جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

شماره 85274 - 30/10/1364

وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/10/1364 با توجه به مرقومه شماره 10011/64 مورخ 22/1/1364 ریاست محترم جمهوری و بنا به پیشنهاد شماره 14196/ح مورخ 30/4/1364 وزارت مسکن و شهرسازی تصویب نمودند :

قسمت اخیر ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری موضوع تصویبنامه شماره 97368 مورخ 7/12/1363 به ترتیب زیر اصلاح گردد :
« در شهرکهائی که فاقد شهرداری میباشند نماینده شهرداری نزدیکترین شهر به آن شهرک در کمیسیون شرکت خواهد کرد .»
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
12029
تاریخ تصویب :
1364/10/18
تاریخ ابلاغ :
1365/03/27
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :