جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 8/403516 تاریخ رسیدگی : 19/4/1373 دادنامه : 203 موضوع : حل اختلاف مابین دادسرای عمومی تهران و دادسرای عمومی ... مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :

آقایان (الف ) و (ب ) به دادسرای عمومی ... اعلام کرده اند در تاریخ 21/12/67 برابر قولنامه ای یک قطعه زمین هزار و هشتصد متری پلاک ثبتی شماره 5750170 واقعه در فاز یک مهرشهر ... را از (ج ) اصالتا از طرف خودشان و به وکالت از (د) و (ه) خریداری کرده و در آن احداث بنا کرده اند0 با مفقود شدن سند مالکیت زمین جهت دریافت المثنی به اداره ثبت ... مراجعه کرده اند، با تطبیق فتوکپی سند با دفتر انتقالات توسط مسئولین ثبت ... مشخص شده سند شماره 2745752/5/58 دفترخانه 211 تهران که به موجب آن (و) به وکالت از خانم (ز) زیمن را به فروشندگان مذکور فروخته جعلی است یعنی (ج ) با دفاتر ... 211 و ... 127و (د) و بانو (ه) مشترکا" مبادرت به جعل سند نموده اند، تقاضای تعقیب آنها را که مرتکب جعل و تقلب شده اند داریم 0
آقای بازپرس ... با تحقیق از (الف ) به استدلال اینکه محل وقوع جعل سند ... بوده به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی ... قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده است که این قرار به موافقت دادسرای کرج رسیده و پرونده به دادسرای عمومی ... ارسال وبه شعبه 11 بازپرسی ارجاع شده است 0 آقای بازپرس دادسرای عمومی ... به موجب قرار مورخ 26/10/71 با تلقی قضیه به عنوان انتقال مال غیر که حسب قولنامه تنظیمی در ... واقع شده به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی ... قرار عدم صلاحیت صادر نموده و این قراربه موافقت دادسرا رسیده و پرونده به دادسرای ... اعاده شده و چون آقای بازپرس ... 0 به عقیده خود باقی بوده پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در اریخ بلا تشکیل گردید 0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر صلاحیت دادسرای عمومی ... مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
با توجه به محتویات اوراق پرونده استدلال آقای بازپرس دادسرای عمومی ... و به لحاظ اینکه محل وقوع جرم اصلی جعل در ... بوده ،با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی ... حل اختلاف می شود0

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376

66
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
203
تاریخ تصویب :
1373/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :