جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

شماره 81690 - 29/11/1364

وزارت فرهنگ و آموزش عالی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/11/1364بنا به پیشنهاد شماره 5259/72مورخ 17/7/64 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارتبرنامه و بودجه شماره 24/11092/17077 مورخ 2/8/1364 وزارت امور اقتصادی و دارایی آئین نامه نحوه مصرف اعتبار موضوع بند ج تبصره 49 قانون بودجه سال 1364 کل کشور را باستناد بند «ی» تبصره 38 قانون مزبور به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده 1- اعتبار ردیف (هزینه برگزاری آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج و آزمون گزینشهای دانشکده و آموزشکده افسری شهربانی و ژاندارمری و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ،کمک ) مندرج در قانون بودجه هر سال جهت انجام هزینه های برگزاری آزمونهای دستگاههای مذکور با رعایت قانون بودجه سال 1364 از جمله تبصره های 29،31،34،38،49،60،63 آن و مفاد آئین نامه بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف بوده و از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است .
ماده 2- سهم هر یک از دستگاههای مشمول این آئین نامه از محل اعتبار تخصیص یافته موضوع این آئین نامه با رعایت مفاد تبصره 49 قانون بودجه سال 1364 بر اساس اعتبار مورد نیاز هر یک از دستگاههای مزبور توسط وزارت برنامه و بودجه تعیین و به دستگاه ذیربط و خزانه ابلاغ میشود .
ماده 3- ذیحساب و در مورد دستگاههائی که فاقد ذیحساب هستند مسئول امور مالی دستگاه موظف است در حدود اعتبار تخصیص یافته از خزانه درخواست وجه نماید . وجوه مذکور از طریق خزانه به حسابی که به همین منظور از طرف خزانه در مرکز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در بانک ملی محل افتتاح شده یا میشود واریز خواهد شد .
برداشت از حساب مذکور با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب یا مسئول امور مالی ذیربط حسب مورد مجاز میباشد .
ماده 4- مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله بعهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف ایشان خواهد بود .
ماده 5- مسئولیت درخواست وجه و پرداخت هزینه ها و نگهداری حسابها و حفظ اسنادد ومدارک مالی و وجوه و نقدینه ها و اسناد و اوراق بهدارو نگهداری حساب اموال به عهده ذیحساب ودر مورد دستگاههائی که فاقد ذیحساب هستند بعهده مسئول امور مالی دستگاه مربوط که قبلا به خزانه معرفی شده باشد خواهد بود .
ماده 6- کلیه حق الزحمه های مربوطه به پیش بینی و تهیه مقدمات کار اجرای آزمونها و استخراج و اعلام نتایج و بعد از آن بر اساس دستورالعمل پیوست در چهارچوب موافقتنامه پرداخت گردد.
تبصره – عملکرد وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد ماده فوق تا قبل از تصویب این آئین نامه مورد تأئید میباشد .
ماده 7- نصاب و نحوه انجام معاملات و نیز میزان پیش پرداخت که از 40% تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد تابع ضوابط و مراتب مقرر در بندهای (د)و(هـ ) تبصره 38 قانون بودجه سال 1364 میباشد .
ماده 8- کلیه اسناد هزینه های انجام شده از محل اعتبار موضوع این آئین نامه باید متضمن مدارک و مراتب مذکور در بند (و) تبصره 38 قانون بودجه سال 1364 بوده و با امضای مشترک مقام موضوع ماده 4 این آئین نامه و ذیحساب یا مسئول امور مالی دستگاه مربوط حسب مورد قابل احتساب به هزینه قطعی است .
ماده 9- نحوه تنظیم و نگهداری حسابهای موضوع این آئین نامه تابع ضوابط مقرر در بند (ز) تبصره 38 قانون بودجه سال 1364 میباشد.
ماده 10- کلیه اموال و تأسیساتی که از محل اعتبار موضوع این آئین نامه خریداری و یا ایجاد میشود اموال دولتی محسوب میگردد .
ماده 11- مانده وجوه استفاده نشده اعتبار موضوع این آئین نامه در هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به حساب خزانه واریز گردد .
ماده 12- ایجاد هر نوع تعهد از طریق مصرف اعتبار موضوع این آئین نامه برای سالهای بعد مجاز نمیباشد .
ماده 13- در اجرای تبصره 31 قانون بودجه سال 1364 دستگاه اجرائی مربوط مکلف است فهرست هزینه ها و عملیات انجام شده موضوع اعتبار این آئین نامه را همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یکبار جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری ارسال نماید .
ماده 14- این آئین نامه از اول فروردین ماه سال 1364 قابل اجراء میباشد .
نخست وزیر – میرحسن موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11946
تاریخ تصویب :
1364/11/23
تاریخ ابلاغ :
1364/12/11
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :