جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

شماره 32838 - 21/4/1364

وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ وزارت دفاع
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/4/1364 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 116/4/07/202/64/م مورخ 11/4/1364 وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تأییدیه شماره 24/2207/133 وزارت امور اقتصادی و دارائی آئین نامه بند (الف ) تبصره (45) قانون بودجه سال 1364کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده 1- مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی وزارت دفاع ووزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وهمچنین اعتبار مربوط به بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع حسب مورد بنابه تشخیص وزرای ذیربط با رعایت مفاد تبصره 45 دائمی قانون بودجه سال 1364 کل کشور و به ترتیب مقرر در این آئین نامه مجاز خواهد بود .
تبصره – منظور از تقویت بنیه دفاعی موضوع این ماده قراردادها و خریدهائی است که در ارتباط با تهیه و تأمین اقلام و خدمات خاص نظامی (اقلام عمده ) با رعایت اولویت خرید از سازمان صنایع دفاع (به قیمت تمام شده ) منعقد و انجام میگیرد .
ماده 2- با توجه به بند (ب ) تبصره (45) قانون بودجه سال 1364کل کشور وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند از هرگونه تعهد و مورد خرید های خارجی موضوع این آئین نامه از شورای عالی دفاع کسب مجوز نمایند .
ماده 3- دستور پرداختهای موضوع ماده (1) این آئین نامه حسب مورد توسط وزرای ذیربط یا مقامات مجاز از طرف آنان در وجه ذینفع صادر و به ذیحسابی وزارت مربوط ابلاغ میگردد .
تبصره - کلیه هزینه های ترابری و بیمه و سایر هزینه های تبعی مربوط به قراردادها و خریدهای مربوط قرارداها و خریدهای مربوط به تقویت بنیه دفاعی با رعایت این ماده از محل اعتباری که جهت تقویت بنیه دفاعی در قانون بودجه پیش بینی میگردد قابل پرداخت میباشد .
ماده 4- ذیحسابان وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد فقط پس ازدریافت دستورپرداختهای موضوع ماده (3) این آئین نامه نسبت به حواله و یا پرداخت وجه از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و این پرداختها را با اعلامیه بانکی به حساب پیش پرداخت گیرنده وجه منظور و حسب مورد پس از اعلام معاونتهای لجستیگی وزارت دفاع و یا وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که حاکی از تعیین ارزش کالاهای تحویل شده یا خدمات انجام شده (بدون ذکر تعداد ، و مشخصات کالا و خدمات ) میباشد به هزینه قطعی منظور و اعمال حساب مینماید .
تبصره – مسئولیت پی گیری و تسویه حسابهای پیش پرداخت موضوع این ماده حسب مورد بعهده معاونتهای لجستیکی وزارت دفاه و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشد .
ماده 5- وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند به محض مطالبه هیئت موضوع بند (ز) تبصره (45)قانون بودجه سال 1364 کل کشور گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به اقلام عمده دفاعی را در اختیار هیئت مذکور قرار دهند .
ماده 6- اقساط اصل و سود تضمین شده و هزینه های تبعی وامهای خارجی وزارت دفاع با توجه به سررسیدهای مربوط طبق دستور وزیر دفاع ویا مقام مجاز از طرف ایشان توسط ذیحسابی وزارت مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه پیش بینی میگرددحواله یا پرداخت و یا اعلامیه بانکی به هزینه قطعی منظور خواهد شد .
تبصره – ارقامی که رأساً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نتیجه تضمین قراردادهای وام وزارت دفاع از حساب ذیحسابی وزارت مذکور پرداخت میگردد با اعلامیه بانکی از محل اعتبار موضوع این ماده به هزینه قطعی منظور خواهد شد .
ماده 7- وزارت دفاع و وزات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظفند با ایجاد سیستم کنترل داخلی کلیه مبالغ پرداختی را تاوصول قطعی کالا پیگیری و اسناد و مدارک ودفاتر مربوط را به ترتیبی نگهداری نمایند که قابل حسابرسی باشد .
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12028
تاریخ تصویب :
1364/04/16
تاریخ ابلاغ :
1365/03/26
دستگاه اجرایی :
وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
موضوع :