جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

شماره 30374 - 20/4/1364

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/4/1364 بنا به پیشنهاد شماره 52/5/3256 مورخ 29/3/1364 وزارت کشور آئین نامه اجرائی بند « د» تبصره 3 قانون بودجه سال1364 کل کشور را بشرح زیر تصویب نمودند :

ماده 1- هدف از اجرای بند «د» تبصره 3 قانون بودجه سال 1364 کل کشور منحصراً فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی به منظور اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی با رعایت مفاد تبصره 3 قانون بودجه سالجاری میباشد .
ماده 2- سهم هر یک از بخشهای تولیدی از تسهیلات اعتباری موضوع بند « د » تبصره 3 و نحوه توزیع آن بشرح زیر تعیین میگردد :
الف – سهم بخشهای تولیدی
طرحهای تولیدی کشاورزی و منابع طبیعی
سه میلیارد و پانصد میلیون 350000000 ریال
طرحهای تولیدی صنایع روستائی
سه میلیارد و پانصد میلیون 35000000 ریال
طرحهای تولیدی صنعتی و معدنی و مصالح ساختمانی
هشت میلیارد - 80000000 ریال
ب – مبلغ ده میلیارد ریال

جمع - پانزده میلیار - 15000000000ریال
ب – مبلغ ده میلیارد ریا لاز تسهیلات موضوع این آئین نامه برای استانهای جنگی و مبلغ پنج میلیارد برای سایر استانهایی که مهاجرین جنگ تحمیلی در آنجا سکونت داند ( به جز تهران ) صرفاً برای اشتغال جنگ زدگان به شرح جدول پیوست اختصاص می یابد .
مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها موظفند همکاریهای لازم را خصوصاً برای تهیه طرحهای تولیدی با بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی بعمل آورند .
تبصره – سهم اعتبارات تخصیص یافته به هراستان و یا هریک از بخشهای تولیدی با توجه به میزان جذب اعتبار عندالزوم هر چهارماه یکبار بنا به پیشنهاد بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه قابل تغییر خواهد بود ، مشروط بر اینکه در جمع کل اعتبارات تخصیص یافته به استانهای جنگی (ده میلیارد ریال ) و سایر استانهائی که مهاجرین جنگ تحمیلی در آنجا اسکان دارند ( پنج میلیارد ریال ) تغییری حاصل نشود .
ماده 3- استفاده از تسهیلات و اولویتهای موضوع این آئین نامه به اشخاص مشروحه ذیل منحصر خواهد بود :
الف – اشخاصی (اعم جنگزده یا غیر ) که منفرداً یا مشترکاً متعهد به سرمایه گذاری و اجرای آن دسته از طرحهای تولیدی اشتغالزا میگردند که به تأیید بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی موجبات اشتغال جنگزداگان را فراهم می نماید .
ب – شرکتهائی که رأساً توسط بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی تأسیس گردیده یا میگردند ، در صورتیکه متعهد به سرمایه گذاری و اجرای آندسته از طرحهای تولیدی اشتغالزا گردند که به تأیید بنیاد مذکور موجبات اشتغال جنگزدگان را فراهم نماید .
تبصره 1- به منظور حصول اطمینان از اشتغال جنگزدگان مجریان طرحهای فوق موظفند از طریق شرط ضمن عقد تعهد گردند که در درجه اول احتیاجات نیروی انسانی خود را از میان جنگ زدگان واجد شرایط که از طرف بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی به آنها معرفی میشوند انتخاب و استخدام نمایند .
تبصره 2- اشخاص و شرکتهای فوق در صورتی می توانند از تسهیلات موضوع این تبصره استفاده نمایند که دارای هیچگونه محدودیت یا ممنوعیت قانونی نباشند .
ماده 4 – بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که جنگزدگان که در واحدهای ایجاد شده طبق بند ب ماده 3 فوق بکار اشتغال می یابند بتدریج در منافع و مالکیت این واحدها سهیم گردند .
ماده 5- کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و سازمانهای تابعه آنها که به نحوی از انحاء اقداماتشان در حسن اجرای طرحهای موضوع این آئین نامه میتوانند مؤثر باشد ، موظفند نهایت همکاری را با بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ، در جهت تسریع کلیه امور مربوطه ( مانند صدور موافقت اصولی ، پروانه تأسیس و بهره برداری و سایر مجوزها و موافقتهای لازم ) بنمایند .
تبصره – کلیه دستگاههای موصوف موظفند زمان لازم برای انجام امور موضوع این ماده را در هر مورد کتباً به بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی اعلام نمایند .
ماده 6- منابع لازم برای اجرای طرحهای موضوع بند « د » این تبصره عبارتند از :
الف – منابع داخلی بانکهای استان
ب – سهم سرمایه گذاران طرحهای تولیدی
بانکهای استان در صورت عدم تکافوی منابع داخلی تقاضای دریافت اعتبار از بانکهای تجاری را برای بررسی و اقدام به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهند داشت .
ماده 7- اعطای تسهیلات اعتباری به بانکهای استان ، از محل منابع سایر بانکهای تجاری منوط به بررسی اطلاعات و مدارک لازم و میزان منابع داخلی و تسهیلات قبلی و پیش بینی اعطای تسهیلات اعتباری بعدی بانک متقاضی به به طرحهای تولیدی نظارت شده از محل منابع موضوع تبصره و تأیید نیاز بانک استان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .
ماده 8- بانکهای تجاری کمبود منابع مورد نیاز بانکهای استان را از محل منابع خود به شکل سپرده سرمایه گذاری خاص نزد بانک استان برای مصارف موضوع تبصره 3 تأمین خواهند نمود ، مدت این قبیل سپرده ها حداکثر تا 5 سال خواهد بود .
ماده 9- برای استفاده از تسهیلات اعتباری موضوع تبصره 3 لازم است بدواً توسطاشخاص حقیقی و حقوقی لازم به شرح زیر تهیه و به بانکهای استان ارائه شود .
منظور از طرح در این دستورالعمل عبارت است از شرح عملیات اجرائی و ارائه تکمیل و راه اندازی مجدد یک واحد تولیدی مشتمل بر انگیزه اجرای طرح ، مشخصات متقاضی یا متقاضیان یا نحوه مالکیت آنان ، سوابق کار در رشته تولیدی ذی ربط ، مهارتهای شخصی و پیش بینی آموزشهای فنی ضمن اجرای طرح ، مشخصات فنی کلیه ساختمانها و تأسیسات و ماشین آلات ( بهای کل و واحد ) و پیش بینی مشخصات حقوقی زمین محل استقرار طرح ، مجوزهای قانونی لازم (از جمله پروانه تأسیس یا موافقت اصولی و ...) زمان اجرای طرح به انضمام سرمایه در گردش مورد نیاز و صورتهای مالی و جداول مشخصه وضع مالی و اقتصادی طرح پیش بینی شده برای عمرطرح و انواع عقود شرعی پیشنهادی جهت تأمین منابع مورد نیازو سایر توجیهات اقتصادی و اجتماعی .
تبصره - فرم مشخصات طرح ظرف مدت بیست روز از تصویب این آئین نامه توسط وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از هماهنگی در هیئتی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع سنگین ، معادن و فلزات ، کشور ، جهادسازندگی و سایر دستگاههای ذیربط به سازمان برنامه و بودجه استانها و بانکهای استان ابلاغ خواهد گردید .
الویتهای اجرائی مربوط به نوع و ماهیت طرحها بخشهای مختلف تولیدی به ضمیمه می باشد .
ماده 10- بانک استان موظف است طرحهای ارائه شده را بررسی و نظرات خود را ظرف مدت 20 روز به متقاضی اعلام نماید متقاضی در هر حال پس از انقضای مدت فوق طرح را به دبیر خانه شورای عالی برنامه ریزی استان ( سازمان برنامه و بودجه استان )تسلیم نماید . سازمان برنامه و بودجه استان موظف است بدواً طرحهای مذکور را در کمیسیون 4 نفره با شرکت نمایندگان بانک استان ، سازمان برنامه و بودجه استان مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان و یک نفر از ادارات کل صنایع ، صنایع سنگین ، معادن و فلزات ، کشاورزی و جهاد سازندگی که بر حسب موضوع طرح ، تشکیل میگردد ، مطرح نماید . ضمناً نماینده بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی بدون حق رأی در جلسات کمیسیون حضور خواهد داشت . این کمیسیون موظف است طرحهای مطروحه را به دقت از نظرات فنی و اقتصادی و مالی مورد بررسی قرار دهد و در صورت تأیید طرح مراتب در شورایعالی برنامه ریزی استان مطرح میگردد و در صورت تأیید طرح مراتب در شورای عالی، بانک استان ، موظف است در مورد مصوبات کمتر از یکصد میلیون ریال بلافاصله نسبت به عقد قرارداد لازم با متقاضی اقدام نماید و طرحهای بیش از یکصد میلیون ریال برای بررسی بیشتر بوزارت برنامه و بودجه ارسال و سپس بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
حضور کلیه و اعضای کمیسیون 4 نفره موضوع ماده 10 این آئین نامه جهت بررسی و تصویب طرحها الزامی بوده و اتخاذ تصمیم حداقل به سه رأی مثبت خواهد رسید .
بدیهی است در صورت عدم توجیه طرح از طرف کمیسیون مذکور مراتب قابل طرح در شورای عالی برنامه ریزی استان نخواهد بود .
سازمان برنامه و بودجه استان موظف است بعنوان دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی استان در جلسات شورای عالی که به منظور بررسی طرحهای موضوع بند « د» تبصره 3 تشکیل میگردد از نمایندگان بانک استان ، مرکز گسترش و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی دعوت به عمل آورد .
ماده 11- بانکهای استان موظفند قرارداد مربوط به طرحهای مصوب شورای عالی برنامه ریزی استان یا هیئت وزیران را از طریق استفاده از یک یا چند نوع از عقود شرعی پیش بینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا با متقاضیان نمایند .
ماده 12- بانکهای استان موظفند منابع اعتباری موضوع بند «د » تبصره 3 را به تدریج و متناسب با پیشرفت امور طرح در اختیار متقاضیان قرار دهند .
تعیین مدت زمان لازم برای بازپرداخت اقساط با توجه به ماهیت طرح توسط سازمان برنامه و بودجه استان و بانک استان تعیین خواهد شد .
در صورتیکه زمان بازپرداخت بیش از 5 سال باشد ، وزارت برنامه و بودجه موظف است در سر رسید 5 سال مانده مطالبات ناشی از اجرای اینگونه طرحها را در لایحه بودجه سالیانه منظور نماید که در اینصورت بانک استان موظف است از این پس اقساط دریافتی را را مستقیماً به حساب خزانه واریز نماید .
ماده 13-بانکهای استان موظفند هر ساله مانده مطالبات سررسیده و بازپرداخت نشده خود ، ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع تبصره 3 قانون بودجه سنواتی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند .
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است همه ساله این تعهدات را تنظیم و حداکثر تا پایان شش ماهه اول هر سال به وزارت برنامه و بودجه اعلام نماید تا در لایحه بودجه سالیانه کل کشور پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی منظور گردد .
ماده 14- تأمینهای تسهیلات اعتباری موضوع این آئین نامه عبارتند از :
الف - اعطای اجازه برداشت از حسابهای بانکهای استان نزد کلیه بانکها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
ب - وزارت برنامه و بودجه دائر بر اینکه مانده مطالبات بانکهای استان ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری از منابع تبصره را برای هر سال حداکثر ظرف مدت 5 سال در لایحه بودجه سالیانه کل کشور پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی منظور نماید .
ج- بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی موظف است همزمان با شروع استفاده از تسهیلات موضوع این آئین نامه اقدام به افتتاح حسابهای مسدود بنام خود نزد بانک صادرات ایران بنماید . وجوه حاصل از قطع هر گونه پرداخت (اعم از جیره و مستمری ) به جنگ زدگانی که با استفاده از تسهیلات مورد بحث به اشتغال درآمده و به خودکفائی میرسند به حساب مذکور واریز خواهد شد . واریز وجوه موصوف تا زمان بازپرداخت کامل بدهی ناشی از اعطای تسهیلات موضوع این آئین نامه ادامه خواهد یافت . بانک صادرات ایران به عنوان هماهنگ کننده بانکهای استان میتوانند مانده مطالبات سررسیده و بازپرداخت نشده هر یک از بانکهای استان ناشی از اعطای تسهیلات موضوع این آئین نامه را بنا به تقاضای بانکهای مربوطه و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل موجودی این حساب برداشت و به بانکهای مزبور پرداخت نماید .
تبصره ترتیب مذکور در بند « ج » تحت هیچ عنوان نافی مسئولیت بانکهای استان در وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات موضوع این آئین نامه نمی باشد و این بانکها موظفند اقساطدریافتی از بابت اینگونه مطالبات را که قبلاً از محل وجوه حساب موضوع ماده 6 دریافت نموده اند ، پس از وصول مستقیماً به بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی پرداخت نمایند .
ماده 15- بانکهای استان که از محل اعتبارات تبصره 3 اقدام به اعطای تسهیلات اعتباری مینمایند موظفند به موارد زیر نظارت بعمل آورند :
الف به مصرف اعتبارات مزبور متناسب با پیشرفت اجرائی طرح .
ب برواریز مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری از محل درآمد طرح .
حدود و نحوه این نظارت بر اساس آئین نامه های اجرائی و ضوابط داخلی بانکهای استان میباشد .
ماده 16- در مورد عقودی که نیاز به اخذ تأمین کافی دارند کلیه مستحدثات و اموال و دارائیها قابل توثیق که از اجرای طرح ناشی میشود به توثیق بانک استان درخواهد آمد . در عین حال وام گیرندگان موظفند در صورت کمبود وثایق قابل قبول دیگر و یا سفته به امضای خود به بانک بسپارند ، بانک استان موظف است در مورد اخذ اقساط تسهیلات اعطائی به موقع و بر اساس قانون اقدام نماید . استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این تبصره نیز موظفند بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی را بموقع انجام دهند و عدم این بازپرداختها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است .
ماده 17- در مورد طرحهائیکه به تصویب شورای عالی برنامه ریزی استان یا هیئت وزیران میرسد سهم سرمایه گذاری مجری در کل سرمایه گذاری طرح به پیشنهاد کمیسیون ماده 10 آئین نامه اجرائی و تأیید شورای عالی برنامه ریزی یا هیأت دولت تعیین خواهد شد .
ماده 18- در اجرای بند «د» تبصره 3 قانون بودجه سال 1364 بانکهای استان موظفند هر 4 ماه یکبار گزارش عملکرد بند موصوف شامل انواع و میزان تسهیلات اعتباری اعطائی و شرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری مذکور و نوع ماهیت طرحها و همچنین میزان بدهیهائی که در سررسید باز پرداخت نشده اند را ظرف مدت 10روز ازپایان هر 4 ماه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارسال نمایند تا از طریق وزارت برنامه و بودجه به هیأت وزیران جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد .
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12028
تاریخ تصویب :
1364/04/12
تاریخ ابلاغ :
1365/03/26
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :