جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

شماره 6570 - 19/6/1364

وزارت ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1364 بنا به پیشنهاد شماره 319/8 مورخ 1/3/1364 وزارت ارشاد اسلامی « اطلاعات و جهانگردی» مصوب 1353 آئین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها موضوع مصوبه شماره 60566مورخ 9/12/61 هیأت وزیران را بشرح ذیل تکمیل و اصلاح نمودند :

1- در تمام مواد و تبصره های آئین نامه عبارت « هیئت نظارت » به «شورای بازبینی » تبدیل می یابد .
2- مواد 4و5و6و7و8و9و10و11و12و13و14و15و16و17 آئین نامه به ترتیب به مواد5و 6و 7و8 و 9و 10و 11و 12و 13و 14و 15و 16و 17و 18و 19 تغییر می یابد .
3- ماده ای به شرح ذیل به عنوان ماده 4 به آئین نامه اضافه میگردد :
ماده 4- معاونت سینمائی میتواند بنا به ضرورتهای سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلمی که دارای پروانه نمایش است جلوگیری نموده و پس از رفع موانع ( در صورت امکان ) مجدداً اجازه نمایش صادر بنماید .
4- در ماده 6 آئین نامه عبارت « متشکل از افراد ذیل » در سطر دوم پس از کلمه « هیأتی » و قبل از عبارت « با توجه » حذف میگردد .
5- تبصره ماده 6آئین نامه بشرح ذیل اصلاح میگردد :
تبصره ماده 6- یکنفر از اداره نظارت و نمایش بدون داشتن حق رأی سمت دبیری شورا را به عهده داشته و در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء شورای مذکور بعنوان علی البدل انجام وظیفه مینماید .
6- ماده 7 آئین نامه بشرح ذیل اصلاح میگردد :
ماده 7- رسمیت جلسات و نحوه رأی گیری و اعتبار آن به موجب آئین نامه داخلی خواهد بود که توسط شورای بازبینی تهیه و تنظیم و با تصویب وزیر ارشاد اسلامی به مرحله اجرا در می آید .
7- در ماده 8 آئین نامه عبارت « و بازبینی شورای مربوطه و تأیید آن » پس از کلمه « مورد نظر » و قبل از فعل « می تواند » اضافه میگردد .
8- در تبصره 2 ماده 10 آئین نامه عبارت «کسب اطلاع » به عبارت « کسب مجوز » تغییر می یابد .
9- تبصره 3 به شرح ذیل به ماده 10 آئین نامه اضافه میگردد :
تبصره 3- فیلمهای ایرانی که در شورای بازبینی مردود شناخته میشوند بنا به درخواست مدیر کل نظارت و نمایش و تأیید معاونت امور سینمائی میتوانند جهت بازبینی مجدد به شورای عالی نظارت ارجاع گردند .
10- ماده 11 آئین نامه به شرح زیر اصلاح و تبصره 4 آن حذف میگردد :
ماده 11- شورای عالی نظارت متشکل از افراد زیر با حکم وزیر ارشاد اسلامی منصوب میگردند :
الف - نماینده تام الاختیاز وزیر ارشاد اسلامی
ب - معاونت امور سینمائی وزارت ارشاد اسلامی
ج - معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی
د - معاونت امور هنری وزارت ارشاد اسلامی
هـ - مدیر کل نظارت و نمایش وزارت ارشاد اسلامی که ضمن حق رأی سمت دبیر جلسه را خواهد داشت .
11- تبصره ای به ماده 12 آئین نامه بشرح ذیل اضافه میگردند :
تبصره - چنانچه پس از صدور پروانه نمایش « فیلم » بدلیل عدم امکانات فنی و مواد خام ( با تأیید مدیر کل نظارت و نمایش ) نمایش عمومی آن به تعویق افتد مدت مذکور بمدت اعتبار پروانه نمایش افزوده میگردد .
12- ماده ای بعنوان ماده 13 با یک تبصره بشرح ذیل به آئین نامه افزوده گردیده و ماده 13 با یک تبصره بشرح ذیل به آئین نامه افزوده گردیده و ماده 13 آئین نامه قبل به ماده 15 آئین نامه تغییر مییابد .
ماده 13- فیلم هائیکه جهت بازبینی و صدور پروانه نمایش برای نمایش درآمدن در سینماهای کشور به اداره کل نظارت و نمایش ارائه میشود مدت زمان نمایش آنها نباید از 75 دقیقه کمتر باشد .
تبصره – در صورتیکه نمایش فیلمی توسط شورای بازبینی بلامانع تشخیص داده شود و مدت زمان آن بین 75 لغایت 80 دقیقه باشد نمایش مذکور باید به همراه یک فیلم کوتاه باشد .
نخست وزیر - میرحسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
12029
تاریخ تصویب :
1364/06/03
تاریخ ابلاغ :
1365/03/27
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موضوع :