جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

شماره 106648 - 9/12/1364

وزارت فرهنگ و آموزش عالی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/12/1364 بنا به پیشنهاد شماره 29951/ و مورخ 8/11/64وزارت فرهنگ و آموزش عالی تصویب نمودند :
آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران موضوع تصویبنامه شماره 82140مورخ 25/10/1364 هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح گردد:
کلمه ذیحساب در مواد 6،11،15 آئین نامه نحوه مصرف اعتبارات موضوع تبصره 30قانون بودجه سال 1364 کل کشور مربوط به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران حذف و بجای آن مسئول امور مالی قید میگردد.
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
11961
تاریخ تصویب :
1364/12/04
تاریخ ابلاغ :
1364/12/26
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :