×

تصویب نامه راجع به اصلاحات در آئین نامه اماکن عمومی

تصویب نامه راجع به اصلاحات در آئین نامه اماکن عمومی

تصویب-نامه-راجع-به-اصلاحات-در-آئین-نامه-اماکن-عمومی شماره 87778 - 19/11/1364

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/11/1364 با عنایت به مرقومه شماره 18140/64 مورخ 22/12/1363 ریاست جمهوری و با توجه به پیشنهاد شماره 24/5708 مورخ 11/6/1364 وزارت کشور تصویب نمودند اصلاحات مشروحه زیر در آئین نامه اماکن عمومی موضوع تصویب نامه شماره 15818 مورخ 10/10/1363 هیئت وزیران صورت پذیرد :

1- ماده 3 و تبصره ذیل آن و همچنین مواد 6و27 آئین نامه به ترتیب زیر اصلاح گردد :
ماده 3- مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده 2 باید قبل از صدور و انتقال پروانه و همچنین انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذکور در ماده 1 از شهربانی جمهوری اسلامی ایران استعلام نظر بعمل آورند سپس صدور پروانه با رعایت ضوابط شهربانی مطابق ماده 23 قانون نظام صنفی صورت خواهد گرفت .
تبصره – ضوابط مربوط به صلاحیت دایر کننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف شهربانی و نیز امور انتظامی و ترافیک و محل کسب با توجه به بند 4 ماده 39 قانون نظام صنفی ، وسیله ادارات ذیربط شهربانی تهیه و پس از تصویب ریاست شهربانی به مورد اجرا گذارده خواهد شد .
ماده 6- در صورتیکه هر یک از صاحبان یا مدیران اماکن عمومی مندرج در ماده 2 آئین نامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط مقرر شهربانی عدول کنند مراتب به مراجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا مطابق مقررات اقدام نمایند .
ماده 27- تخلف از مقررات این آئین نامه برای بار اول به موجب اخطار کتبی و در صورت تکرار طبق ماده 39 قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دائم پروانه کسب میگردد و این امر در صورت لزوم مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد .
2- مواد زیر بعنوان مواد 28و29و30 به آئین نامه اماکن عمومی الحاق و ماده 18 آئین نامه عیناً به عنوان ماده 31 درج گردد .
ماده 28- برای اماکن عمومی باسد نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط به زبان فارسی هم روی تابلو نوشته شود .
ماده 29- در کلیه اماکن عمومی وسائل مقدماتی آتش نشانی طبق استاندارد سازمان آتش نشانی باید مهیا باشد تا بموقع مورد بهره برداری قرارگیرد .
ماده 30- کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد لیکن چنانچه اختلافی بین آنها و نیز با مراجعین در رابطه با مقررات این آئین نامه پیش آید در صورتیکه موضوع در شهربانی مطرح و منجر به تحصیل رضایت نامه کتبی از طرفین نگردد شهربانی آنها را به مراجع قانونی ذیربط هدایت خواهد کرد .

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 12029

تاریخ تصویب : 1364/11/09

تاریخ ابلاغ : 1365/03/27

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.