جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

شماره 17338 - 13/5/1364

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1364 بنا به پیشنهاد شماره 986/51 مورخ 15/4/1364 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و باستناد ماده 42 قانون استخدام کشوری تصویب نمودند :

عبارت زیر بعنوان تبصره 6 به ماده یک آئین نامه فوق العاده روزانه مأموریت موضوع بند ث ماده 39 قانون فوق الذکر الحاق گردد :
تبصره 6 ـ به پیکهای مصاحب پست و رانندگان محمولات پستی که به لحاظ طبیعت کار اضطراراً شبها نیز در حال انجام مأموریت بسر میبرند چهل درصدد علاوه بر فوق العاده مقرر در ماده یک حسب مورد پرداخت خواهد شد .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12029
تاریخ تصویب :
1364/05/02
تاریخ ابلاغ :
1365/03/27
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :