جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 7/3753/22 تاریخ رسیدگی : 25/4/71 شماره دادنامه : 1245

خلاصه جریان پرونده :
آقایان ( الف ) فرزند ... و ( ب ) فرزند ... متهمند به سرقتهای مکرر از چند مغازه و سرقت اتوبوس متعلق به بنیاد15 خرداد ... و دومی نیز با شرکت در چند سرقت از جمله به تنهایی کامیونی را با اثاثیه داخل آن سرقت نموده پس از بردن اموال آن کامیون را رها کرده است 0 نامبردگان پس از سرقت فروشگاه صوتی در اموال موجود در آن را در میان اتوبوس سرقتی که از ... دزدیده بودند جا داده که در این رابطه دستگیر شده اند0اظهارات متهمین و گزارشهای متعدد و کیفیت دستگیری آنان ( ب ) که به تیراندازی نیروی انتظامی انجامیده و سپس رفیق دیگرش آقای ( الف ) نیز دستگیر می شود در تعقیب شکایت مالبختگان و دستگیری مال خرهای متعدد از جمله آقایان ... ، دادسرای عمومی ... طی کیفرخواست شماره 214190/12/69 تقاضای مجازات سارقین را نموده و متعاقبا" دادگاه کیفری یک ... 8 به پرونده رسیدگی و بالاخره در دادنامه مورخ 2/8/70 رای به قطع ید هر دو نفر صادر نموده است 0 پس از ابلاغ حکم پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و مالا" به این شعبه ارجاع گردید0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" نسبت به دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
با توجه به محتویات پرونده و اعترافات متهمین که حقایق را گفته اند و با ملاحظه اظهارات شکات و مسروق متهم باید گفت آقای ( الف ) در سرقت از مغازه پارچه فروشی ... گفته که قفل رااوشکسته و اموال را به بیرون می آورده ، یعنی هم هاتک وهم مخرج نصباب بوده و مطالبه قطع ید از آقای ( ج ) نیز شده و لکن درباره آقای ( ب ) تمام شرایط قطع ید فراهم نیست چون در سرقتی که به تنهایی انجام داده ، بردن کامیون و اجناس داخل آن است که نسبت به خود کامیون در حرز نبوده و تازه به صاحبش برگشته و نسبت به اموال داخل کامیون صاحب مال اصلا" شکایت نکرده در حالی که تقاضای قطع ید از طرف او باید باشد چون با اقرار او ثابت شد0 در سرقت اتوبوس 15 خرداد نیز هتک حرز مورد نظر روشن نیست به علاوه بند 16 ماده 198 قانون مجازات اسلامی ثابت نمی باشد، در نتیجه رای قطع ید نسبت به ( الف ) به تقاضای تجدیدنظر از سوی او موافقت نمی شود ضمنال مال خرها سزاوار تعزیرند البته با تخفیف و باید اموال را مسترد نمایند و رد صورت معلوم نشدن مالک ، احکام مجهول المالک رادارد0

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1245
تاریخ تصویب :
1371/04/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :