جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1350 بنا به پیشنهاد شماره 684/33/13055 مورخ 20/9/1350 وزارت فرهنگ و هنرآئین نامه اجرائی ماده 21 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را بشرح پیوست تصویب نمودند0
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است 0
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر- هادی هدایتی

فصل اول - مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر
ماده اول - ثبت اثر طبق درخواست نامه چاپی که از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه ودر اختیار درخواست کننده ثبت اثرگذارده میشود بعمل می آید و باید در دو نسخه بزبان فارسی نوشته وامضاء شده و حاوی نکات زیر باشد:
الف - نام و نام خانوادگی و تابعیت واقامتگاه و شماره محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد پدید آوردنده ویا شخصی که به اعتبار قانون فوق الذکر قائم مقام پدید آوردنده اصلی اثر میباشد و هرگاه درخواست کننده شخص حقوقی باشد نام و شماره ثبت واقامتگاه قانونی شخص حقوقی 0
ب - در صورتیکه درخواست نامه از طرف وکیل یا نماینده قانونی اشخاص مذکور در بند الف داده شود علاوه بر مشخصات موکل نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه وکیل 0
پ - تاریخ پدید آمدن اثر با قید روز و ماه وسال بنحویکه اثر برای چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا آماده شده باشد0
ت - در صورتیکه اثر مشترک باشد ذکر نام ومشخصات پدیدآورندگان به ترتیب مذکور در بند الف بالا0
ث - در صورتکیه ثبت نام یا عنوان یا علامت ویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد در مورد نام و عنوان ذکر کلمه یا عبارت تقاضا و در مورد علام یا نشانه ویژه توصیف کامل آن بانضمام سه نسخه نمونه یا عکس در اندازه و رنگ اصلی وکلیشه آن 0
ج - تعیین نوع اثر واعلام آنکه اثر مشمول کدامیک از انواع آثار مذکور در ماده 2 قانون میباشد0

فصل دوم - مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر
ماده دوم - درخواست کننده ثبت اثر علاوه بر تنظیم درخواست نامه بشرح مندرج در فصل اول باید اطلاعات و مدارکی را که به اعتبار نوع اثر در این فصل تعیین میشود همراه درخواست نامه تسلیم نماید0
الف - در مورد کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی وادبی وهنری و همچنین در مورد شعر وترانه و سرود و تصنیف موضوع بندهای 1و2 ماده دوم قانون - دو نسخه کامل خطی یا ماشین شده یا چاپ شده یا فتوکپی اثر0
ب - در مورد اثر سمعی و بصری بمنظور اجراء در صحنه های نمایش با پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند3 ماده دوم قانون - دو نسخه از اثر بهر ترتیبی که برای اجراء نوشته یا ضبط یا نشر شده است 0
پ - در مورد اثر موسیقی موضوع بند4 ماده دوم قانون دو نسخه اصل یا فتوکپی یا خطی از نت اثر در صورتیکه نت داشته باشد به انضمام گفتار ا; اگر باشد بعلاوه دو نسخه اثر روی صفحه یا نوار
ت - در مورد نقاضی وتصویر و طرح و نقش ونقشه جغرافیائی ابتکاری و نوشته و خطهای ترزئینی و هرگونه تزئینی و اثر تجسمی موضوع بند5 ماده دوم قانون :
1- دو نسخه عکس رنگی از صال اثر مشروط بر اینکه ابعاد عکس از 24در18سانتیمتر تجاوز نکند0
2- تعیین آنکه اثر منطبق با کدامیک از آثار مذکور در بند5 مادهدوم قانون می باشد0
3- شرح و توصیف کافی برای شناسائی و تشخیص اثر0
ث - در مور پیکره (مجسمه ) موضوع بند6 ماده دوم قانون دو نسخه عکس رنگی اثر به ابعاد24در18 سانتیمتر با ذکر مواد و مصالحی که در ساختن پیکره بکار رفته و تعیین ابعاد واندازه حقیقی ووزن آن
ج - در مورد اثر معماری موضوع بند7 مادهدوم قانون دو نسخه نقشه کامل همراه نقشه های تفصیلی واجرائی اثر مربوط بطرح اصلی بنا و تزئینات آن و جزئیات اثر منحصرا" در مواردی که ثبت آن مورد تقاضاست با شرح و توصیف کامل تاحدیکه شناسائی اثر درکلیات و جزئیات مورد نظر درخواست کننده ممکن باشد در صورتکیه درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتی از بنا یا ساختمان یا تزئینات آن باشد باید روی نقشه های اصلی بطور وضوح مشخص نشود و در مورد تزئینات طرح آن باید رنگی بادش0
ج - در مورد اثر عکاسی موضوع بند 8 ماده دوم قانون ، دونمونه کامل از اثر که حداکثر ابعاد آن از24در18 سانتیمترتجاوزنکند0
ح - در مورد اثر باتکباری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم موضوع بند9 ماده دوم قانون ، دو قطعه عکس رنگی یا دو نسخه کپی از اثر باندازه 24در18 سانتیمتر0
خ - در مورد اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد و همچنین اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داتشه باشد موضوع بندهای 10و11 ماده دوم قانون ، نظر بانیکه اثر پس از پدید آمدن بصورت یکی از آثار مندرج درماده دوم با ترکیبی از آنها خواهد بود درخواست کننده ثبت با توجه به نوع اثر وارتباط آن با یک یا چند نوع از آثار مذکور در ماده دوم قانون باید اطلاعات ومدارک خاص همان نوع یا انواع راتسلیم کند0
د- در مورد آثار سینمائی یک نسخه امل از اثر با ذکر نام و مشخصات 0
تبصره - در کلیه موارد مذکور در فصل اول واین فصل درصورتیک ه متقاضی توضیحات خاصی را برای معرفی اثر و چگونگی پیدایش آن لازم بداند در برگ جداگانه ای درج و همراه اظهارنامه تسلیم کند0

فصل سوم - مرجع ثبت واقدامات ثبتی
ماده سوم - درخواست کننده اثر باید درخواست نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آئین نامه تنظیم و در مرکزبه وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیین شده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ کند0
ماده چهارم - مراجع دریافت درخواست نامه ثبت اثر کلیه درخواستنامه ها را بواحد امور مولفان و مصنفان وهنرمدان دروزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهند نمود0 واحد مزبور بدرخواست نامه ها رسیده ظرف مدت 15 روز رسیدگی و اگر درخواستنامه ها مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظیم شده باشد و اثر قبلا" به ثبت نرسیده باشد آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده و گواهینامه ثبت اثر را با قید روز و ساعت تسلیم درخواست بنام درخواست کننده صادر و بوی تسلیم و رسید اخذ کند0
در صورتیکه درخواست نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم بالا تنظیم نشده باشد موارد نقض یا ایراد کتبا" با پست سفارشی به درخواست نندهابلاغ و تا زمانی که درخواست کننده اقدام برفع نقص یا ایراد نکند درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند0
ماده پنجم - وزارت فرهنگ و هنر مکلف است در آخر هر ماه فهرستی از کلیه آثار ثبت شده در مان ماه را در روزنامه رسمی کشورو یکی اتز روزنامه های کثیرالانتشار روزانه تهران برای اطلاع عموم آگهی کند0 فهرست مزبو ردر هر مورد بطور اختصار شامل نام درخواست کننده و تاریخ ثبت و نوع اثر ومعرفی موضوع آن خواهد بود0 قبول درخواست ثبت اثر و همچنین ثبت آن مانع اعتراض وادعای حق ازناحیه دیگر اشخاص نخواهد بود0
ماده ششم - درخواست کننده میتواند قبل یا بعد از ثبت اثر تقاضای تغییر واصلاح ، تکمیل یا ابطال آنرا بنماید0 در اینصورت وزارت فرهنگ و هنر بنحو مذکور در ماده پنجم آگهی خواهد کرد0
ماده فتم - هزینه آگهی ثبت اثر و موارد تغییر، اطلاح ، تکمیل و یا ابطال آن بعهده درخواست کننده ودینفع خواهد بود0

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
7855
تاریخ تصویب :
1350/10/04
تاریخ ابلاغ :
1350/11/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :