جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

شماره 62686 - 22/7/1364

وزارت دفاع
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1364 بنا به پیشنهاد شماره 91-4-07-202-64-م مورخ 14/3/1364وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی آئین نامه بند د تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند :

ماده 1 - وزارت دفاع و وزارت سپاه پتسداران انقلاب اسلامی مجازند در حدودامکانا ت خود ان قسمت از اقلام عمده دفاعی ، وسال و تجهیزات نظامی مورد نیاز که یک دیگر و ژاندارمری جمهوری اسلامی ، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و کمیته های انقلاب اسلامی و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها را که خود قادر به تهیه و تأمین آن نمی باشند بر حسب درخواست آنها و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه دستگاههای مربوط با رعایت مفاد این آئین نامه تهیه و تأمین نمایند .
تبصره – کلیه خریدهای تسهیلاتی مورد نیاز کشور صرفاً از طریق وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع انجام خواهد شد .
ماده 2- دستگاههای مشومل بند د تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور موظفند ارزش اقلام عمده دفاعی و سائل و تجهیزات نظامی را که از محل موجودی جنسی و امکانات خدمات ازرتش جمهوری اسلامی ایران و و زارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دریافت می دارند معادل قیمت تمام شده ( قیمت خرید به اضافه هزینه های ترابری و بانکی و بیمه ) و یا ارزش خدمات انجام شده طبق صورت حسابی که حسب مورد از طریق یگان تحویل دهنده اقلام عمده دفاعی و وسائل و تجهیزات نظامی در ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دریافت می دارند در مورد اقلام عمده دفاعی و وسائل و تجهیزات نظامی قبل از تحویل و در مورد خدمات بعد از انجام آن به حسابهای مخصوصی که توسط وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران اسلامی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص به تمرکز وجوه جزء1 بند د تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور دارد واریز نمایند .
تبصره 1 – شماره حساب موضوع این بند برای وزارت دفاع ( 40443) و برای وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (40617) در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد .
تبصره 2 - دستگاههای درخواست کننده اقلام عمده دفاعی و وسائل و تجهیزات یک نسخه از اعلامیه بانکی مربوط را جهت دریافت کالا به یگان تحویل دهنده اقلام و تصویر آن را همراه با نامه به ذیحسابی مربوط ارسال می دارند .
تبصره 3 - دستگاههای دریافت کننده امکانات خدمات یک نسخه از اعلامیه بانکی مربوط را به یگان تأمین کننده خدمت و تصویر آن را همراه بانامه به ذیحسابی وزارت مربوط ارسال می دارند .
تبصره 4 - مسئولیت پیگیری وصول ارزش خدمت اتجام شد به عهده یگان تأمین کننده خدمت می باشد .
تبصره 5- نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران موظفند یک نسخه از صورتحسابی را از این ماده به دستگاههای دریافت کننده اقلام و خدمات تحویل می نمایند به معاونت مالی وزارت دفاع ارسال دارند .
ماده 3- وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجازند از محل وجودی که در اجرای بند د تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور حسب مورد به حسابهای (40443) و (40617) واریز می شود اقلام عمده دفاعی مورد نیاز ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را با رعایت آئینامه بند الف تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و بند ب تبصره مذکور و وسائل و تجهیزات نظامی را با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی در زمان جنگ با رعایت تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومی و آئین نامه مربوط خریداری نمایند .
تبصره 1 – وجوه مورد نیاز بابت خرید اقلام عمده دفاعی موضوع این ماده حسب مورد با دستور کتبی وزیر دفاع و وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سیا مقام مجاز از طرف آنها از طریق ذیحسابیهای متبوعه قابل پرداخت می باشد .
تبصره 2 ـ وجوه مورد نیاز بابت خرید وسائل و تجهیزات نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر پرداخت میگردد :
الف ـ وزارت دفاع
وجوه مورد نیاز بابت خرید وسائل و تجهیزات نظامی بنابه درخواست کتبی نیروهای سه گانه طبق دستور وزارت دفاع از طریق ذیحسابی متبوعه از محل حساب شماره (40443) به حسابهای بانکی جداگانه ای که نیروهای سه گانه برای این منظور از طریق خزانه افتتاح نموده و یا خواهند نمود به عنوان به عنوان تنخواه گردان واریز خواهد شد تا نیروهای فوق الذکر با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی ( در زمان جنگ با رعایت تبصره 2 ماده 68 قانون محسبات عمومی و آئین نامه مربوط ) برای خرید اقلام مذکور به مصرف رسانیده و اسناد و مدارک مربوط را جدا از اسناد مدارک مربوط به اعتبارات مصوب وزارت دفاع به منظور تنخواه گردان دریافیت از این بابت به ذیحسابی وزارت دفاع تحویل نمایند .
ب ـ وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
وجوه مورد نیاز بابت خرید وسائل و تجهیزات نظامی بنا بهخ درخواست معاونت لجستیگی وزارت مذکور از طریق ذیحسابی متبوعه از محل حساب شماره ( 40617) پرداخت خواهد شد .
ماده 4 – ذیحسابیهای وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجوه واریز شده به حسابهای مذکور در تبصره 1 ماده 2 این آئین نامه را تحت سر فصلی به نام وجوه دریافتی موضوع جزء 1 بند « د » تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و هزینه های انجام شده و پیش پرداخت و تنخواه گردان پرداختی از محل وجوه مذکور را تحت سرفصلهای خاصی در حسابهای خود اعمال خواهند نمود .
ماده 5 – دستگاههای مشمول بند «د»دستگاههای مشمول بند د تبصره 45 قانون بودجه سال 1364کل کشور موظفند ارزش تقریبی آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسائل و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را که در اجرای جزء 2 بند فوق الذکر در نظر دارند توسط وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خریداری شود پس از استعلام نظر وزارتین مذکور و هماهنگیهای لازم حسب مورد به حساب شماره (40497) وزارت دفاع و حساب شماره (40618) وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و یک نسخه از اعلامیه بامکی مربوط را همراه با نسخه ای از فهرست اقلام نیازمندیهای خود حسب مورد به وزارت دفاع یا وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارسال و نسخه دیگر از اعلامیه بانکی را همراه با نامه به ذیحسابی وزارت مربوط بفرستند .

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12029
تاریخ تصویب :
1364/07/14
تاریخ ابلاغ :
1365/03/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :