جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 36482
تاریخ رسیدگی : 27/3/71
شماره دادنامه : 240/20
تجدیدنظرخواه : آقای (الف ) به وکالت ازآقای (ب )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 388 0 2/8/1370 صادره ازشعبه 138 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ... رئیس و ... عضو معاون 0

خلاصه جریان پرونده :
دادسرای عمومی ... (ب ) فرزند ... و (چ ) فرزند ... را به اتهام شرکت در جعل گذرنامه ، جعل مهر گذرنامه و استفاده از آنها و عبور غیرمجاز از مرز تحت تعقیب قرار داده وبه موجب کیفرخواست صادره جرائم انتسابی را با مواد 28262322 قانون تعزیرات و ماده 25 قانون مجازات اسلامی تطبیق و از دادگاه کیفری ... 2درخواست نموده که درباره آنان تعیین کیفر نماید0 شعبه 162 دادگاه کیفری 2 به این استدلال که یکی از اتهامات وارده جعل مهر گذرنامه وبا توجه به مقررات ماده 21 قانون تعزیرات رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است به اعتبار مرجع مزبور قرار عدم صلاحیت صادر کرده است 0 شعبه 138 دادگاه کیفری یک حسب ارجاع به موضوع رسیدگی نموده و بدوا" با احرازمجرمیت وصدوردادنامه شماره 16570/10/1368 (ب ) را از بابت استفاده از گذرنامه و اعلامیه خروج جعلی را از بابت عبور غیرمجاز از مرز کشور به ترتیب به سه ماه حبس برای استفاده از گذرنامه مجعول و یکسال برای اعلامیه مجعول و شش ماه حبس از بابت عبور غیرمجاز غیابا" محکوم کرده است 0 (ب ) نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست واخواهی نموده و شعبه 138 دادگاه کیفری یک به موجب دادنامه شماره 20388/8/70 اعتراض را مردود اعلام و حکم را تائید نموده ، البته متهمان در خصوص شرکت در جعل گذرنامه و اعلامیه به علت فقد دلیل تبرئه شده اند0 آقای ... به وکالت از آقای ... نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست رسیدگی نموده و پرونده پس از اعلام نظر آقای قاضی صادرکننده حکم وارسال به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی برتائید دادنامه شماره 20388/8/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
نظر به اینکه از جمله جرائم ارتکابی ... استفاده از اعلامیه مجعول با داشتن آثار مهر مجعول اداره گذرنامه اعلام گردیده و به استناد مقررات ماده 21 قانون تعزیرات به یک سال حبس محکوم شده و مقررات ماده مزبور شامل جعل اصل مهر است و نوشتجات مجعول دارای آثار مهرغیرواقعی (مجعول ) از شمول آن خارج است و به این ترتیب محکومیت مستند به ماده مرقوم غیرقابل توجیه وبرخلاف قانون می باشد و اعتراض وارد است 0بنابراین دادنامه شماره 20388/8/1370 در مورد محکومیت ... نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری ازمحاکم کیفری یک ... ارجاع می شود0
رئیس ... عضومعاون ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل و خیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ، نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376

66
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
240
تاریخ تصویب :
1371/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :