جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 96294 - 28/12/64

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/12/1364 بنا به پیشنهاد شماره 35/534 مورخ 1/12/1364 سازمان اموراداری و استخدامی کشور به تصویب نمودند تبصره ذیل به ماده 7 آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 13/9/1350 هیئت وزیران اضافه گردد .
تبصره ـ حق الزحمه مجریان برنامه های آموزش ضمن خدمات وزارت آموزش و پرورش به موجب ضوابطی که به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد پرداخت میگردد .
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12036
تاریخ تصویب :
1364/12/18
تاریخ ابلاغ :
1365/04/04
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :