جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره فرجامی :22/24118 تاریخ رسیدگی 26/3/1372 دادنامه : 235/2 فرجامخواسته دادنامه شماره 11881190 4/11/71 صادره از شعبه 139 دادگاه کیفری یک تهران مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
پرونده به موجب کیفرخواست مورخ 21/6/71 دادسرای عمومی تهران آقای ( الف ) 34 ساله فرزند ... به اتهام معاونت در سرقت و خرید اخوال مسروقه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است 0 توضیح این که دوازده نفر دیگر نیز طبق کیفرخواست تحت تعقیب بوده اند که فعلا" مطمح نظرنیستند با توجه به گزارش مامورین انتظامی ونحوه اعترافات متهمین اصلی بر علیه آقای ( الف ) و نحوه توضیحات نامبرده پرونده نکمیل و به استناد مواد108و110 از قانون تعزیرات درخواست رسیدگی شده است 0 دادگاه باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و با احراز مجرمیت متهم او را از نظر معاونت در سرقت به شش ماه حبس و از نر خرید مال مسروقه به 74 ضربه شلاق و نیز به پرداخت دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم نموده است 0 مراتب مورد اعتراض محکوم علیه واقع شده و چون دادگاه در عقیده خود باقی بوده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی در مورد دادنامه شماره 411881190/11/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
دلیل قاطعی که موید نقض دادنامه صادره باشد ابراز نشده وچون از حیث رعایت تشریفات قانونی نیز ایراد واشکالی در مانحن فیه مشهود نیست لهذا رای تجدیدنظر خواسته ابرام می گردد0
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ... مستشارشعبه ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
235
تاریخ تصویب :
1372/03/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :