جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

شماره 3128 - 29/4/64
بنیاد شهید
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/4/1364 بنا به پیشنهاد شماره 7/10/1364 مورخ 4/12/1363 بنیاد شهید و در اجرای قانون تشخیص لزوم اعزام مجروحین انقلاب اسلامی و تداوم آن به خارج از کشور مصوب 4/10/63 مجلس شورای اسلامی ، آئین نامه اجرائی قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمودند :

ماده 1- کمیسیون پزشکی بنیاد شهید انقلاب اسلامی مرکب از یک نفر رئیس که پزشک متخصصین میباشد به علاوه اعضاء پزشکان متخصص زیر است :
متخصص اورتوپدی
متخصص جراحی مغز و اعصاب
متخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک
متخصص چشم
متخصص اورلوژی
تبصره – در صورتیکه کمیسیون پزشکی نیاز به نظر مشورتی متخصصان دیگر نیز داشته باشد میتواند از طریق رئیس کمیسیون پزشکی پزشک مزبور را بطور میهمان به شورا دعوت یا نظر مشورتی وی را کتباً درخواست نماید .
ماده 2- پزشک معالج مجروح که در مرکز پزشکی بنیاد شهید انقلاب اسلامی به معالجه و مداوای مجروحین انقلاب اسلامی مبادرت میورزد اگر برای درمان مجروحین عدم امکانات درمانی در داخل کشور را ملاحظه کند نظریه خود را کتباً به مسئول مرکز پزشکی اطلاع میدهد و نظریه پزشک معالج معالج از طریق مسئول مرکز پزشکی به کمیسیون پزشکی بنیاد شهید انقلاب اسلامی منعکس میگردد .
ماده 3- پس از تشخیص وتأئید کمیسیون پزشکی مبنی بر اینکه درمان مجروح در داخل کشور وجود ندارد ولی در خارج امکان پذیر میباشد مرکز پزشکی نسبت به اعزام مجروح اقدام خواهد نمود.
ماده 4- کمیسیون پزشکی بنیاد شهید مسئول پیآمد عمل یا معالجات طبی که در خارج از کشور برای مجروحین اعزامی انجام میشود نخواهد بود .
تبصره – در مواردیکه اعزام مجروحین به منظور معالجه ومداوا جنبه فوریت دارد کمیسیون پزشکی بنیاد میتواند خارج از نوبت یا با ارجاع به متخصص مربوط در این مورد تصمیم بگیرد.
ماده 5- نمایندگان دولت جمهوری اسلامی در خارج از کشور موظف هستند در صورت درخواست بنیاد شهید همکاریهای لازم را به عمل آورند .
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12028
تاریخ تصویب :
1364/04/02
تاریخ ابلاغ :
1365/03/26
دستگاه اجرایی :
بنیاد شهید انقلاب اسلامی
موضوع :