها" به شکایت آقای (ب ) و اقرار متهم و سابقه دار بودن وی و گزارش مامورین انتظامی برهکاری مشارالیه را محرز اعلام و طبق مادتین 21و28 قانون تعزیرات وماده یک قانون تشدیدمجازات ارتشاو ... با ریعایت ماده 48 قانون مجازات اسلامی درخواست رسیدگی و صدور حکم شده است و شعبه 132 دادگاه کیفری یک ... باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 26288289/5/71 اجمالا" چنین رای داده است 0 متهم با مراجعه به شرکت ... در ... وباارائه سفته های ممهور شده به مهر بانک استان ... شعبه ... مبادرت به خرید یک دستگاه ماشین تراش به قیمت جمعا" بیست میلیون و یکصد هزار ریال به شرح قرار داد ضمیمه پرونده می نماید و پس ازتحویل گرفتن دستگاه خریداری شده مشخص می شود که مهر بانک جعلی و موضوع توسط نماینده تام الاختیار شرکت تولیدی و بازرگانی آقای (ب ) پیگیری و منتهی به طرح شکایت می گردد0 نظر به شکایت مشارالیه و اقاریر مکرر و صریح متهم که با اقرار به جعل و استفاده از سند مجعول مدعی است که با نظر مساعد شاکی اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول گردیده لیکن دلیلی بر اثبات این ادعا ارائه نکرده و نظر به گزارش مامورین انتظامی و کشف مهر جعلی و طرح شکایت از سوی بانک استان بزهکاری متهم موصوف محرز و ثابت است و باانطباق عمل ارتکابی با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ... و مادتین 21 و28 قانون تعزیرات حکم به محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس و رد عین ( یک ماشین تراش ) و یا قیمت آن طبق قرارداد فروش به مبلغ بیست میلیون و یکصد هزار ریال وپرداخت معادل مبلغ مذکور به عنوان جریمه و جزای نقدی به نفع صندوق دولت از حیث کلاهبرداری و تحمل یک سال حبس از حیث جعل مهر بانک و تحمل یک سال حبس از استفاده از سند مجعول صادر و اعلام می گردد و از حیث دادخواست ضرر و زیان توسط شاکی خصوصی به لحاظ صدور حکم در این ارتباط بر طبق مقررات کیفری مدعی ،استحقاق مازادبرمیزان محکومیت در عین یا قیمت را ندارد و حکم به رد آن صادر می گردد0 پس از ابلاغ رای صادره متهم لایحه ای از داخل زندان تنظیم و ارسال داشته که دادگاه نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر دادنامه شماره 21288289/5/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
از ناحیه معترض ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای دادنامه صادره گردد به عمل نیامده است و از لحاظ تشرفات قانونی و ضوابط آیین دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد0
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ... عضومعاون ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
66
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
383
تاریخ تصویب :
1371/07/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :