جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره فرجامی :4/392716 تاریخ رسیدگی :25/1/1372دادنامه 13 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار0

خلاصه جریان پرونده :

حسب مندرجات پرونده آقای (الف ) که خود را به تفاوت ... و ... و ... معرفی نموده است و به علت جعل در دانشنامه دکتری در ... و استفاده از آن از طریق کارگزینی ... به استخدام رسمی ... در می آید و سپس جهت خدمت به ... معرفی و به عنوان پزشک مشغول به کار می شود و با فریب خانم (ب ) که متخصص ثبت بوده است حسب شکایت شاکیه برای ازدواج خواستگاری و نامزدی می نماید که در تاریخ 3/4/59 از ناحیه دادسرای عمومی ... قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی ... صادر می گردد و آقای بازپرس دادسرای عمومی ... در تاریخ 15/4/70 به علت تسریع وتسهیل دررسیدگی پرونده را به دادگاه بخش مستقل ... ارسال می دارد و آقای جانشین بازپرس دادسرای عمومی ... به شرح استدلال مندرج در نظریه مورخ 6/9/59خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به اعتبار صلاحیت داسرای عمومی ... قرار عدم صلاحیت صادر می نماید و این قرار به موافقت دادسرای عمومی ... رسیده و پرونده به دادسرای ناحیه 7 مستقر در آگاهی ارسال و از طرف آقای بازپرس مستقر درناحیه 7آگاهی ... اقداماتی در جهت دستگیری و تعقیب متهم به عمل آپده است و سپس بعداز گذشت بیش از ده سال مجددا" در تاریخ 20/7/71 به شرح استدلال مندرج در نظریه مورخ 26/7/71 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی ... صادر و اعلام می گردد و پرونده به دادسرای عمومی ... ارسال و دادسرای مزبور به شرح استدلال مندرج در نظریه مورخ 13/8/71خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی ... ارسال و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0
هیات شعبه دار تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور ا جمالا" مبنی بر صلاحیت دادسرای عمومی ... مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن نظریات مورخ 6/9/59 دادسرای عمومی ... و 13/8/71 دادسرای عمومی ... دائر بر صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی ... موجه است و با تائید آن حل اختلاف می شود0

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
66
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
13
تاریخ تصویب :
1372/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :