جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 4/4/3442 تاریخ رسیدگی : 16/6/70 شماره رای 412/4 فرجامخواه : تجدیدنظرخواهی یکی از محکوم علیهم به نام آقای ( الف ) فرجامخواسته دادنامه شماره 870/3/70 صادره ازشعبه ... دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه 4دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :

به شرح کیفرخواست شماره 71104/7/69 دادسرای عمومی ... آقای ( الف ) فرزند ... همراه با پنج نفر متهم دیگر به اتهام شرکت در سرقت از منزل آقای ( ب ) مغازه آقای ( ح ) باشکستن حرزو شرکت در سرقت از منزل آقای ( ت ) تحت تعقیب کیفری واقع ( نسبت به پنج نفر متهمین دیگر چون اعتراض نکرده اندخارج ازبحث می باشند) تقاضای مجازاتشان از دادگاه کیفری یک به دلیل شکایت شکات واقاریر صریح متهمین شده ، پرونده در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرارگرفته است 0 درجلسه 30/10/69 آقای ( الف ) در محضر دادگاه می گوید من فقط در سرقت از منزل ( ب ) باآقای ( ج ) ( ... ازمتهمین ) بوده ام که جریان را در پرونده توضیح داده ام 0 آقایان ( ب ) و ( د ) دو نفراز شاکیان می گویند از منزل ماسرقت شده ، قبلا" توضیح داده ایم 0 در جلسه 31/1/70 آقای ( ج ) (متهم ) می گوید از منزل ( ب ) با ( ج ) و ( الف ) سرقت کردیم که درب را آقای ( الف ) باز کرده وارد شد مقداری اشیاء سرقت کردیم 0 آقای ( د ) شاکی خصوصی طی سند رسمی مورخ 18/9/69 از آقای ( الف ) اعلام گذشت کرده ، در جلسه 8/3/70 آقای ( ج ) می گوید سرقت منزل آقای ( ب ) را به اتفاق آقای ( ج ) و آقای ( الف ) قبول دارد و جریان سرقت را شرح داده از جمله می گوید ( الف ) از بالای دیوار افتاد به داخل حیاط و درب را باز کرد ما دو نفر نیز وارد شدیم باپیچ گوشتی درب اتاق را نتوانستیم باز کنیم سه نفری هل دادیم اثاثیه سرقت کردیم (تلویزیون ضبط صوت ، کاپشت خلبانی چرخ گوشت و غیره )0 آقای ( الف ) اظهار داشته سه نفری وارد منزل آقای ( ب ) شده و سرقت کرده انداز ( ب ) رضایت گرفته ام 0 در منزل آقای ( د ) از دیوار وارد منزل شدیم مقداری لاستیک و تلویزیون و غیره سرقت کردیم آقای ( د ) می گوید از آقای ( الف ) و ( ج ) شکایت و تقاضای مجازات آنها را دارم 0 آقای ( ه ) می گوید از آقای ( ج ) و آقای ( الف ) و آقای ( و ) شکایت و تقاضای حکم شرعی دارم 0 آقای ( الف ) درآخرین دفاع می گوید از بقیه شکات رضایت گرفته ام فقط آقای ( د ) رضایت نداده است 0 دادگاه با اعلام ختم دادرسی ضمن صدور حکم برای کلیه متهمین ، در خصوص اتهام آقای ( الف ) با ذکر دلایل و احراز بزه های انتسابی و با استناد ماده 218 نامبرده را به جرم سرقت از منزل آقای ( ب ) و آقای ( د ) به قطع ید محکوم کرده اضافه کرده چون آقای ( ب ) در جلسه 30/10/69 دادگاه از آقای ( الف ) شکایت نموده و گذشت بعدی اوطی سند مورخ 19/1/70به صراحت مساله 3 ص 490ج 2تحریرالوسیله و مفهوم بند 2 ماده 217 ق ح ق سبب سقوط قطع ید و حد سرقت نخواهد بود ادامه داده با عنایت بر اینکه آقای ( ض ) ( یکی از شکات ) در اولین جلسه دادگاه 30/10/69 قبل از طرح شکایت از آقای ( ب ) اعلام گذشت کرده ، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است 0 آقای ( الف ) محکوم علیه طی لایحه مورخ 11/4/70 به حکم صادره اعتراض کرده به این که آقای ( ب ) و آقای ( ض ) از شکایتشان علیه او گذشت کرده اند تقاضای تجدیدنظر کرده است 0 حاکم دادگاه در ظهر این لایحه در عقیده خود قاقیمانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است 0 آقای ( الف ) طی لایحه دیگر به تاریخ 26/5/70 به پیوست فتوکپی گذشتنامه رسمی مورخ 24/4/70 آقای ( د ) را تقدیم کرده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا عقیده بر قبول اعتراض و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت داردنسبت به دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله این که شاکیها(هرچند آقای ( ب ) بعد از جلسه دادگاه طی سند رسمی اعلام گذشت کرده ) از قاضی دادگاه قطع ید محکوم علیه را تقاضا نکرده اند مستندا" به مساله 3 از صفحه 490 ج دوم تحریرالوسیله می بایستی تقاضای قطع ید نموده باشند و با توجه به این که به فرض وجود شبه رعایت حال متهم لازم می باشد لذا با نقض این قسمت از دادنامه رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می نماید0
مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
412
تاریخ تصویب :
1370/06/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :