جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

شماره 28234 - 29/4/1364

کمیته امداد خمینی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/4/1364 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 5509/12 مورخ 8/4/1364 کمیته امداد امام خمینی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه آئین نامه اجرائی تبصره (11) قانون بودجه سال 1364 کل کشور را با توجه به مفاد تبصره (67) قانون بودجه سال 1355 به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده 1- کمیته امداد امام خمینی مکلف است در سال 1364 از محل اعتبار ردیف 131504 (طرح شهید رجائی ـ کمک به روستانشینان سالمند نیازمند که سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد مبلغ سه هزار (3000)ریال در ماه تأمین و بصورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین طرح اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی با رعایت قانون بودجه سال 1364 و مقررات کمیته امداد امام و این آئین نامه براساس موافقتنامه فعالیت متبادله با وزارت برنامه و بودجه پرداخت نماید .
ماده 2- شرایط حمایت شوندگان عبارت است از :
الف ـ روستانشینان و عشایر سالمند که از هیچ گونه مستمری (حقوق بازنشستگی وظیفه ، کمک نهادهای انقلاب اسلامی ارگانها و مؤسسات دولتی ) بهره مند نباشند .
ب ـ سالمند روستانشین فاقد درآمد و یا امکانات مالی در حد خود کفائی (خانواده تحت تکفل ) باشد بدین معنی که درآمد او در حد متعارف روستا کافی به تأمین زندگی او وخانواده تحت تکلیفش نباشد .
تبصره 1ـ روستانشینان و عشایرایکه به عللی روستا را ترک نموده و در شهر سکونت گزیده در صورت سکونت مجدد و مستمر در روستا و دارا بودن سایر شرایط مندرج در این آئین نامه می توانند از کمک موضوع این آئین نامه برخودار شوند .
تبصره 2ـ زن و شوهر در صورتی که واجد شرایط لازم باشند هریک جداگانه از کمکهای موضوع این آئین نامه استفاده خواهند نمود .
ماده3ـ تشخیص و تعیین افراد روستانشین و عشایر واجد شرایط استفاده از کمکهای این آئین نامه براساس مفاد ماده 2 و تبصره های ذیل آن بر عهده کمیته امداد امام خمینی خواهد بود .
ماده 4ـ خزانه مکلف است برای وجوه کمک موضوع اعتبار این آئین نامه حساب جداگانه ای در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح نماید . برداشت از حساب مذکور با امضای مدیر مالی (که قبلاً از طرف سرپرست کمیته امداد امام خمینی به وزارت امور اقتصادی ودارائی معرفی شده باشد ) و یک نفر از اعضای شورای مرکزی کمیته مذکور مجاز میباشد .
ماده 5 ـ درخواست وجوه کمک موضوع اعتبار این آئین نامه به استناد ماده (61) قانون محاسبات عمومی در حدود اعتبار تخصیص یافته بنا به تقاضای کمیته امداد امام خمینی طبق حواله وزارت امور اقتصادی و دارائی صادر وجه آن بحساب موضوع ماده (4) در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور میشود تا با رعایت مقررات این آئین نامه و ضوابط مورد عمل کمیته مزبور به مصرف برسد .
ماده 6 ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی موظف است برای پرداخت هزینه های اجرای طرح در هر یک از شاخه های تابعه در سراسر کشور نزد یکی از بانکهای دولتی محل حساب بانکی افتتاح نماید . وجوه لازم برای انجام هزینه های هریک از شاخه ها از محل اعتبارات مذکور بصورت تنخواه گردان بر اساس دستور سرپرست کمیته امداد امام خمینی بحساب بانکی شاخه مربوطه واریز خواهد شد . برداشت از حساب مذکور با امضای دو نفر ( معرفی شده توسط کمیته امداد خمینی ) مجاز میباشد .
پرداختهای بعدی در قبال ارائه اسناد هزینه به مرکز به شرح ماده (12) این آئین نامه انجام خواهد شد .
تبصره – در موارد و مناطقی که امکان استفاده از تسهیلات بانکی نباشد حواله و ارسال تنخواه به شاخه های امداد به وسایل مقتضی توسط کمیته امداد خمینی مرکز صورت خواهد گرفت .
ماده 7- کمیته امداد خمینی مجاز است در اجرای مفاد این آئین نامه کالاهای مورد نیاز را در مرکز و یا شاخه ها خریداری نموده و اسناد و مدارک مربوط به این قبیل خریدها را در مرکز نگهداری نماید .
ماده 8 – شاخه های کمیته امداد در سراسر کشور موظفند ترتیبی اتخاذ نماید که کالاها یا کمکهای نقدی را بین مشمولین تأیید شده طرح بر اساس دستورالعملی که وسیله امداد امام خمینی مرکز تهیه و ابلاغ خواهد گردید توزیع یا پرداخت نمایند .
ماده 9- مسئولیت تشخیص ، تعهد ، تسجیل و دستور پرداخت بعهده سرپرست کمیته امداد امام خمینی یا مقام مجاز از طرف ایشان میباشد .
ماده 10- مدیر مالی کمیته امداد امام مسئولیت پرداخت هزینه ها و نگهداری حسابها و حفظ اسناد و مدارک مالی و نقدینه ها و اوراق بهادار و نگهداری حساب اموال و سایر مواردیکه در اجرای این آئین نامه بوی محول میشود را در سطح کشور بعهده دارد .
تبصره – جمعداران کمیته امداد امام که به موجب مقررات مربوط با موافقت مدیر مالی بحکم کمیته امداد امام خمینی به این سمت منصوب میشوند مسئولیتهای مندرج در این ماده را در مورد ابوابجمعی خود عهده دار خواهند بود .
ماده 11- کمیته امداد امام خمینی در صورت ضرورت میتواند کمک موضوع این آئین نامه را بطور یکجا و حداکثر معادل مبلغ سی وشش هزار (36000) ریال بصورت نقدی و یا جنسی به واجدین شرایط پرداخت نماید .
ماده 12- کلیه لیستهای مربوط به اعطاء کمک اعم از نقدی و غیر نقدی و سایر پرداختهای انتقالی با امضاء و یا اثر انگشت دریافت کننده قابل احتساب به هزینه قطعی خواهد بود .
ماده 13- کمیته امداد امام خمینی مکلف است هر گونه پرداخت از محل اعتبار این آئین نامه را با تنظیم سند هزینه و رعایت مقررات این آئین نامه در مواردیکه در مقررات این آئین نامه مسکوت است بر اساس مقررات مالی ناظر بر مصرف اعتبار ردیف 131501 قانون بودجه سال 1364 انجام و اسناد هزینه های اینگونه پرداختها را که به امضای مدیر مالی و سرپرست کمیته امداد امام خمینی یا مقام مجاز از طرف ایشان رسیده باشد به هزینه قطعی منظور نماید .
ماده 14- کمیته امداد امام مکلف است هر 4 ماه یکبار فهرست هزینه ها و پیش پرداخت های به شاخه ها را به وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه در مرکز ارسال دارد .
ماده 15- کمیته امداد امام خمینی مکلف است حساب سالیانه وجوه دریافتی و پرداختهای انجام شده از محل اعتبار این آئین نامه را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1365 در دو نسخه تنظیم نماید و یک نسخه آنرا جهت درج در لایحه تفریغ بودجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارد و نسخه اصل را همراه با اسناد هزینه های انجام شده و ضمائم و مدارک مربوط به نحوی نگهداری نماید تا در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور اعلام میشود جهت حسابرسی و یا رسیدگی در اختیار دیوان مذکور قرار گیرد .
ماده 16- در اجرای تبصره (61) قانون بودجه سال 1360 کلیه مانده وجوه استفاده نشده اعتبار موضوع این آئین نامه حداکثر تا پایان فروردین ماه 1365 باید به حساب خزانه واریز گردد .
ماده 17- کمیته امداد امام خمینی موظف است گزارش عملکرد خود را در رابطه با این طرح و براساس مفاد این آئین نامه تهیه و هر چهارماه یکبار به نخست وزیری ارسال دارند .
ماده 18- سازمان بهزیستی موظف است پس از تصویب این آئین نامه سریعاً کلیه سوابق و مدارک و پروندهائیکه بنحوی از انحاء با اجرای این طرح مرتبط باشد ضمن نسخهای از آخرین لیست مشمولین قانون که اعمال گردیده است به تفکیک و تعیین ، استان ، شهرستان ، بخش ، دهستان ،روستا به کمیته امداد خمینی تحویل نماید .
ماده 19- سازمان بهزیستی موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این آئین نامه صورت و مشخصات کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول را که از محل اعتبارات سالهای گذشته این طرح تهیه و یا خریداری نموده و نیز اشیاء و کالاهای مصرفی خریداری شده از محل فوق را که در اختیار آن سازمان میباشد و همچنین کالاهای سفارش داده شده از محل فوق را در صورت تقاضای کمیته امداد امام خمینی به کمیته مذکور ارسال دارد .
ماده 20- سازمان بهزیستی مکلف است موجبات اعزام آن تعداد از کارکنان مورد نیاز کمیته امداد امام خمینی را که در اجرای این طرح خدمت مینمودهاند برحسب در خواست کمیته امداد امام خمینی بصورت مأمور فراهم نماید .
ماده 21- وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و همچنین کلیه نهادهای انقلاب اسلامی ، ارگانها خاصه وزارتخانه های بازرگانی ، جهادسازندگی ، کشاورزی و سازمانهای بهزیستی ،تعاون مصرف شهر و روستا ، صنایع دستی ایران ، شرکت سهامی فرش ایران موظفند امکانات لازم را در جهت اجرای این طرح برحسب درخواست کمیته امداد بوجود آورده و همکاری لازم را مبذول فرمایند .
ماده 22- اسناد هزینه های انجام شده از محل اعتبار موضوع این آئین نامه عنداللزوم بوسیله حسابرسان اعزامی منتخب وزارت امور اقتصاد و دارائی رسیدگی میشود .
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12029
تاریخ تصویب :
1364/04/16
تاریخ ابلاغ :
1365/03/27
دستگاه اجرایی :
كمیته امداد امام خمینی
موضوع :