×

آئین نامه اجرائی ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور

آئین نامه اجرائی ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور

آئین-نامه-اجرائی-ماده-(1)-قانون-حفظ-و-حمایت-از-منابع-طبیعی-و-ذخایر-جنگلی-کشور شماره /4448 ت 60هـ 18/3/1372

وزارت جهاد سازندگی
هیئت وزیران درجلسه مورخ 16/12/1371 بنا به پیشنهاد شماره 7767/71/10/و مورخ 28 / 10/1371 وزارت جهادسازندگی
و به استناد ماده (3) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 آئین نامه اجرائی ماده (1) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1ـ گونه ها و مناطق استقرار ذخایر جنگلی موضوع ماده (1) قانون اعم از گونه های اصلی و گونه های پرستار و همراه از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور مشخص شده به منظور فوق آگهی خواهد شد.
ماده 2 ـ نیروی انتظامی و مامورین سازمان محیط ریست و سایر مراجع مکلفند همکاری لازم را جهت حفظ ذخایر مذکور باسازمان جنگلها و مراتع کشور معمول دارند و مامورین انتظامی موظفند به محض اطلاع از قطع غیر مجاز ذخایر جنگلی و وقوع جرم مشهود نسبت به جلوگیری از فرار متهم و امحاء آثار جرم اقدام کنند یا در صورت مشاهده مقطوعات و مواد مستحصله از آنها مراتب را صورتمجلس نموده ضمن ضبط مقطوعات و مواد مستحصله متخلف را به مراجع قضایی معرفی کنند ، ضمن ضبط مقطوعات واحد اداره منابع طبیعی را جهت تحویل گرفتن مواد و تعقیب پرونده مطلع نمایند.
ماده 3 ـ معادل (30%) از درآمد موضوع تبصره (4) ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور که با توجه به قوانین مربوط به قاچاق وصول می شود به نسبتهای مندرج در زیر تقسیم می شود :
1 ـ مامورین کاشف سازمان 45درصد
2 ـ مامورین انتظامی و ماموران محیط زیست 30 درصد
3 ـ مخبرین 25 درصد
تبصره 1ـ مخبر کسی است که وقوع جرم را به ماموران وزارت جهادسازندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور اطلاع دهد. در صورتی که مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند یا به نظر ماموران جهادسازندگی و سازمان جنگلها و مراتع کشور افشای نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذکر مطلب در صورتمجلس محفوظ خواهد ماند.
تبصره 2ـ در صورتی که کسی به دو عنوان ذی سهم باشد فقط حق سهم زیادتر را خواهد داشت .
تبصره 3ـ در صورت تعدد مامورین کاشف ماموران انتظامی و مخبرین سهم مقرر بین آنان به تساوی تقسیم خواهد شد.
تبصره 4 ـ سهمیه های مقرر در این ماده در صورتی پرداخت خواهد شد که پرونده های امر به صدور کیفر خواست شده بود.
تبصره 5 ـ سازمان جنگلها و مراتع کشور مکلف است هر ساله میزان درآمد موضوع تبصره (4) ماده (1) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور را طبق اعلامیه خزانه داری کل جهت پیشنهاد در لایحه به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.
ماده 4 ـ سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار مربوط به اجرای این ماده قانون را حسب پیشنهاد وزارت جهادسازندگی هر ساله در بودجه عمومی کشور تامین و منظور نماید .
معاون اول رئیس جمهورـ حسن حبیبی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 14066

تاریخ تصویب : 1371/12/16

تاریخ ابلاغ : 1372/04/05

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.