جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره فرجامی 11/27/3482 تاریخ رسیدگی : 15/7/70 شماره دادنامه :70 مرجع رسیدگی شعبه 27 دیوان عالی کشور فرجامخواه : آقایان 1 ( الف ) 2 ( ب ) فرجامخوانده : رای دادگاه فرجام خواسته دادگاه شماره 23948949/4/70 صادره از شعبه 10 دادگاه کیفری یک ... هیات شعبه آقایان : ... و ... اعضاء معاون به کلاسه 10ک 691/866 ...

خلاصه جریان پرونده :

1 آقای ( الف ) فرزند ... ،33 ساله متهم است به 25 فقره سرقت 2 آقای ( ب ) فرزند ... ،32 سلاه متهم است به 32 فقره سرقت و یک فقره کلاهبرداری و غیرها0 بدین شرح که متهم ردیف 1 در ص 394 به بیست فقره سرقت از مغازه های گوناگون اعتراف کرده و در صفحات دیگر توضیح بیشتر داده و در ص 7 گفته : نزدیک شش ماه است با متهم ردیف 2 آشنا شدم و به اتفاق وی سرقتهای زیادی انجام داده ام و در ص 369 گفته من راننده بودم و نگهبانی می دادم و تمام کارها را متهم ردیف 2 انجام می داد و متهم ردیف 2 در ص 4 گفته سابقه کیفری دارم و به جهت سرقت یک بار زندانی بوده ام ویکباردررابطه با کلاهبرداری متواری شده ام و اولین بار حدود شش ماه قبل به اتفاق متهم ردیف یک از مغازه برنج فروشی پانصد و پنجاه کیلو برنج رقت نمودم و با قفل بری که او آورده بود قفل مغازه را بریده و برنج ها را فروخت و دومین سرقت به اتفاق وی چهارصد و پنجاه کیلو برنج بود که او فروخت و در دو وهله یک تن برنج بود که فروخت و به سرقتهای زایدی با توضیحات آن اشاره کرده اند0 در ص 381 گفته : من اقرار و اعتراف می کنم که در32 فقره سرقت شکرت داشتم ویک فقره کلاهبرداری نمودم و تصدیق می کنم لیکن هر دو متهم در محضر دادگاه بزه انتسابی را انکار کرده اند و بر اساس شکایت شکات دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره 152055/6/69 تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری یک ... شعبه 10 طی دادنامه شماره 949 23948/4/70 با توجه به محتویات پرونده و گزارشات مستدل ومستند و مقرون به صحت مامورین انتظامی به ویژه گزارش آگاهی و انتظامی و احراز بزه انتسابی بطور علم و یقین و تقاضای صدور حکم شرعی و قانونی از سوی شکات ، متهمان را به قطع چهارانگشت دست راست محکوم نموده که مورد اعتراض متهمان قرار گرفته و تقاضای تجدیدنظر کرده اند و دادگاه مزبور به نظر خود باقمیانده و پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارسال گردید0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... ضعو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان علای کشور اجمالا مبنی بر رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره 23948949/4/70 مشاوره نموده و چنین رای می دهند:

رای
با توجه به محتویات پرونده شماره 10 ک 691/ ... 866وامعان نظر در مدارک موجود در آن درخواست تجدیدنظر از دادنامه های فوق الاشعار با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها تطبیق نمی کند لذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواهان وابرام دادنامه شماره 23948949/4/70 دادگاه کیفری یک ... پرونده در اعمال بند ب ماده 10 قانون تجددینظر احکام دادگاهها به مرجع مربوط عودت داده می شود0
عضومعاون ... عضومعاون ...

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
70
تاریخ تصویب :
1370/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :