جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

شماره 63718 - 4/10/1364

وزارت صنایع
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/9/1364 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 224659 مورخ 4/4/64 وزارت برنامه و بودجه و وزارت صنایع ، آئین نامه نحوه واریز 20 درصد وجوه حاصل از 3 ریال مابه التفاوت دریافتی از هر یارد چتائی کنفی وارداتی موضوع مصوبه جلسه مورخ 9/7/63 شورای اقتصاد با رعایت مفاد تبصره 61 قانون بودجه سال 64 به حساب کارخانجات گونی بافی کنفی واجد شرابط کش.ر را به شرح زیر مورد تصویب قراردادند :

1 – هدف از اعطای اعتبارات مذکور به کارخانجات گونی بافیکنفی واجد شرایط کشور در درجه اول کمک به انجام امور نوسازی و بازسازی است که ایندسته از کارخانجات از منابع داخلی خود قادر به انجام آن نبوده و در نتیجه بهبود وضع مالی و خود اتکائی شرمتها در اداره امور خود در نهایت مد نظر میباشد .
تبصره - تشخیص کارخانجات واجد شرایط کشور و همچنین تعیین اولویت پرداخت اعتبار به آنها با پیشنهاد وزارت صنایع و تأیید وزارت برنامه و بودجه خواهد بود .
2- اعتبار لازم برای اجرای مواردی که ذیلاذکر میشود از محل 20درصد وجوه حاصل از سه ریال مابه اتفاوت موضوع مصوبه جلسه مورخ 9/7/63 شورای اقتصاد که با رعایت تبصره 61 قانون بودجه سالجاری تأمین میشودبا پیشنهاد وزارت صنایع و پس از تأیید وزارت برنامه و بودجه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان پرداخت خواهد شد .
3 – برای شروع عملیات طرحهای نوسازی و بازسازی ، کارخانجات موظفند طرح توجیه اقتصادی و فنی و مالی خود را بطور کامل تهیه نمایند ، بطوریکه تصویر وضعیت آینده شرکت پس از اتمام طرحهای مورد نظر کلاً مشخص و روشن باشد ، وزارت صنایع پس از بررسی طرحهای مذکور و با توجه به اولویت نوسازی در کارخانجات نظر خود را به همراه یک نسخه کامل از طرح جهت بررسی و اخذ تصمیم نهائی به وزارت برنامه و بودجه ارسال می نماید .
4 – با توجه به منابع مالی موجود در حساب مذکور و همچنین بررسی سیاستهای واردات چتائی در هر سال ، وزارت برنامه و بودجه نظر نهائی خود را اعلام و وزارت صنایع موظف است موافقتنامه شرح عملیات را بر اساس رقم اعلام شده تنظیم و جهت ابلاغ به وزارت برنامهو بودجه ارسال دارد .
5 – استفاده از وجوه مذکور به منظور رفع کمبودهای مالی کارخانجات و همچنین سرمایه در گردش تا قبل از اتمام عملیات اجرائی طرحهای نوسازی و بازسازی ممنوع میباشد مگر در موارد ذیل :
الف ـ اینکه در اثر اجرای طرحهای نوسازی و بازسازی ، کارخانجات نیاز به منابع مالی بیشتری پیدا نماید تشخیص این امر مشترکاً با وزارت صنایع و وزارت برنامه و بودجه خواهد بود . در اینصورت برآورد با ذکر شرح عملیات در موافقتنامه متبادله ذکر خواهد شد .
ب – در صورتیکه پرداخت دیون شرکتهای واجد شرایط از محل بودجه جاری خود منجر به کمبود سرمایه در گردشو منابع مالی آنها گردد ، این امر نیز با پیشنهاد وزارت صنایع و تأیید وزارت برنامه و بودجه قابل عمل خواهد بود .
6 - وزارتبرنامه و بودجه میتوانند در هر سال پس از کسب موافقت وزارت صنایع به تناسب پیشرفت فعالیتهای بازسازی و نوسازی کارخانجات مبالغی را نیز به توسعه کشت و داشت و برداشت مکانیزه کنف در داخل اختصاص داده و این امر می بایست با توجه به مطالعات و طرحهای ارائه شده از طرف وزارت کشورزی صورت گیرد .
7 – با توجه به روح مصوبه شورای اقتصاد ، اعتبارات استفاده شده از این محل در مورد کارخانجات دولتی بلاعوض بوده و در مورد سایر واحدهای واجد شرائط بصورت وام تلقی شده و نحوه بازپرداخت آن با پیشنهاد وزارت صنایع و تأیید وزارت برنامه و بودجه خواهد بود .
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12029
تاریخ تصویب :
1364/09/24
تاریخ ابلاغ :
1365/03/27
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :