جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

شماره 63960 - 4/8/1364

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/7/1364 بنا به پیشنهاد شماره 2460/9 مورخ 11/6/1364 وزارت بهداری و تأییدیه شماره 24/10055/15250 مورخ 7/7/1364 وزارت امور اقتصادی و دارائی و شماره 2567/63 مورخ 24/6/1364 وزارت برنامه و بودجه آئین نامه نحوه مصرف اعتبار موضوع بند « ز » تبصره 15 قانون بودجه سال 1364 را به استناد بند « ی » تبصره 38 قانون مزبور به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده 1 – اعتبار طرح تعمیر وسائط نقلیه خدمات بسیاری وزارت بهداری به شماره 30304211 مندرج در قسمت اول پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1364 جهت تعمیرات اساسی و بازسازی اتومبیلهای خدمات سیاری بهداشتی سازمانی سازمانهای منطقه ای بهداری استانها که طی سالهای گذشته اسقاط شده و یا غیر قابل استفاده باشند به منظور افزایش ظزفیت خدمات سیاری بهداشتی سازمانهای مذکور از طریق :
1- خرید وسائل و قطعات اصلی و لوازم یدکی اتومبیل .
2- خرید خدمات جهت انجام تعمیرات اساسی اتومبیلهای مذکور با رعایت قانون بودجه سال 1364 از جمله تبصره های (15،31،34،38،60،63) آن و این آئین نامه بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف بوده و از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است .
ماده 2 ـ وجوه لازم برای انجام هزینه های موضوع این آئین نامه از محل اعتبار تخصیص یافته طرح بر اساس درخواست وجه ذیحساب طرحهای عمرانی وزارت بهداری از طرف خزانه به حساب طرح مذکور واریز خواهد شد ، تا با رعایت ضوابط مربوط به طرحهای ملی عمل شود .
ماده 3 ـ مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله اعتبار موضوع این آئین نامه بعهده وزیر بهداری یا مقام محاز از طرف ایشان خواهد بود .
ماده 4 ـ مسئولیت درخواست وجه و پرداخت بعهده ذیحساب طرحهای عمرانی وزارت بهداری میباشد .
ماده 5 ـ نصاب و نحوه انجام معاملات و نیز میزان پیش پرداخت که از 40% تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد تابع ضوابط مقرر در بندهای (د) و (هـ ) تبصره 38 قانون بودجه سال 1364 میباشد .
ماده 6- کلیه اسناد هزینه های انجام شده از محل اعتبار موضوع این آئین نامه باید متضمن مدارک و مراتب مذکور بند (و ) تبصره 38 قانون بودجه سال 1364 باشد .
ماده 7 ـ اسناد هزینه های موضوع این آئین نامه با امضای مشترک وزیر بهداری یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب طرحهای عمرانی وزارت بهداری قابل احتساب به هزینه قطعی میباشد .
ماده 8 ـ استفاده از اعتبار این آئین نامه برای انجام تعمیرات اساسی اتومبیلهای خدمات سیاری بهداشتی سازمانهای منطقه ای بهداری استانها به پیشنهاد مسئول سازمانهای منطقه ای بهداری استانها به پیشنهاد مسئول سازمان مربوطه و تأیید وزیر بهداری و یا مقام مجاز از طرف ایشان که انجام تعمیرات مذکور با توجه به مفاد ماده 1 از محل اعتبارات جاری دستگاه مربوط مقدور نباشد مجاز خواهد بود .
ماده 9 ـ اتومبیلهای موضوع این آئین نامه جهت تعمیرات اساسی و بازسازی به پیشنهاد مسئول بهداری استان مربوط و تأیید وزیر بهداری یا مقام مجاز از طرف ایشان که انجام تعمیرات مذکور را اقتصادی و مقرون به صرفه تشخیص دهد مجاز خواهد بود .
ماده 10 ـ کلیه اقلام خریداری شده از محل اعتبار طرح مربوط جزء اموال دولتی محسوب میشود .
ماده 11 ـ مانده وجوه مصرف نشده موضوع طرح عمرانی مربوط باید تا آخر فروردین ماه سال 1365 به حساب خزانه واریز گردد .
ماده 12 ـ در اجرای تبصره (31) قانون بودجه سال 1364 وزارت بهداری مکلف است هر 4 ماه یکبار فهرست هزینه و عملیات انجام شده اعتبار موضوع این آئین نامه را همراه با گزارش توجیهی به نخست وزیری ارسال نماید .
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12029
تاریخ تصویب :
1364/07/24
تاریخ ابلاغ :
1365/03/27
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :