جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

شماره 6610 - 7/3/1364

وزارت امور اقتصادی و دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1364 در اجرای تبصره 16 قانون بودجه سال1364 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی ، وزارت کشور ، وزارت برنامه و بودجه ، آئین نامه اجرائی تبصره مذکور را بشرح زیر تصویب نمودند :
ماده 1- به منظور افزایش مشارکت مردم و خودیاری آنها در تأمین منابع مالی لازم جهت احداث و یا تکمیل پروژه های عمرانی استانی اعم از پروژه های پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده ، کمیته برنامه ریزی استان موظف است پیشنهادات مردم در خصوص پروژه های فوق الذکر را که حاضرند حداقل سی درصد اعتبار آنها از طریق خودیاری تأمین نماید مورد بررسی قرار داده و در صورت تأیید از محل اعتبار بند الف تبصره 16 بقیه هزینه ها را تأمین نماید .
تبصره 1- آقایان استانداران میزان 4% اعتبار عمرانی استان موضوع بند الف این تبصره را به کمیته برنامه ریزی استان ابلاغ مینماید . دستگاههای اجرائی استان منحصراً با تصویب کمیته برنامه ریزی استان میتوانند نسبت به مبادله موافقتنامه در مورد تمام یا قسمتی از 4% مزبور اقدام نمایند .
تبصره 2- ایجاد هر گونه تعهد مالی برای سالهای بعذ از محل بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1364 ممنوع است .
ماده 2- به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر مردم در انجام کارهای عمرانی و آبادانی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم میتوانند بجای پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی خود نسبت به تأمین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی استان اقدام نمایند .
تبصره 1- دستگاههای اجرائی موظفند فهرست پروژه هائی را که صاحبان مشاغل میتوانند در آن مشارکت نمایند تهیه و به کمیته برنامه ریزی استان ارائه نمایند و کمیته برنامه ریزی استان نیز مراتب را پس از بررسی و تأیید به اطلاع اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و دستگاههای مربوطه رسانده تا دستگاهها برای جلب مشارکت صاحبان مشاغل اقدام لازم بعمل آوردند .
تبصره 2- صاحبان مشاغل میتوانند پس از آگاهی از فهرست پروژه هائی که در این خصوص تعیین شده است تمام یا قسمتی از مالیات شغلی خود را به حسابی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی برای این منظور در هر استان افتتاح میگردد پرداخت و رسید آنرا
دریافت و جهت منظور نمودن به حساب بدهی مالیاتی خود به اداره امور اقتصادی و دارائی محل شغل خود تسلیم دارند . اداره امور
اقتصادی و دارائی محل اجرای طرح مکلف است میزان دریافتهای مربوطه را به دستگاههای اجرائی ذیربط اعلام دارد .
تبصره 3- دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند در خصوص پروژه هائی که بیش از 50% آن از طریق صاحبان مشاغل تأمین میشود نظر انها را در نامگذاری پروژه مورد بررسی قرار داده و چنانچه مغایر با موازین انقلاب اسلامی نباشد مورد عمل قرار دهد و همین حکم در خصوص بند الف تبصره 16 قانون بودجه با تأمین حداقل 30% هزینه پروژه از خود یاری مردم جاری خواهد بود .
تبصره 5- برداشت از حساب موضوع تبصره 2 ماده 2 با امضاء مشترک استاندار یا معاون عمران استانداری و مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان خواهد بود و وجوه حاصله بحساب یا حسابهایی که برای ذیحسابهای طرحهای عمرانی به منظور انجام هزینه برای پروژه های مورد نظر افتتاح میگردد منتقل خواهد شد .
تبصره 6- اداره کل امور اقتصادی و دارائی استانها موظفند میزان اعتبار تأمین شده موضوع تبصره های 2 و 3 ماده 2 این آئین نامه را به تفکیک شهرستانهای تابعه به منظور استفاده از ردیف 503079 تهیه و حداکثر تا بیست و پنجم هرماه و در اسفند ماه تا پانزدهم به وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه استان ارسال دارند .
تبصره 7- وزارت برنامه و بودجه مکلف است پس از اعلام مراتب از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تخصیص لازم را از ردیف 503079 جهت واریز مبلغ مورد درخواست بحساب درآمدهای مالیاتی صادر نمایند .
ماده 3- سهم مالیات مشاغل هر استان بادر نظر گرفتن دفاتر مالیاتی و وصولی سال 63 بشرح جدول پیوست تعیین میگردد .
ماده 4- وزارت برنامه و بودجه موظف است در صورتیکه در هر سه ماه یکبار در هر یک از استانها بیش از یک چهارم از سهمیه تعیین شده مالیات مشاغل وصول گردد مازاد آنرا ازمحل ردیف 503079 مصرف طرحهای عمرانی استانی بصورت اعتبار کمیته برنامه ریزی استان قرار دهد .
ماده 5- در جهت تحقق بخشیدن به اهداف تبصره 16 قانون بودجه سال 1364 ارائه خدمات به واحدهای شغلی موضوع بخش مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم توسط وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین دریافت سهمیه از شرکتهای تعاونی و توزیع منوط به ارائه مفاصاحساب مالیاتی یا گواهی ترتیب پرداخت مالیات از حوزه مالیاتی ذیربط خواهد بود .
ماده 6- در اجرای بند هـ تبصره 16 قانون بودجه سال 64 ، استانداران موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار در اختیار نمایندگان استانهای مربوطه در مجلس شورای اسلامی قرار دهند .
نخست وزیر – میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12026
تاریخ تصویب :
1364/04/29
تاریخ ابلاغ :
1365/03/24
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :