جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 17/3/71 شماره دادنامه : 200/20 تجدیدنظر خواه : آقای ( الف ) دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه 20 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... عضومعاون

خلاصه جریان پرونده :
طبق مندرجات اوراق پرونده آقای ( الف ) به اتهام سرقت 34راس گوسفند متعلق به آقای ( ب ) مورد تعقیب قرارگرفته است و دادسرای عمومی ... باصدور کیفرخواست شماره 201384/7/1370 و تطبیق جرم انتسابی با مواد212و213 قانون حدود و قصاص و مقررات آن درخواست تعیین مجازات کرده است 0 متهم در تحقیقات مقدماتی به ارتکاب سرقت اقرارنموده اما گفته است که درب طویله محل نگهداری گوسفندان قفل نبوده 0 دادگاه کیفری یک ... به موضوع رسیدگی کرده دراین مرحله از رسیدگی شاکی اعلام داشته که رضایت داده است ، موضوع شکایت سرقت گوسنفدان به وسیله آقای ( الف ) بوده و متهم به ارتکاب جرم انتسابی اقرار نموده و دادگاه با احراز مجرمیت که بر مبنای اقاریر متهم و کشف اموال مسروقه عمل گردیده و این که به لحاظ گذشت حد سرقت ساقط گردیده به استناد ماده 203 قانون راجع به مجازات اسلامی و رعایت بند 5 ماده 35 قانون مزبور آقای ( الف را به شش ماه حبس محکوم کرده است 0 محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدید نظرنموده و پرونده پس از اعلام نظر آقای قاضی صادرکننده حکم و ارسال به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تایید حکم صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
نظر به این که صدور حکم به استنادمقررات قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب که از تاریخ 27/10/1370 لازم الاجراست نسبت به موردی که تاریخ وقوع جرم قبل از تاریخ مرقوم تعیین گردیده بر خلاف قانون و غیرقابل توجیه است 0اعتراض نتیجتا" واردمی باشد بنابراین حکم تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک نزدیکترین محل ارجاع می شود0
رئیس ... عضومعاون ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
200
تاریخ تصویب :
1371/03/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :