جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

شماره 97216 - 15/12/1364

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/12/1364 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمودند چون برخی از مستخدمین واجد شرایط استفاده از تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری به دستگاه ذیربط مراجعه می نمایند و با تمایل شخصی حاضر به انصراف دائم از دریافت مابه التفاوت ناشی از ارفاق خدمت موضوع تبصره یاد شده میباشد ، به نحوی که حقوق بازنشستگی با کسر مابه التفاوت سنوات خدمت ارفاقی محاسبه و به آن پرداخت گردد و این تمایل را کتباً و صریحاً ابراز میدارند ، وزارتخانه ها و مؤسسات موضوع بند (ت) ماده 2 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری در مورد تقاضای این قبیل مستخدمین میتوانند ه ترتیب زیر موافقت نمایند :
صدور حکم بازنشستگی موکول به تأیید هیأت مذکور در ماده 74 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و تصویب وزیر یا رئیس سازمان مربوط خواهد بود .
2- صرف اعلام تمایل استخدام به بازنشستگی بصورت فوق تکلیفی برای دستگاه ذیربط در بازنشسته نمودن وی ایجاد نمی کند.
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11961
تاریخ تصویب :
1364/12/07
تاریخ ابلاغ :
1364/12/26
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :