×

آئین نامه اجرائی بند (ب ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1364

آئین نامه اجرائی بند (ب ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1364

آئین-نامه-اجرائی-بند-(ب-)-تبصره-19-قانون-بودجه-سال-1364

وکیل

شماره 52444 - 28/6/64

وزارت صنایع
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/6/1364 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 203545 مورخ 26/3/1364 وزارتین صنایع و کشاورزی و تأییدیه شماره 5023/82/3076/1 مورخ 24/4/64 وزارت برنامه و بودجه آئین نامه بند (ب ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1364 کل کشور بشرح زیر تصویب نمودند :

ماده 1- آندسته از کارکنان مازاد طرحهای عمرانی شرکت سهامی صنایع چوب و کاغذ ایران و مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران که طبق مقررات مربوطه مشمول مقررات بازنشستگی قرار نمیگیرند و به تشخیص وزارت صنایع مازاد میباشد بترتیب ذیل رفتار خواهد شد :
الف ـ حقوق و مزایای ماهانه این قبیل کارکنان از ابتدای سال 1364 تا تاریخ تعیین تکلیف قطعی از محل اعتبار ردیف 503070 قابل پرداخت می باشد .
ب ـ سایر دریافتهای قانونی کارکنان مذکور در این ماده که به تبع تشخیص مازاد بودن طبق مقررات مربوطه به نامبردگان تعلق گیرد از محل اعتبار ردیف 503070قابا پرداخت می باشد .
ماده 2- اعتبار تخصیص داده شده از محل ردیف 503070 با درخواست وجه ذیحساب ذیربط توسط خزانه قابل پرداخت بوده و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه جهت پرداختهای موضوع بند (الف ) و (ب) ماده یک این آئین نامه به مصرف خواهد رسید .
نخست وزیر ـ میرحسین موسوی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 12029

تاریخ تصویب : 1364/06/27

تاریخ ابلاغ : 1365/03/27

دستگاه اجرایی : وزارت صنایع -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.