جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره فرجامی : 8/12/3356 تاریخ رسیدکی :30/6/70 شماره دادنامه : 403/12 فرجامخواه : رسیدگی به اعتراض محکوم علیه مرجع رسیبدگی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
حسب محتویات پرونده دادسرای عمومی ... به اتهام 1آقای ( الف ) فرزند ... ، 2 آقای ( ب ) فرزند ... ، 3 آقای ( ج ) فرزند ... ، 4 آقای ( د ) فرزند ... ، 5 آقای ( ه ) فرزند ... ، 6 آقای ( و ) فرزند ... اولی و دومی به شرکت در سی فقره سرقت و بقیه به خرید و مال مسروقه رسیدگی کرده با توجه به شکایت شکات وگزارشات آگاهی و کشف قسمتی از اموال مسروقه و اقرار و اعتراف صریح متهمان ، اتهامات انتسابی به متهمین را محرز دانسته و به استناد ماده 213 قانون حدود و قصاص و مقررات آن و ماده 110 قانون تعزیرات و با رعایت مواد 25 و20 قانون مجازات اسلامی درخواست تعیین کیفر برای آنان نموده است 0 پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم محاکم عمومی کیفری یک ... ارجاع شده شعبه مرقوم پس از رسیدگی توجها" به دلایل احصائی اتهامات انتسابی به متهمان ردیفهای یک و دو را محرز دانسته باتوجه به اعلام گذشت تعدادی از شکات به شرح اوراق مضبوط در پرونده و نیز با توجه به این که حسب محتویات پرونده ، سرقتهای ارتکابی متهمین حایز و جامع الشرایط حد نمی باشند با سقوط حد سرقت و عدول ازماده استنادی دادسرا در کیفرخواست دادگاه به استناد ماده 108 قانون تعزیرات با رعایت مواد20 و 25 قانون مجازت اسلامی توجها" به آراء صادره از شعب دیوان عالی شکور در موارد مشابه بااستفاده ازقاعده تعدد بزه و تشدید مجازات دادگاه هر یک از متمان آقای ( الف ) و آقای ( ب ) را به تحمل هیجده ماه حبس تعزیری بدون احتساب ایام بازداشت قبل یمحکوم نموده و در مورد درخواست آقایان ( ض ) و ( ح ) و ( ت ) سه نفر از شکات مذکور چون میزان و نوع و مشخصات دقیق اموال مورد مطالبه در پرونده مشخص نبوده دادگاه شکات را ارشاد نموده است تا برار استرداد اموال خود به مراجع حقوقی مراجعه نمایند و نیز دادگاه در مورد اتهام 1 آقای ( ج ) فرزند ... علم و اطلاع به مسروقه بودن اموال مورد معامله نداشته اندبه لحاظ فقد دلیل حکم بر برائت متهمین صادر و اعلامداشته است 0 دادگاه پرونده را در مورد احدی از متهمین به نام آقای ( و ) مفتوح نگهداشته است 0 پس از ابلاغ حکم ، محکوم علیها به رای صادره اعتراض کرده اند که مشروح لوایح اعتراضی به هنگام شور قرائت خواهد شد 0 در تاریخ 26/1/70 دادگاه به اعتراض رسیدگی کرده آن را وارد ندانسته و با بقاء در حکم ، پرونده را جهت بررسی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی به تجدیدنظر خواهی محکوم علیها به این شعبه ارجاع شده ا ست 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید 0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض رای دادنامه شماره ... فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
با عنایت به مندرجات اوراق پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته توجها" به ماده 25 قانون مجازات عمومی ورای شماره 1531/12/68 وحدت رویه صادر شده بناءعلیهذا ایراد و اعتراض محکوم علیهابه دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نبوده به لحاظ فق اشکال مهم موجب نقض دادنامه مذکور نتیجتا" ابرام می گردد0
رئیس شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مستشاردیوان عالی کشور ..

مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
403
تاریخ تصویب :
1370/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :