جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :1112/2397 تاریخ رسیدگی : 17/4/70 شماره دادنامه : 234/2 مرجع رسیدگی شعبه 12 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :

حسب محتویات پرونده آقای (الف ) فرزند ... به اتهام جعل کارت معانیه اتوبوس (مخدوش نمودن کارت ) از طرف دادسرای عمومی زاهدان تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب کیفرخواست شماره 1396 12/11/69 با توجه به گزارش پاسگاه ژاندارمری مرکز و ... اقرار صریح متهم و کشف کارت مخدوش و سایر محتویات پرونده به استناد ماده 26 قانون تعزیرات از دادگاه کیفری دو زاهدان تقاضای تعیین کیفر متهم گردیده است 0 دادگاه کیفری دو زاهدان به تاریخ 12/2/70 بدون حضور متهم تشکیل و طی دادنامه شماره 70446 بدین خلاصه مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت وشایستگی دادگاه کیفری دو گرکان صادر نموده است : (با عنایت به اینکه به نظر می رسد جعل صورت گرفته لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر و اعلام می گردد0 با وصول پرونده به دادگاه کیفری دو دادگاه مذکور (شعبه دهم ) به موجب دادنامه شماره 57/70 ضمن نفی صلاحیت خود و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو زاهدان قرار عدم صلاحیت صادر و نهایتا" با حدوث و تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید 0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو زاهدان دادنامه شماره فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
با توجه به محتویات پرونده در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادگاههای کیفری دو زاهدان و گرگان نظر به اینکه متهم در حوزه زاهدان ... دستگیر گردیده و دلیلی بر وقوع بزه جعل در گرگان در پرونده در وضع موجود ندارد و صدور کارت در زاهدان ایجاد صلاحیت نمی نماید و با توجه به رای وحدت رویه هایت عمومی دویان عالی کشور به شماره 547 7/12/69 با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری 2 زاهدان و تایید نظریه دادگاه کیفری دو گرگان حل اختلاف می شود0
... رئیس ... عضومعاون

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376

66
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
234
تاریخ تصویب :
1370/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :