جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

شماره 4738 - 21/2/1364

وزارت برنامه و بودجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/2/1364 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آئین نامه بند «ی» تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند :

1- دستگاههای تخصصی اجرائی استفاده کننده از تنخواه گردان موضوع تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 کل کشور عبارتند از :
شرکت سهامی غله کشور جهت خرید گندم .
شرکت سهامی قند و شکر کشور جهت خرید قند و شکر.
شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم جهت خرید کود شیمیائی و سم .
شرکت سهامی صنایع شیر جهت خرید شیرخشک وارداتی .
تعیین تخصصی ترین دستگاه اجرائی جهت انجام برنامه خرید و فروش سایر کالاهای مذکور در تبصره با نظر وزیر مربوط و تأیید وزارت برنامه و بودجه خواهد بود .
تبصره 1- ( با توجه به محدودیت تنخواه مندرج در بند «هـ » تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و نیز محدودیت اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه التفاوت کالاها ی اساسی ) ، اولویت استفاده از منابع تبصره مذکور در مرحله اول در جهت خرید و انجام و تأمین هزینه های تبعی گندم ، قند و شکر و کود شیمائی است که خرید و فروش آن متضمن ضررو زیان میباشد .
تبصره 2- در مورد سایر کالاهای مشروحه در تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 کل کشور که خرید و فروش آنها متضمن ضررو زیان نمیباشد ، دستگاههای مباشر خرید آنها حتی المقدور میتوانند از تسهیلات اعطائی سیستم بانکی جهت انجام برنامه های خرید و تأمین هزینه های تبعی خود استفاده نماید .
2- دستگاههای تخصصی استفاده کننده از اعتبار موضوع این تبصره مکلفند برنامه خرید و فروش و ریز عملیات سالانه مصوب مجمع عمومی خود را ( بجز در مورد جهادسازندگی که مطابق برنامه مصوب شورای مرکزی جهادسازندگی خواهد بود )، همراه با گزارش توجیهی شامل میزان تولید داخلی ، ذخیره سازی ، واردات و همچنین میزان مصرف به وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال دارند .
3- استفاده از تنخواه تبصره 2 قانون بودجه سال 64 برای خرید کالاهای مذکور در تبصره و پرداخت هزینه های تبعی ، با رعایت برنامه مصوب فقط براساس جداول گردش نقدی عملیاتی خواهد بود که توسط دستگاههای اجرائی تخصصی تهیه و با تأیید و پیشنهاد وزیر مربوطه پس از بررسی و تأیید وزارت برنامه و بودجه در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رسیدگی و تصویب اعتبار مورد درخواست قرارمیگیرد. اعتبار مصوب بشرح مذکور ، انحصاراً به ترتیب مندرج در جدول گردش نقدینگی تأیید شده ، مورد استفاده دستگاههای تخصصی قرار خواهد گرفت .
تبصره – هر گونه تغییر در برنامه زمان بندی خرید و فروش ( جدول گردش نقدینگی ) تابع مقررات مذکور در همین بند خواهد بود ، مبالغ استفاده نشده از اعتبار هر ماه که در ماه یا ماههای بعد قابل استفاده خواهد بود از شمول این تبصره مستثنی میباشد .
4- کلیه دستگاههائیکه پرداخت قسمتی از هزینه های تبعی مربوط به خرید های سال 1364 آنها الزاماً در اوایل سال 1365 انجام خواهد شد ، این قبیل هزینه ها را به هنگام تنظیم جدول گردش نقدی میبایستی در جدول مذکور منظور نمایند ، تا موجبات پرداخت هزینه های مذکور حداکثر تا پایان خرداد ماه 1365 از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.
5- دستگاههای اجرائی استفاده کننده از تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مکلفند وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده را طبق جدول گردش نقدینگی تأیید شده توسط وزارت برنامه و بودجه مستقیماً جهت بازپرداخت تنخواه گردان دریافتی به حساب مربوطه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند .
6- در اجرای بند « ب» تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 کل کشور وزارت برنامه و بودجه مکلف است مابه التفاوت خرید و فروش گندم ، قند و شکر و کود شیمیائی را با توجه به اعتبارات موضوع تبصره 5 قانون بودجه سال 1364 کل کشور حسب نیاز و بر اساس جدول گردش نقدی تأیید شده جهت انجام قسمتی از برنامه های خرید و هزینه های تبعی تخصیص دهد .
وزارت امور اقتصادی و دارائی میبایستی ترتیبی اتخاذ نماید که وجوه تخصیص یافته عیناً برای انجام موارد مذکور به حساب مربوط در نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد . تا جهت تکمیل برنامه های خرید و هزینه های تبعی دستگاه ذینفع در حساب مربوط مورد استفاده قرار گیرد .
تبصره – هزینه های جاری شرکت سهامی قند و شکر کشور بر اساس بودجه مصوب آن شرکت که از محل وجوه مربوط به تفاوت قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی و تعهدات (کمک ) تأمین خواهد شد ، تحت عنوان هزینه های تبعی در جدول گردش نقدی عملیات خرید و فروش شرکت مزبور معین و در مقاطع زمانی سه ماهه پرداخت میگردد .
7- شرکت بازرگانی دولتی مکلف است در آخر هر ماه لیست خریدهای انجام شده برای هر دستگاه بانضمام یک کپی از فرم اعتبار اسنادی و اعلامیه برداشت از حساب را که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ مینماید و به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه تخصصی خریدار ارسال نماید .
8- در اجرای بند «و» تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 کل کشور .
الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است صورت ریز مطالبات خود اعم از اصل و هزینه های مطلقه را به تفکیک دستگاههای اجرائی به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی ذیربط اعلام نماید .
ب ـ به منظور ایجاد هماهنگی های لازم نسبت به انجام تکلیف قانونی مذکور در بند «و» تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت برنامه و بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه اجرائی ذی ربط (حسب مورد ) تشکیل میگردد تا نسبت به تعیین میزان مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از اجرای مفاد تبصره (2) از سنوات قبل تا پایان سال 1363 و تعیین سهم دولت و دستگاه اجرائی ذی ربط از این بابت اقدام لازم معمول دارد . دستگاه اجرائی ذیربط مکلف است ضمن ایجاد تسهیلات لازم کلیه اطلاعات و مدارک و گزارشهای مورد نیاز کمیسیون فوق الذکر را در اسرع وقت تهیه و در اختیار کمیسیون قرار دهد .
ج ـ به منظور تعیین تکلیف قطعی حسابهای گذشته دستگاههای استفاده کننده از منابع تبصره (2) قانون بودجه سنوات گذشته تا پایان سال 1363، کلیه دستگاههای مذکور موظفند نسبت به تهیه و تنظیم حسابها و صورتهای مالی خود حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1364 بنحوی اقدام نمایند (که از طرف شرکت سهامی حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل رسیدگی و اظهار نظر باشد .
9- به منظور اجرای بند « ک» تبصره که دولت را موظف به استفاده از محل تسهیلات اعطائی بانکی برای جبران کمبود نقدینگی جهت خرید کالاهای مشروحه فوق در سال 1365 نموده است دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند تا پایان شهریور ماه سال 1364 ، ضمن بررسی و هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تماس با شبکه بانکی کشور ، برنامه استفاده از تسهیلات اعطائی بانکی را برای دریافت وجوه لازم جهت اجرای برنامه های خرید و هزینه های تبعی سال آتی خود را تنظیم و گزارش مربوط به وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند .
10- کارمزد عادی تنخواه موضوع تبصره نسبت به رقم استفاده شده در سال تا سررسید باز پرداخت اعتبار 4% میباشد . کارمزد مزبور هر گونه کارمزد اضافی و جرائم دیرکرد متعلقه میبایستی توسط دستگاه استفاده کننده با پیش بینی لازم در بودجه دستگاه ذیربط تأمین و پرداخت گردد .
تضمین پرداخت کارمزد عادی توسط وزارت برنامه و بودجه منحصراً در مورد دستگاههائی که خرید و فروش آنها متضمن زیان میباشد .
11- دستگاههای استفاده کننده از این تبصره مکلفند نحوه ثبت و نگهداری حسابهای خود را با توجه به بند «ل » تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 کل کشور بر اساس دستورالعمل تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم نمایند . استفاده از اعتبار تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 منوط به تنظیم حسابها بر اساس دستورالعمل یاد شده و ارائه آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد .
12- در اجرای بند « ط» تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 کل کشور دستگاههای اجرائی استفاده کننده از منابع این تبصره مکلفند قبل از پایان شهریور ماه سال 1364 اطلاعات مورد نیاز مربوط به خرید و فروش و ذخیره سازی شش ماه اول و براورد عملیات شش ماهه دوم سال خود را جهت تنظیم گزارش عملکرد این تبصره به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند .
13- بانکهای کارگزار دستگاههای تخصصی استفاده کننده از منابع تبصره 2 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در سراسر کشور موظفند وجوه واریزی ناشی از ماحصل فروش کالاهای خریداری شده از محل اعتبارات اعطائی این تبصره را حداکثر ظرف یک هفته به حساب تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند .
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12026
تاریخ تصویب :
1364/02/01
تاریخ ابلاغ :
1365/03/24
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :