جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 8/3962/2 تاریخ رسیدگی :14/10/1371 شماره دادنامه 640/2 فرجامخواسته دادنامه شماره 25645/8/71 صادره از شعبه دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
به موجب کیفرخواست شماره 30413/6/71 دادسرای عمومی ... آقای ( الف ) 36 ساله فرزند ... به اتهام سرقت الکتروموتور تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است 0 اجمال مساله این که طبق شکایت آقای ( ب ) الکتروموتور نامبرده از سرچاه واقع در مزرعه به سرقت رفته است که براساس تحقیقات مقدماتی اتهام متوجه متهم گردیده ولی نامبرده منکر آن بوده است و متعاقبا" به طور تلویحی آن را قبول کرده و بعدا" مجدد اتهام را رد کرده است و با تکمیل تحقیقات در پرونده طبق ماده 201 از قانون مجازات اسلامی درخواست رسیدگی شده است 0 دادگاه باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و با احراز مجرمیت ، متهم را به تحمل هفتا ضربه شلاق و استرداد مال مسروقه محکوم و دستور اجرای ماده 39 از قانون تعزیرات را نیز صادر کرده است 0 مراتب مورد اعتراض محکوم علیه واقع شده و چون دادگاه درنظرش باقی بوده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته درباره دادنامه شماره 25645/8/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

رای
با عنایت به مندرجات اوراق پرونده رای صادره مخدوش به نظر می رسد زیرا اولا" مالباخته دادخواست ضرر و زیان تسلیم نداشته تا در خصوص موضوع بزه معنونه حکم حقوقی صادر شود0 ثانیا" قیمت را دادگاه مشخصا" تعیین نکرده و اجرای چنین حکمی مواجه با اشکال خواهد شد0 ثالثا" اعمال ماده 139 قانون تعزیرات با التفات به رای وحدت رویه شماره 21577/7/71 دیوان عالی فاقد وجهه قانونی است لذا رای تجدیدنرخواسته نقض و ریدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاههای حقوقی یک ... یا شهرستان همجوار ارجاع می گردد0
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور مستشارشعبه ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
640
تاریخ تصویب :
1371/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :