جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

شماره 2436 - 3/2/1364

وزارت برنامه و بودجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/1/1364 بنا به پیشنهاد برادران وزیر و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه آئین نامه اجرائی بند « ی » تبصره 38 قانون بودجه سال 1364 را در رابطه با اعتبارات موضوع تصویبنامه شماره 3/09 – 301/م ن مورخ 24/1/1364 به شرح زیر تصویب نمودند :

1- موافقتنامه اعتبارات فوق بوسیله نخست وزیری به نمایندگی از طرف کلیه دستگاههای اجرائی با وزارت برنامه و وبودجه مبادله میگردد .
2- مبالغی که بعنوان کمک توسط مقامات مجاز مذکور در بند « ب » تبصره 38 اختصاص مییابد پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور میگردد .
3- تنخواه گردان موضوع بند « هـ » تبصره 38 بنا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی یامقامات مجاز از طرف ایشان به اشخاص یا واحدهائی پرداخت میشود که بنحوی از انحاء مسئولیت انجام هزینه و تدارکات در دستگاه اجرائی را بعهده دارند . مسئولیت عدم واریز بموقع تنخواه گردان فو بعهده دریافت کننده تنخواه گردان میباشد .
4- در موارد اضطراری مذکور در بند «د» تبصره 29 قانون بودجه سال 1364 که از طرف فروشنده فاکتور ارائه و یا قرارداد منعقد نمیگردد و همچنین در مورد تهیه و تنظیم صورت مجلس خرید و تحویل کالا و خدمات به ترتیب زیر عمل میگردد :
الف ) تشخیص موارد اضطراری بعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف ایشان میباشد .
ب ) تشخیص دخالت یا مباشرت دولت و سایر دستگاههای اجرائی مذکور در بند «د» تبصره 29 در تولید و توزیع کالا و خدمات با بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف ایشان میباشد .
ج ) گزارش خرید و تحویل کالا و خدمات بر حسب مورد با رعایت موارد مذکور در بند «د» تبصره 38 توسط مأمور خرید و یا مسئول واحد تدارکات تنظیم و گواهی شده و بوسیله مقامات مذکور در بند « ب» تبصره 38 بعنوان صورتمجلس خرید و تحویل کالا و خدمات تأیید و امضا میشود .
چنانچه تحویل گیرنده کالا غیر از واحد تدارکات و یا مأمور خرید باشد باید صورتمجلس تحویل کالا را امضاء نماید و در مواردیکه کالا از اموال غیر مصرفی و بادوام باشد باید پس از رفع نیاز تحویل واحد جمع داری و اموال گردد .
5- در کلیه موارد اسناد هزینه با امضاء مسئول مالی و ذیحساب مربوط و مقامات مجاز در بند « ب » تبصره 38 به حساب قطعی منظور میشود .
6- مفاد آئین نامه از اول فروردین ماه سال 1364 قابل اجراء است .
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12026
تاریخ تصویب :
1364/01/28
تاریخ ابلاغ :
1365/03/24
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :