جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

شماره 4371 / ت 19557 هـ - 15/2/1377

وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/1/1377 بنا به پیشنهاد شماره 1709 مورخ 26/1/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند «ب» ماده 2 قانون امورگمرکی ـ مصوب 1350 ـ تصویب نمود :
ورود کالا از طریق بنادر آبادان ، خرمشهر و چوئبده تا پایان سال 1379 مشمول معافیت از 30% سود بازرگانی ـ موضوع تصویبنامه شماره 75457 / ت 549 هـ مورخ 28/12/1370 و شماره 20/128640 / ت 17146 هـ مورخ 28/12/1375 ـ می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
15497
تاریخ تصویب :
1377/01/26
تاریخ ابلاغ :
1377/02/24
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :